Saistošo noteikumu projekti

Saistošie noteikumi Nr.2022/19 Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās, kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai un kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta


Saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/5 par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā

Projekts

Paskaidrojuma raksts


Saistošie noteikumi Nr. 2018/6 Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas noteikumi

Projekts

Paskaidrojuma raksts


Saistošie noteikumi Nr 2017/13 ”Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2011/23 ”Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kuldīgas novadā”” 

Projekts


Par kārtību, kādā Kuldīgas novada pašvaldība piešķir pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, tai skaitā riteņkrēsla pacēlāju iegādei

Projekts


Saistošie noteikumi Nr. 2016/__ Kārtība, kādā Kuldīgas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmak sas privātajai izglītības iestādei

Projekts


Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2015/21 ''PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM KULDĪGAS NOVADĀ''

Projekts

Paskaidrojuma raksts


Nr. 2015/20 ''GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2010/7 ''PAR PALĪDZĪBU DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ KULDĪGAS NOVADĀ''''

Projekts


Saistošie noteikumi Nr. 2015/19 ''Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2013/4 ''Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kuldīgas novada pašvaldībā”''

Projekts


Saistošie noteikumi Nr. 2015/18 ”Par materiālo atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem”

Projekts

Paskaidrojuma raksts


Saistošie noteikumi Nr. 2014/14 "Par Kuldīgas novada pašvaldības pabalstiem"

Projekts


Saistošie noteikumi Nr. 2014/13 ''Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novadā''

Projekts

Paskaidrojuma raksts

Pielikumi


Saistošie noteikumi Nr. 2014/10 Par grozījumiem Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2012/23 ”Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novada teritorijā”

Projekts

Redakcija ar grozījumiem (projekts)


GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS ”PAR PALĪDZĪBU DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ
KULDĪGAS NOVADĀ”

Projekts

Paskaidrojuma raksts


Grozījumi Kuldīgas novada  Kuldīgas novada pašvaldības  24.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.2011/30 ”PAR KĀRTĪBU BĒRNU REĢISTRĒŠANAI UN UZŅEMŠANAI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN TO FILIĀLĒS”

Projekts


Par pašvaldības palīdzību valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācijai un konservācijai Kuldīgas novadā

Projekts

Paskaidrojuma raksts


 

< SKATĪT AKTUALITĀTES