Lokālplānojumi

Lokālplānojums — vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru izstrādā republikas pilsētas daļai, novada pilsētai vai tās daļai, ciemam vai tā daļai vai lauku teritorijas daļai kāda plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai.

Lokālplānojums Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā

Lokālplānojums Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā

Kuldīgas novada dome 2018. gada 27. septembrī ir pieņēmusi lēmumu /Nr.10., p.35.,/ "Par lokālplānojuma Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā, kas groza Kuldīgas novada teritorijas plānojumu, izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu"

27.09.2018. lēmums par izstrādes uzsākšanu

Lokālplānojuma izstrādes teritorija

Lokālplānojums zemes vienībai ar kad. apz. 62500020150 Gudenieku pag., Kuldīgas novadā 

Lokālplānojums zemes vienībai ar kad. apz. 62500020150 Gudenieku pag., Kuldīgas novadā, lai grozītu Kuldīgas novada teritorijas plānojumu

19.12.2019. Lēmums

30.03.2020. Lēmums

Spēku zaudējušie lokālplānojumi 

Kalpaka ielas lokālplānojums 

06.06.2019. Lēmums par saistošo noteikumu atcelšanu


Kuldīgas novada dome 2016. gada 29. septembrī ir pieņēmusi lēmumu /Nr.12., p.33./ “Par Kalpaka ielas lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.2016/16 “Kalpaka ielas lokālplānojums” izdošanu”.

Kalpaka ielas kvartāla lokālplānojums