Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Kuldīgas novada dome 2020. gada 17. decembrī ir pieņēmusi lēmumu (prot.nr.22, p.53.) “Par jaunizveidojamā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046. gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu”

Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. gadam ir Kuldīgas novada hierarhiski augstākais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva līdz 2030. gadam.

Kuldīgas novada dome 2013. gada 19. decembrī ir  pieņēmusi lēmumu (prot. Nr.17, 85.§) “Par Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu".

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. - 2030. gadam

Pārskats par izstrādi

< SKATĪT AKTUALITĀTES