Detālplānojumi

Kuldīgas pilsētā spēkā esošie detālplānojumi

Detālplānojumi - detalizēti teritorijas daļas plānojumi, kurus izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus (tiek izstrādāti pēc vajadzības).

Rūpniecības iela 1 un Rūpniecības iela 3 

Kuldīgas novada dome 2020. gada 24. septembrī ir pieņēmusi lēmumu /Nr.15., p.20,/ "Par Detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 1 un Rūpniecības ielā 3, Kuldīgā izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu".

24.09.2020. Lēmums

Graudu - Ganību ielu teritorija

Apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Zemju piederība

Esošās robežas

Esošā izmantošana

Plānotā izmantošana

Plānotās robežas

Sarkanās līnijas

Detālplāna īstenošanas kārtība

Teritorijas attīstības priekšlikumi

Graudu - Ganību ielas teritorijas attīstības priekšlikumi

Skrundas ielas 26 sadale

Skrundas ielas 32 sadale

Skrundas ielas 34 sadale

Graudu iela 7 robežu maiņa

Graudu - Ganību ielu teritorijas attīstības priekšlikumi - 1

Graudu - Ganību ielu teritorijas attīstības priekšlikumi - 2

Graudu - Ganību ielu teritorijas attīstības priekšlikumi - 3

Meliorācija

Komunikācijas un aizsargjoslas

Ielu šķērsprofili

A-B-C šķērsprofili

D-E šķērsprofili

F-G šķērsprofili

Topogrāfija

Graudu - Ganību ielu topogrāfiskais plāns

Graudu - Ganību ražošanas tehniskās teritotijas

Kuldīgas pilsētas Graudu – Ganību ielu teritorijas detālplānojums apstiprināts ar 28.04.2011. Kuldīgas novada Domes lēmumu /Nr.6.p.39./ kā saistošie noteikumi Nr.2011/17 „Kuldīgas pilsētas Graudu – Ganību ielu teritorijas detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.”

Liepājas iela 42, 44, 46, 48

Apbūves noteikumi un paskaidrojuma raksts

Grozījumi

Apstiprināti 2009.gada 24. septembrī ar Kuldīgas novada Domes lēmumu /Nr.8.,p.9./ kā saistošie noteikumi Nr.2009/8 „Par Kuldīgas pilsētas domes 2004.gada 2.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.5/2004 „Kuldīgas pilsētas Liepājas ielas 42,44,46,48 teritorijas  detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.””

Sakņu iela 4

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Teritorijas pašreizējā izmantošana

Teritorijas plānotā un atļautā izmantošana

Inženierkomunikāciju un aizsargjoslu plāns

Transporta un gājēju plūsmas organizācija

Ielas šķērsprofils

Virszemes ūdeņu novadīšanas plāns

Apstiprināti 2009. gada 24. septembrī ar Kuldīgas novada Domes lēmumu /Nr.8.,p.9./ kā saistošie noteikumi Nr.2009/15 „Par Kuldīgas pilsētas domes 2009. gada 30. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.2009/7 „Kuldīgas pilsētas Sūru ielas 5 un tai pieguļošās teritorijas  detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.””

Skolas ielas zaļā zona

Apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Esošā situācija

Vesturiskā analīze

Pilsētbūvniecība

Plānotais zonējums

Plānotās robežas un aizsargjoslas

Labiekārtojums

Plānotie tīkli

Apstiprināti 2009. gada 24. septembrī ar Kuldīgas novada Domes lēmumu /Nr.8.,p.9./ kā saistošie noteikumi Nr.2009/9 „Par Kuldīgas pilsētas domes 2004.gada 2.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.6/2004 „Kuldīgas pilsētas Skolas ielas zaļā zonas detālplānojuma  grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.””

Sūru iela 5 un tai pieguļošās teritorija

Apbūves noteikumi un paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Teritorijas novietnes plāns

Teritorijas atļautās izmantošanas plāns

Esošo robežu plāns

Plānoto robežu plāns

Inženierkomunikāciju plāns

Sarkano līniju un ielu šķērsprofilu plāns

Aizsargjoslu plāns

Apbūves stāvu skaita plāns

Alekšupītes promenādes šķērsprofila priekšlikuma plāns

Galvenais plāns

Apstiprināti 2009. gada 24. septembrī ar Kuldīgas novada Domes lēmumu /Nr.8.,p.9./ kā saistošie noteikumi Nr.2009/15 „Par Kuldīgas pilsētas domes 2009.gada 30.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.2009/7 „Kuldīgas pilsētas Sūru ielas 5 un tai pieguļošās teritorijas  detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.””

Sūru iela 21 un tai pieguļošā teritorija

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Detālplānojuma teritorijas novietne

Atļautās izmantošanas plāns

Esošo robežu plāns

Plānoto robežu plāns

Sarkano līniju un ielu šķērsprofilu plāns

Inženierkomunikāciju plāns

Aizsargjoslu plāns

Plānotā (atļautā) izmantošana

Krustojuma shēma

Apstiprināti 2009. gada 24. septembrī ar Kuldīgas novada Domes lēmumu /Nr.8.,p.9./ kā saistošie noteikumi Nr.2009/13 „Par Kuldīgas pilsētas domes 2008. gada 26. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.7/2008 „Kuldīgas pilsētas Sūru ielas 21 un tai pieguļošās teritorijas detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.””

Vakara iela 4

Apbūves noteikumi

Apstiprināti 2009. gada 24. septembrī ar Kuldīgas novada Domes lēmumu /Nr.8.,p.9./ kā saistošie  noteikumi Nr.2009/7 „Par Kuldīgas pilsētas domes 2004. gada 29. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1/2004 „Kuldīgas pilsētas Vakara ielas 4, Kuldīgā detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.””

Kuldīgas novadā spēkā esošie detālplānojumi

Ēdoles pagasts

Nekustamais īpašums „Torņkalni”

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā dala

Apstiprināti 2009. gada 24. septembrī ar Kuldīgas novada Domes lēmumu /Nr.8.,p.9./ kā saistošie noteikumi Nr.2009/19 „Par Ēdoles pagasta padomes 2008. gada 25. septembra saistošajiem noteikumiem Nr.15/2008 „ Kuldīgas rajona Ēdoles pagasta nekustamā īpašuma „Torņkalni” detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.”

Kurmāles pagasts

Nekustamais īpašums „Ābeļnieki”

Izmantošanas un apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Teritorijas pašreizējā izmantošana

Teritorijas plānotā un atļautā izmantošana

Zemesgabalu plānotās robežas (parcelācijas)

Inženierkomunikāciju un aizsargjoslu plāns

Plānoto ceļu šķērsprofili

Biotopu karte

Apstiprināti 2009. gada 24. septembrī ar Kuldīgas novada Domes lēmumu /Nr.8.,p.9./ kā saistošie noteikumi Nr.2009/16 „Par Kurmāles pagasta padomes 2009. gada 27. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2009 „Nekustamā īpašuma „Ābeļnieki” 1.zemes vienībai, Kurmāles pagastā, Kuldīgas rajonā (kad.62600020082) detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.””

Nekustamais īpašums „Ozolaine”

Apbūves noteikumi un paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Esošās un plānotās zemes gabalu robežas

Galvenais plāns

Inženierkomunikāciju koridori

Apstiprināti 2009. gada 24. septembrī ar Kuldīgas novada Domes lēmumu /Nr.8.,p.9./ kā saistošie noteikumi Nr.2009/18 „Par Kurmāles pagasta padomes 2004. gada 28. maija saistošajiem noteikumiem Nr.1/2004 „Nekustamā īpašuma „Ozolaine” īpašumi ar (kad. apz.62600010025, 62600010024) Kurmāles pagastā, Kuldīgas rajonā detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.””

Nekustamais īpašums „Ozolaine” 2.z.v.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Teritorijas pašreizējā izmantošana

Teritorijas plānotā  un atļautā izmantošana

Zemes gabalu plānotās robežas (parcelācijas)

Ielu sarkano līniju plāns

Inženierkomunikāciju un aizsargjoslu plāns

Projektētās ielas šķērsprofils

Teritorijas meliorācijas plāns

Apstiprināti 2009. gada 24. septembrī ar Kuldīgas novada Domes lēmumu /Nr.8.,p.9./ kā saistošie noteikumi Nr.2009/17 „Par Kurmāles pagasta padomes 2008. gada 30. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.5/2008 „Nekustamā īpašuma „Ozolaine” 2.zemes vienībai, Kurmāles pagastā, Kuldīgas rajonā (kad.62600010026) detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.””

Laidu pagasts

Nekustamais īpašums „Sidrabes”

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Plānojuma teritorijas novietnes plāns

Teritorijas atļautās izmatošanas plāns

Esošās teritorijas izmantošanas plāns

Aizsargjoslu plāns

Galvenais plāns

Nekustamā īpašuma „Sidrabes” daļai no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62640060032 Laidu pagasts, Kuldīgas novads detālplānojums apstiprināts ar 29.09.2011. Kuldīgas novada Domes lēmumu /Nr.11.p.77./ kā saistošie noteikumi Nr.2011/27 „Nekustamā īpašuma „Sidrabes” daļai no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62640060032 Laidu pagasts, Kuldīgas novads detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.”

Spēku zaudējušie detālplānojumi

Adatu ielas kvartāls (atcelts ar 06.06.2019. lēmumu) 

06.06.2019. lēmums par saistošo noteikumu atcelšanu


Apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Jelgavas iela 94 (atcelts ar 27.04.2017. lēmumu)

27.04.2017. lēmums par saistošo noteikumu atcelšanu


Apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Kokaugu izvietojums

Grafiskā daļa

Teritorijas pašreizējā izmantošana

Inženierkomunikāciju un aizsargjoslu plāns

Teritorijas plānotā un atļautā izmantošana

Transporta un gājēju plūsmas organizācija

Jelgavas ielas šķērsprofils