Attīstības programma

Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. Kuldīgas novada attīstības programma 2022. – 2028. gadam apstiprināta ar Kuldīgas novada domes 2022. gada 22. decembra lēmumu (prot. nr. 18., p. 152)

Kuldīgas novada attīstības programma 2022. – 2028. gadam apstiprināta ar Kuldīgas novada domes 2022. gada 22. decembra lēmumu (prot. nr. 18., p. 152)

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26267

Kuldīgas novada attīstības programma 2022.-2028. gadam

Kuldīgas novada AP 1.pielikums. Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns

Kuldīgas novada AP 2. pielikums. Tūrisma stratēģija

Kuldīgas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam rīcību un investīciju plāns

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES