Pašvaldības nolikums

APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada Domes 2017. gada 29. junija lēmumu (prot. Nr.9., p. 24.)

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2017/9
„KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”

 Izdoti pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām" 21. panta 1. daļas 1. punktu un 24. pantu
un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu

Iestādes "Kuldīgas novada pašvaldība" struktūra (Pielikums Nr.1) (AKTUĀLĀ VERSIJA) 

Kuldīgas novada Domes komiteju, komisiju un Domes sēžu norišu grafiks (Pielikums Nr.2)

< SKATĪT AKTUALITĀTES