Pašvaldības nolikums

APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada Domes 26.09.2019. sēdes lēmumu (prot. Nr.12., p. 11.)

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2019/10
„KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”

 Izdoti pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Iestādes "Kuldīgas novada pašvaldība" struktūra (Pielikums Nr.1)

Kuldīgas novada Domes sēdes, komiteju un komisiju norises grafiks

Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2019/10 “KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” paskaidrojuma raksts

< SKATĪT AKTUALITĀTES