Kuldīgas novada pašvaldības pakalpojumi

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

 • informatīvai saziņai un e-parakstītu* dokumentu iesniegšanai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;
 • izmantojot www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu E-iesniegums iestādei iesniedzams dokuments, kurā ietverts pašvaldības kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesnieguma likumam.

*Dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pašvaldība vienas darbadienas laikā nosūta paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu.

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana

Pakalpojuma nosaukums

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana

Pakalpojuma īss apraksts

Pašvaldībā iespējams iesniegt iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, kas tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas Iesniegumu likumu, Kuldīgas novada pašvaldības nolikumu.

Pakalpojumu nodrošina

Iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, pēc piekritības izskata un atbildes uz tiem sagatavo pašvaldības speciālisti.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams iesniegt iesniegumu. Iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, brīvā formā vai aizpildot veidlapu, var iesniegt:

 • personīgi apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā
 • sūtot vēstuli pa pastu Baznīcas ielā 1, Kuldīga, LV-3301;
 • pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

IESNIEGUMA VEIDLAPA  (PDF formātā) 

IESNIEGUMA VEIDLAPA (Word formātā) 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesniegumi, sūdzības un priekšlikumi tiek izskatīti Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā. Atbilde tiek sniegta, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Atbilde, atkarībā no iesniedzēju vēlēšanās, tiek sniegta pa pastu, e-pastu, vai telefoniski.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Pakalpojums ir bezmaksas.

Domes sēžu, komiteju un komisiju lēmumu un izraksta pieprasīšana

Pakalpojuma nosaukums

Domes sēžu, komiteju un komisiju lēmumu un izraksta pieprasīšana

Pakalpojuma īss apraksts

Šī pakalpojuma ietvaros ir iespēja iesniegt pieprasījumu Kuldīgas novada Domei par domes lēmumu, komiteju un komisiju izraksta izsniegšanu.

Pakalpojumu nodrošina

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ NODAĻA

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301

Darba laiks:

 • P. 8.00-18.00
 • O. 8.00-17.00
 • T. 8.00-17.00
 • C. 8.00-17.00
 • P. 8.00-16.00
 • S. -
 • SV. -

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskai vai  juridiskā persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Nav.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Nekavējoties, ja nepieciešamais dokuments nav arhīvā.

Izziņas par uztura iztikas minimumu izsniegšanu

Pakalpojuma nosaukums

Izziņas par uztura iztikas minimumu izsniegšanu

Pakalpojuma īss apraksts

Tiek izsniegtas izziņas par mēneša uztura lielumu Kuldīgas novadā, uztura līguma slēgšanai.

Pakalpojumu nodrošina

Administratīvā nodaļa, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Pakalpojuma saņemšanai nav nepieciešams iesniegt dokumentus.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 - 2 darba dienu laikā tiek izsniegta izziņa.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Pakalpojums ir bezmaksas. 

Iesnieguma „Mani dati pašvaldībā” pieņemšana un izskatīšana

Pakalpojuma nosaukums

Iesnieguma „Mani dati pašvaldībā” pieņemšana un izskatīšana

Pakalpojuma īss apraksts

Pašvaldībā iespējams iesniegt iesniegumus un saņemt informāciju par personas datiem, kas uzkrāti pašvaldības lietošanā esošajās informācijas sistēmās. Iesniegumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas Iesniegumu likumu.

Pakalpojumu nodrošina

Iesniegumus „Mani dati pašvaldībā” izskata un atbildes uz tiem sagatavo Administratīvās nodaļas speciālisti.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams iesniegt iesniegumu, ko aizpilda brīvā formā vai aizpildot veidlapu, un iesniedz:

 • personīgi apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā
 • sūtot vēstuli pa pastu Baznīcas ielā 1, Kuldīga, LV-3301;
 • pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesniegumi „Mani dati pašvaldībā” tiek izskatīti Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā. Atbilde tiek sniegta, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Atbilde, atkarībā no iesniedzēju vēlēšanās, tiek sniegta pa pastu, e-pastu, vai telefoniski.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Pakalpojums ir bezmaksas.

Publisko pasākumu rīkošana

Pieteikums par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu

Iesniegums atļaujas saņemšanai publisku pasākumu rīkošanai Kuldīgas novadā

Publisku izklaides un svētku pasākumu rīkošanas pamatprincipus kopš 2005.gada 20.jūlija nosaka „Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums”. Tā mērķis ir nodrošināt publisku pasākumu netraucētu un drošu norisi, un tas nosaka publiska pasākuma rīkošanas un norises tiesiskos pamatus, pasākuma organizatora, kā arī citu iesaistīto personu tiesības, pienākumus un atbildību, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību pasākuma laikā.

Saskaņā ar šo likumu izdoti arī divi Ministru Kabineta noteikumi, kas nosaka papildus pienākumus pasākumu organizatoriem:

Publisku izklaides un svētku pasākumu rīkošanu saskaņo Kuldīgas novada Domes Sabiedriskās kārtības komisija. Šī komisija risina arī jautājumus, kas saistīti ar sabiedrisko kārtību un drošību Kuldīgas novadā, situācijas analizēšanu, pasākumu izstrādi pārkāpumu cēloņu atklāšanai un novēršanai, sabiedriskās kārtības un drošības procesu koordinēšanu un izpēti. Komisijas darbību reglamentē Kuldīgas novada Domes apstiprināts nolikums.

Sabiedriskās kārtības komisija:

Priekšsēdētājs: Ivo Solomahins - 29810990;  

 • Ivo Solomahins;
 • Ilze Dambīte-Damberga;
 • Artis Rozītis;
 • Uģis Gauja.

Atļauju publisku pasākumu rīkošanai izsniedz pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts pasākumu rīkot. Par publisku pasākumu rīkošanu visa Kuldīgas novada teritorijā atļaujas izsniedz Kuldīgas novada pašvaldība. Lai pieteiktu publisku pasākumu un saņemtu atļauju tā rīkošanai, pasākuma organizators ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma iesniedz pašvaldībai likuma prasībām atbilstošu iesniegumu.

Kuldīgas novada Dome apstiprinājusi veidlapu Iesniegums atļaujas saņemšanai publisku pasākumu rīkošanai Kuldīgas novadā. Iesnieguma veidlapā organizatoram nepieciešams sniegt pilnīgu informāciju par pasākumu, norādīti nosacījumi, kas jāizpilda, obligāti nepieciešamie saskaņojumi, kā arī saskaņojumi, kas nepieciešami, ņemot vērā pasākuma specifiku, pievienojamie dokumenti, informācija organizatoram.

Publisks pasākums ir fiziskas vai juridiskas personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības.

Publiska vieta — šā likuma izpratnē jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai ir uz uzņēmuma līguma pamata. Tomēr vienlaikus paredzēti arī pasākumi, kuru rīkošanai atļaujas nav nepieciešamas.

Likums neattiecas uz:

 1. noteiktā kārtībā reģistrētu reliģisko organizāciju rīkotiem pasākumiem baznīcās, lūgšanu namos, kapsētās un citās šo organizāciju īpašumā esošās teritorijās;
 2. sapulcēm, gājieniem un piketiem, kas reglamentēti atsevišķā likumā „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”;
 3. bēru ceremonijām.

Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī tad, ja publisku pasākumu rīko telpās vai tiek rīkots publisks sporta pasākums sporta bāzēs.

Valsts un pašvaldības iestādes publiskus pasākumus nerīko un pašvaldība atļaujas šādu pasākumu rīkošanai neizsniedz pasākumu rīkošanai piemiņas dienās, kas noteiktas 25.martā, 8.maijā, 14.jūnijā un 4.jūlijā. Šajās dienās var rīkot pasākumus, kuru veids un mērķis atbilst šo piemiņas dienu raksturam.

Pilnīgu informāciju par publisku pasākumu rīkošanu un ar to saistītajām prasībām paši pasākumu organizatori var iegūt, iepazīstoties ar likumu un MK noteikumiem. Par jautājumiem, kas saistīti ar publisku pasākumu rīkošanu, saskaņošanu un atļaujas saņemšanu interesēties Kuldīgas pilsētas Domē, nākt personīgi vai zvanīt pa tālruni 6322167 juristam Uģim Gaujam (e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).

Licencētā makšķerēšana Ventā

Pakalpojuma nosaukums

Licencētā makšķerēšana Ventā

Pakalpojuma īss apraksts

Licencēto makšķerēšanu organizē Kuldīgas novada pašvaldība. Licencētā makšķerēšana ieviesta, lai nodrošinātu Ventas kā starptautiski atzītas lašu dabiskā nārsta upes statusu, radītu labvēlīgu situāciju dabas resursu ilgtspējīgai un saudzējošai izmantošanai, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, zivju resursu saglabāšanai un sugu regulārai pavairošanai.

Kam ir tiesības nodarboties ar licencēto makšķerēšanu?

Nodarboties ar licencēto makšķerēšanu Ventas upes posmā ir tiesības fiziskai personai, kura ir saņēmusi attiecīgu licenci un makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti. Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte atbilstoši likumdošanai nav nepieciešama personām, kuras vecākas par 65 gadiem, bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam un personām ar invaliditāti.

Licencētās makšķerēšanas vieta

Licencētās makšķerēšanas posms ietverabus Ventas upes krastus Kuldīgas pilsētas teritorijā un sākas no ķieģeļu tilta pār Ventas upi un turpinās lejup pa straumi līdz Abavas upes ietekai Ventā Padures un Rumbas pagastu teritorijās. Upes posms, kurā notiek licencētā makšķerēšana, atzīmēts ar speciālām atzīmēm.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem pēc valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts” norādījuma licencētā makšķerēšana vairs nenotiks posmā starp Ventas rumbu un ķieģeļu tiltu (agrāk – licencētās makšķerēšanas A zona).

Licencētās makšķerēšanas zonas

Makšķerēšanas sezonas

Licencētā makšķerēšana Ventas upes posmā notiek divās sezonās – ziemas – pavasara sezona ilgst no 1. janvāra līdz 15. jūnijam, bet vasaras – rudens sezona – no 16. jūnija līdz 31. decembrim.

Makšķerēšanas licenču veidi un maksa par licenci

Kopumā pieejami septiņi licenču veidi. Licenci iespējams iegādāties vienai dienai, nedēļas nogalei vai makšķerēšanas sezonai. Nolikumā atrodama detalizēta informācija par licenču veidiem, maksu par licenci un makšķernieka atļautā loma lielumu (zivju skaitu) vienā dienā ar vienu licenci.

Kam pienākas gada bezmaksas licences?

Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Ventas upes posmā ir tiesīgas saņemt:

 • personas, kuras vecākas par 65 gadiem,
 • bērni un pusaudži līdz 16 gadu vecumam,
 • personas ar invaliditāti,
 • politiski represētās personas,
 • trūcīgie un maznodrošinātie Kuldīgas novada iedzīvotāji,
 • Ventas upes posmam pieguļošo krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki).

Kā saņemt gada bezmaksas licenci?

Gada bezmaksas licenci iepriekš norādītās personu kategorijas var saņemt:

 • Kuldīgas novada pašvaldības policijā, Strautu ielā 1, Kuldīga, tālr. 63320373, pašvaldības policijas patruļai, zvanot uz mob. tālr. 28881288.

Šo iestāžu darba laiks – pirmdien no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien un ceturtdien no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdien no plkst. 8.00 līdz 16.00.

Kur iegādāties licenci?

Licences, izņemot gada bezmaksas licenci, var iegādāties:

 • elektroniski SIA “ZZ Dats” interneta pakalpojumu mājaslapas epakalpojumi.lv sadaļā “eLOMS” jebkurā diennakts laikā.
 • elektroniski SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” interneta portālā MANACOPE.LV jebkurā diennakts laikā.
 • personas, kam nav pieejami e-pakalpojumi Latvijā – SIA ”Rietumu nafta” degvielas uzpildes stacijā, Graudu ielā 31, Kuldīgā, tālr. 63322168 jebkurā diennakts laikā. Iegādājoties licenci klātienē, papildus maksai par licenci jāiemaksā drošības nauda 2 EUR, kas tiek atmaksāta licences iegādes vietā pēc tam, kad saskaņā ar nolikumā paredzēto lomu uzskaites kārtību ir iesniegta informācija par lomu.

Katram licencētās makšķerēšanas dalībniekam pirms licences iegādes ir pienākums iepazīties ar šo nolikumu, parakstoties par to uz licences vai izdarot attiecīgu atzīmi, ja licenci iegādājas elektroniski.

Kad un kur nedrīkst makšķerēt?

Nolikumā arī noteikts, ka, lai samazinātu ietekmi uz zivju resursiem un sakarā ar zivju nārstu, ziemas – pavasara sezonas laikā katras nedēļas otrdiena (izņemot valstī noteiktās svētku dienas) noteikta par visu zivju sugu saudzēšanas dienu, kad ir aizliegts makšķerēt, kā arī atrasties upē vai tiešā tās tuvumā ar zivju ieguves rīkiem.

No 1. oktobra līdz 1. maijam aizliegta spiningošana un mušiņmakšķerēšana, izņemot makšķerēšanu ar taimiņa (laša) makšķerēšanas vienas dienas licenci. Makšķerēšana no laivām nav atļauta no 1. oktobra līdz 30. novembrim un no 1. marta līdz 30. aprīlim. Zemūdens medības šajā upes posmā ir aizliegta.

Visa veida makšķerēšana un atrašanās tiešā upes tuvumā ar makšķerēšanas rīkiem ir aizliegta no 1. oktobra līdz 30. novembrim posmā no ķieģeļu tilta pār Ventas upi līdz Krāčupes ietekai Ventā upes kreisajā krastā un Melnajai Kolkai labajā krastā, kas attiecīgi norādīts ar speciālām atzīmēm.

Lomu uzskaites kārtība

Visu licenču īpašnieku obligāts pienākums ir iesniegt datus par lomu, aizpildot lomu uzskaites tabulas, kur katras dienas iegūto lomu ieraksta lomu uzskaites lapā pēc licencētās makšķerēšanas nolikuma 3. pielikumā norādītās formas. Lomu uzskaites tabulu nodošanas termiņi detalizēti izklāstīti nolikumā.

Datus par lomu iesniedz attiecīgi tajā interneta vietnē, kurā iegādāta licence: SIA “ZZ Dats” interneta pakalpojumu mājaslapā WWW.EPAKALPOJUMI.LV sadaļā “ELOMS”, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” interneta portālā WWW.MANACOPE.LV vai nogādājot Kuldīgas novada pašvaldībā, Rumbas pagasta pārvaldē, Padures pagasta pārvaldē vai SIA ”Rietumu nafta”.

Kas kontrolēs licencēto makšķerēšanu?

Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību ievērošanu Ventas upes posmā veic Kuldīgas novada pašvaldības policija, kā arī Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde un Valsts vides dienesta pilnvarotas personas tām normatīvajos aktos noteiktās kompetences robežās.

Pilns nolikuma teksts atrodams šeit.

Specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrēšana

Pakalpojuma nosaukums

Specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrēšana

Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā pašvaldības noteiktajā maršrutā drīkst braukt tikai reģistrēti specializētie tūristu transportlīdzekļi.

Pakalpojuma īss apraksts

Fiziskai vai juridiskai personai, kura vēlas veikt pasažieru pārvadāšanu ar specializētu tūristu transportlīdzekliKuldīgas novada administratīvajā teritorijā, specializētais tūristu transportlīdzeklis ir jāreģistrē Kuldīgas novada pašvaldībā. Lai reģistrētu specializēto tūristu transportlīdzekli, tā īpašniekam vai turētājam (līzinga līguma gadījumā) Kuldīgas novada pašvaldībā jāiesniedz noteiktas formas iesniegums, tam pievienojot visus nepieciešamos dokumentus. Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija, pēc iesnieguma izskatīšanas, pieņem lēmumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanu, izsniedzot tā īpašniekam atbilstošu reģistrācijas dokumentu, vai pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt specializēto tūristu transportlīdzekli, rakstiski par to informējot iesnieguma iesniedzēju.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija.

Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Darba laiks:

 • Pirmdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 18:00
 • Otrdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Trešdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Ceturtdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Piektdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Pieteikums specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanai /pielikumā/;
 • Dokumenti, kas apliecina specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašuma vai turējuma (līzinga līguma gadījumā) tiesības;
 • Transportlīdzekļa tehnisko dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
 • Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai, pievienojot sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta sertifikāta kopiju.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

14 (četrpadsmit) dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšana ir bez maksas.

Pielikumi

Pieteikums specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrēšanai

Ielu tirdzniecības atļaujas izsniegšana

Pakalpojuma nosaukums

Ielu tirdzniecības atļaujas izsniegšana

Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar paš­valdību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta. Publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieeja­ma patērētājiem.

Pakalpojuma īss apraksts

Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, kura vēlas veikt tirdzniecību publiskā vietā Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, ir jāsaņem atļauja ielu tirdzniecībai vai atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai. Lai atļauju saņemtu, personai Kuldīgas novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts kur, kad un ar ko vēlas tirgoties, iesniegumam pievienojot visus nepieciešamos dokumentus. Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija, pēc iesnieguma izskatīšanas, pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju, rakstiski par to informējot iesnieguma iesniedzēju.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija.

Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Darba laiks:

 • Pirmdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 18:00
 • Otrdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Trešdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Ceturtdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Piektdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai /pielikumā/;
 • Rakstisks saskaņojums ar pasākuma organizatoru (ja nepieciešams);
 • Rakstisks saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

5 (piecas) darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Pirms ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas saņemšanas ir maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās:

Nodevas par atļaujas saņemšanu

Nodevas samaksa pēc Kuldīgas novada pašvaldības izrakstītā rēķina ir veicama ar pārskaitījumu uz norēķinu rekvizītiem:

Kuldīgas novada pašvaldība
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Reģ. kods 90000035590
AS SEB Banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401

Pielikumi

Pieteikums ielu tirdzniecibai

Tirdzniecibas organizatora pieteikums

Atļaujas izsniegšana Ielu tirdzniecībai – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

Pakalpojuma nosaukums

Atļaujas izsniegšana Ielu tirdzniecībai – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (vasaras/ ielu kafejnīcās ar vai bez piesaistes pastāvīgai pakalpojuma sniegšanas vietai) pašvaldībā ir saskaņojama, ja tās darbība tiek veikta publiskās vietās un nav attiecināma uz citu ielu tirdzniecības veidu vai netiek veikta teritorijā, kurai piešķirts tirgus statuss.

Iesniegums ar pievienotajiem dokumentiem par atļauju ielu tirdzniecībai – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai (ar vai bez piesaistes pastāvīgai pakalpojuma sniegšanas vietai) jāiesniedz atkārtoti pašvaldībā katru sezonu.

Pakalpojuma īss apraksts

Fiziskai vai juridiskai personai, kura vēlas iekārtot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu publiskā vietā Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, ir jāsaskaņo šīs vietas iekārtošana un jāsaņem atļauja ielu tirdzniecībai – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. Lai atļauju saņemtu, personai Kuldīgas novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts kur, kad un ar ko vēlas tirgoties, iesniegumam pievienojot visus nepieciešamos dokumentus. Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija, pēc iesnieguma izskatīšanas, pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju, rakstiski par to informējot iesnieguma iesniedzēju.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija.

Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga

Darba laiks:

 • Pirmdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 18:00
 • Otrdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Trešdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Ceturtdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Piektdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska un juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai/pielikumā/;
 • Rakstisks saskaņojums ar pašvaldības Būvniecības nodaļu par tirdzniecības vietas vai atrašanās, iekārtošanas, vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skici, izpildot noteiktās prasības vietas iekārtošanai;
 • Īpašuma tiesību vai lietošanas tiesību apliecinošs dokuments par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu vairakstisks saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

5 (piecas) darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Pirms atļaujas ielu tirdzniecībai – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai saņemšanas ir maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās.

Nodevas par atļaujas saņemšanu

Nodevas samaksa pēc Kuldīgas novada pašvaldības izrakstītā rēķina ir veicama ar pārskaitījumu uz norēķinu rekvizītiem:

Kuldīgas novada pašvaldība
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Reģ. kods 90000035590
AS SEB Banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401

Pielikumi

Pieteikums ielu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

Atļaujas vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai izsniegšana

Pakalpojuma nosaukums

Atļaujas vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai izsniegšana

Komersantam, kuram vietējā pašvaldība izsniegusi atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir tiesības ar atvieglotiem nosacījumiem saņemt VID izsniegtu licenci apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, izpildot „Alkoholisko dzērienu aprites likumā” noteiktos kritērijus.

Pakalpojuma īss apraksts

Komersantam, kurš vēlas mājas apstākļos ražot alkoholiskos dzērienus Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, ir jāsaņem pašvaldības atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus). Lai atļauju saņemtu, komersantam Kuldīgas novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts kur un ko vēlas ražot, iesniegumam pievienojot visus nepieciešamos dokumentus. Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija, pēc iesnieguma izskatīšanas, pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju, rakstiski par to informējot iesnieguma iesniedzēju.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija.

Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Darba laiks:

 • Pirmdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 18:00
 • Otrdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Trešdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Ceturtdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Piektdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums atļaujas saņemšanai vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai /pielikumā/;
 • Ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija.
 • Telpu plāns u.c. dokumenti, kas raksturo ražošanas vietu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 (desmit) dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai izsniedz bez maksas.

Pielikumi

PIETEIKUMS atļaujas saņemšanai vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai

Saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē

Pakalpojuma nosaukums

Saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnē (īslaicīgas lietošanas būvē) ir saskaņojama pašvaldībā.

Pakalpojuma īss apraksts

Komersantam, kurš papildus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, ir jāsaņem pašvaldības saskaņojums. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs atļauta no 1.maija līdz 15.oktobrim. Lai saskaņojumu saņemtu, komersantam Kuldīgas novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kurā norādīta mazumtirdzniecības novietnes vieta un par tirdzniecību tajā atbildīgā persona, iesniegumam pievienojot visus nepieciešamos dokumentus. Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija, pēc iesnieguma izskatīšanas, pieņem lēmumu par saskaņojuma izsniegšanu vai atteikumu izsniegt saskaņojumu, rakstiski par to informējot iesnieguma iesniedzēju.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija.

Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Darba laiks:

 • Pirmdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 18:00
 • Otrdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Trešdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Ceturtdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Piektdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska un juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums novietnes saskaņošanai alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai /pielikumā/;
 • Zemes īpašnieka rakstiska piekrišana vai zemesgabala īpašuma tiesības apliecinošs dokuments/ nomas līgums.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 (desmit) dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Pirms saskaņojuma alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē saņemšanas ir maksājama pašvaldības nodeva 15,00 EUR par vienu mēnesi.

Nodevas samaksa pēc Kuldīgas novada pašvaldības izrakstītā rēķina ir veicama ar pārskaitījumu uz norēķinu rekvizītiem:

Kuldīgas novada pašvaldība
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Reģ. kods 90000035590
AS SEB Banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401

Pielikumi

Iesniegums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē

Atļaujas izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās izsniegšana

Pakalpojuma nosaukums

Atļaujas izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās izsniegšana

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības veikšanai izbraukuma tirdzniecības vietās sabiedriskos pasākumos – koncertos, zaļumballēs, gadatirgos, citās svētku un pasākumu norises vietās – ir nepieciešama vienreizēja pašvaldības atļauja.

Pakalpojuma īss apraksts

Komersantam, kurš noteiktajā kārtībā ir saņēmusi speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu tirdzniecībai un, kurš vēlas veikt mazumtirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem izbraukuma tirdzniecības vietās sabiedriskos pasākumosKuldīgas novada administratīvajā teritorijā, ir jāsaņem pašvaldības atļauja izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās. Lai atļauju saņemtu, komersantam Kuldīgas novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts kur, kad un kādā pasākumā vēlas tirgoties, iesniegumam pievienojot visus nepieciešamos dokumentus. Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija, pēc iesnieguma izskatīšanas, pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju, rakstiski par to informējot iesnieguma iesniedzēju.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija.

Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Darba laiks:

 • Pirmdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 18:00
 • Otrdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Trešdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Ceturtdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Piektdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska un juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums atļaujas saņemšanai izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās /pielikumā/;
 • Rakstisks saskaņojums ar pasākuma organizatoru.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 (desmit) dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Pirms atļaujas izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās saņemšanas ir maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās.

Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

Nodevas samaksa pēc Kuldīgas novada pašvaldības izrakstītā rēķina ir veicama ar pārskaitījumu uz norēķinu rekvizītiem:

Kuldīgas novada pašvaldība
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Reģ. kods 90000035590
AS SEB Banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401

Pielikumi

Iesniegums atļaujas saņemšanai izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās

Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu

Pakalpojuma nosaukums

Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu

Pakalpojuma īss apraksts

Kuldīgas novada pašvaldība izmaksā vienreizēju pabalstu par katru jaundzimušo bērnu, kura dzīvesvieta ir deklarēta Kuldīgas novadā. Pabalstu var saņemt, ja viena vai abu vecāku, aizbildņa vai adoptētāja deklarētā pamata dzīvesvieta vismaz sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā. Pabalsta apmērs ir 200 vai 100 EUR.Pabalstu izmaksu administrē Sociālais dienests. Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas, adopcijas vai aizbildnības nodibināšanas dienas

Pārsūdzības iespējas, ja tādas ir

Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektoram. Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pakalpojuma saņēmējs

Pakalpojuma saņēmējs ir fiziska persona – viens no jaundzimuša, Kuldīgas novadā deklarēta bērna vecākiem vai persona, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 6 mēnešu vecumam, ja pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

Nepieciešamie dokumenti

Iesniedzot  iesniegumu klātienē Kuldīgas novada pašvaldībā, pabalsta pieprasītājam jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Ja bērna piedzimšana ir reģistrēta ārvalstīs, dokumentiem, kas apliecina bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju (ja dokuments sastādīts svešvalodā un tam nav pievienots tulkojums latviešu valodā), nepieciešams pievienot likumā noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

Pabalsta izmaksas kārtība

Pabalsts tiks ieskaitīts pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Pabalstu piešķir un izmaksā viena mēneša laikā no pabalsta pieprasīšanas dienas.

Iekšējais normatīvais akts

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2020/2 “PAR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PABALSTU JAUNDZIMUŠAJIEM”

SAISTOŠO NOTEIKUMU NR. 2020/2 “PAR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PABALSTU JAUNDZIMUŠAJIEM” PASKAIDROJUMA RAKSTS

Saņemšanas kanāli 

Klātienē, aizpildot iesniegumu uz vietas vai atnesot iepriekš no mājaslapas kuldiga.lv izdrukātu un aizpildītu iesniegumu un uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti):

Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā, adrese: Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Kuldīgas novada dzimtsarakstu nodaļā, adrese: Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Kuldīgas novada Sociālajā dienestā, adrese: Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā.

E-pastā,nosūtot aizpildītu un elektroniski parakstītu iesniegumu:

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Valsts vienotajā pakalpojumu portālā https://www.latvija.lv, nosūtot aizpildītu iesniegumu uz Kuldīgas novada pašvaldības oficiālo e-adresi.

Saņemšanas vietas

Klātienē:

Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrs, adrese: Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Kuldīgas novada dzimtsarakstu nodaļa, adrese: Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Kuldīgas novada Sociālais dienests, adrese: Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā.

Attālināti:

E-pastā: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Valsts vienotajā pakalpojumu portālā https://www.latvija.lv

Saņemšanas laiki

Kuldīgas novada pašvaldības darba laiks:

 • Pirmdienās no 8.00 līdz 18.00;
 • Otrdienās no 8.00 līdz 17.00;
 • Trešdienās no 8.00 līdz 17.00;
 • Ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00;
 • Piektdienās no 8.00 līdz 16.00;

Veidlapas

Iesniegums jaundzimušā pabalstam, ja Kuldīgas novadā deklarēti abi vecāki

Iesniegums jaundzimušā pabalstam, ja Kuldīgas novadā deklarēts viens no vecākiem

Pakalpojuma apraksts pa soļiem 

1. solis – pakalpojuma pieprasīšana 

Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību), iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībā iesniegumu pabalsta saņemšanai.

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu pabalsta saņemšanai var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz Kuldīgas novada pašvaldības e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , uz oficiālo e-adresi vai portālā https://www.latvija.lv

Ja bērna piedzimšana ir reģistrēta ārvalstīs, dokumentiem, kas apliecina bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju (ja dokuments sastādīts svešvalodā un tam nav pievienots tulkojums latviešu valodā), nepieciešams pievienot likumā noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

2. solis – apstrādes solis

Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē iesniegumu un pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegto informāciju, izmantojot valsts datu reģistros pieejamās ziņas un iegūstot nepieciešamo informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām, un izdara atzīmi par ziņu pareizību.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un izmaksu pieņem Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”.  

3. solis – pakalpojuma saņemšana

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” viena mēneša laikā no pabalsta pieprasīšanas dienas izmaksā pabalstu no Kuldīgas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem (pabalsti iedzīvotājiem), ieskaitot to pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā.

Informācija par apmaksu

Maksājums nav jāveic.