Kuldīgas novada pašvaldības pakalpojumi

Simbols e E-adrese

 

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

 • E-ADRESE;
 • informatīvai saziņai un e-parakstītu* dokumentu iesniegšanai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;

*Dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pašvaldība vienas darbadienas laikā nosūta paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu.

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana

Pakalpojuma nosaukums

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana

Pakalpojuma īss apraksts

Pašvaldībā iespējams iesniegt iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, kas tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas Iesniegumu likumu, Kuldīgas novada pašvaldības nolikumu.

Pakalpojumu nodrošina

Iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, pēc piekritības izskata un atbildes uz tiem sagatavo pašvaldības speciālisti.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams iesniegt iesniegumu. Iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, brīvā formā vai aizpildot veidlapu, var iesniegt:

 • personīgi apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā
 • sūtot vēstuli pa pastu Baznīcas ielā 1, Kuldīga, LV-3301;
 • pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

IESNIEGUMA VEIDLAPA (PDF formātā) 

IESNIEGUMA VEIDLAPA (Word formātā) 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesniegumi, sūdzības un priekšlikumi tiek izskatīti Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā. Atbilde tiek sniegta, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Atbilde, atkarībā no iesniedzēju vēlēšanās, tiek sniegta pa pastu, e-pastu, vai telefoniski.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Pakalpojums ir bezmaksas.

Domes sēžu, komiteju un komisiju lēmumu un izraksta pieprasīšana

Pakalpojuma nosaukums

Domes sēžu, komiteju un komisiju lēmumu un izraksta pieprasīšana

Pakalpojuma īss apraksts

Šī pakalpojuma ietvaros ir iespēja iesniegt pieprasījumu Kuldīgas novada domei par domes lēmumu, komiteju un komisiju izraksta izsniegšanu.

Pakalpojumu nodrošina

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ NODAĻA

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301

Darba laiks:

 • P. 8.00-18.00
 • O. 8.00-17.00
 • T. 8.00-17.00
 • C. 8.00-17.00
 • P. 8.00-16.00
 • S. -
 • SV. -

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskai vai  juridiskā persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Nav.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Nekavējoties, ja nepieciešamais dokuments nav arhīvā.

Izziņas par uztura iztikas minimumu izsniegšanu

Pakalpojuma nosaukums

Izziņas par uztura iztikas minimumu izsniegšanu

Pakalpojuma īss apraksts

Tiek izsniegtas izziņas par mēneša uztura lielumu Kuldīgas novadā, uztura līguma slēgšanai.

Pakalpojumu nodrošina

Administratīvā nodaļa, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Pakalpojuma saņemšanai nav nepieciešams iesniegt dokumentus.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 - 2 darba dienu laikā tiek izsniegta izziņa.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Pakalpojums ir bezmaksas. 

Iesnieguma „Mani dati pašvaldībā” pieņemšana un izskatīšana

Pakalpojuma nosaukums

Iesnieguma „Mani dati pašvaldībā” pieņemšana un izskatīšana

Pakalpojuma īss apraksts

Pašvaldībā iespējams iesniegt iesniegumus un saņemt informāciju par personas datiem, kas uzkrāti pašvaldības lietošanā esošajās informācijas sistēmās. Iesniegumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas Iesniegumu likumu.

Pakalpojumu nodrošina

Iesniegumus „Mani dati pašvaldībā” izskata un atbildes uz tiem sagatavo Administratīvās nodaļas speciālisti.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams iesniegt iesniegumu, ko aizpilda brīvā formā vai aizpildot veidlapu, un iesniedz:

 • personīgi apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā
 • sūtot vēstuli pa pastu Baznīcas ielā 1, Kuldīga, LV-3301;
 • pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesniegumi „Mani dati pašvaldībā” tiek izskatīti Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā. Atbilde tiek sniegta, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Atbilde, atkarībā no iesniedzēju vēlēšanās, tiek sniegta pa pastu, e-pastu, vai telefoniski.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Pakalpojums ir bezmaksas.

Publisko pasākumu rīkošana

PIETEIKUMS PAR SAPULCES, GĀJIENA VAI PIKETA RĪKOŠANU

IESNIEGUMS ATĻAUJAS SAŅEMŠANAI PUBLISKU PASĀKUMU RĪKOŠANAI KULDĪGAS NOVADĀ

Publisku izklaides un svētku pasākumu rīkošanas pamatprincipus kopš 2005.gada 20.jūlija nosaka „Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums”. Tā mērķis ir nodrošināt publisku pasākumu netraucētu un drošu norisi, un tas nosaka publiska pasākuma rīkošanas un norises tiesiskos pamatus, pasākuma organizatora, kā arī citu iesaistīto personu tiesības, pienākumus un atbildību, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību pasākuma laikā.

Saskaņā ar šo likumu izdoti arī divi Ministru Kabineta noteikumi, kas nosaka papildus pienākumus pasākumu organizatoriem:

Publisku izklaides un svētku pasākumu rīkošanu saskaņo Kuldīgas novada domes Sabiedriskās kārtības komisija. Šī komisija risina arī jautājumus, kas saistīti ar sabiedrisko kārtību un drošību Kuldīgas novadā, situācijas analizēšanu, pasākumu izstrādi pārkāpumu cēloņu atklāšanai un novēršanai, sabiedriskās kārtības un drošības procesu koordinēšanu un izpēti. Komisijas darbību reglamentē Kuldīgas novada domes apstiprināts nolikums.

Sabiedriskās kārtības komisija:

Priekšsēdētājs: Ivo Solomahins - 29810990;  

 • Ivo Solomahins;
 • Ilze Dambīte-Damberga;
 • Kaspars Šabāns;
 • Sarmīte Segliņa;
 • Uģis Gauja.

Atļauju publisku pasākumu rīkošanai izsniedz pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts pasākumu rīkot. Par publisku pasākumu rīkošanu visa Kuldīgas novada teritorijā atļaujas izsniedz Kuldīgas novada pašvaldība. Lai pieteiktu publisku pasākumu un saņemtu atļauju tā rīkošanai, pasākuma organizators ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma iesniedz pašvaldībai likuma prasībām atbilstošu iesniegumu.

Kuldīgas novada dome apstiprinājusi veidlapu Iesniegums atļaujas saņemšanai publisku pasākumu rīkošanai Kuldīgas novadā. Iesnieguma veidlapā organizatoram nepieciešams sniegt pilnīgu informāciju par pasākumu, norādīti nosacījumi, kas jāizpilda, obligāti nepieciešamie saskaņojumi, kā arī saskaņojumi, kas nepieciešami, ņemot vērā pasākuma specifiku, pievienojamie dokumenti, informācija organizatoram.

Publisks pasākums ir fiziskas vai juridiskas personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības.

Publiska vieta — šā likuma izpratnē jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai ir uz uzņēmuma līguma pamata. Tomēr vienlaikus paredzēti arī pasākumi, kuru rīkošanai atļaujas nav nepieciešamas.

Likums neattiecas uz:

 1. noteiktā kārtībā reģistrētu reliģisko organizāciju rīkotiem pasākumiem baznīcās, lūgšanu namos, kapsētās un citās šo organizāciju īpašumā esošās teritorijās;
 2. sapulcēm, gājieniem un piketiem, kas reglamentēti atsevišķā likumā „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”;
 3. bēru ceremonijām.

Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī tad, ja publisku pasākumu rīko telpās vai tiek rīkots publisks sporta pasākums sporta bāzēs.

Valsts un pašvaldības iestādes publiskus pasākumus nerīko un pašvaldība atļaujas šādu pasākumu rīkošanai neizsniedz pasākumu rīkošanai piemiņas dienās, kas noteiktas 25.martā, 8.maijā, 14.jūnijā un 4.jūlijā. Šajās dienās var rīkot pasākumus, kuru veids un mērķis atbilst šo piemiņas dienu raksturam.

Pilnīgu informāciju par publisku pasākumu rīkošanu un ar to saistītajām prasībām paši pasākumu organizatori var iegūt, iepazīstoties ar likumu un MK noteikumiem. Par jautājumiem, kas saistīti ar publisku pasākumu rīkošanu, saskaņošanu un atļaujas saņemšanu interesēties Kuldīgas pašvaldības domē, nākt personīgi vai zvanīt pa tālruni 6322167 juristam Aivim Tjagunovičam (e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).

Licences izsniegšana makšķerēšanai Ventas upē, Kuldīgas novadā

Latvija.lv - Licences izsniegšana makšķerēšanai Ventas upē, Kuldīgas novadā

Īss apraksts: Licencēto makšķerēšanu organizē Kuldīgas novada pašvaldība. Licencētā makšķerēšana ieviesta, lai nodrošinātu Ventas kā starptautiski atzītas lašu dabiskā nārsta upes statusu, radītu labvēlīgu situāciju dabas resursu ilgtspējīgai un saudzējošai izmantošanai, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, zivju resursu saglabāšanai un sugu regulārai pavairošanai.

Specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrēšana

Pakalpojuma nosaukums

Specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrēšana

Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā pašvaldības noteiktajā maršrutā drīkst braukt tikai reģistrēti specializētie tūristu transportlīdzekļi.

Pakalpojuma īss apraksts

Fiziskai vai juridiskai personai, kura vēlas veikt pasažieru pārvadāšanu ar specializētu tūristu transportlīdzekliKuldīgas novada administratīvajā teritorijā, specializētais tūristu transportlīdzeklis ir jāreģistrē Kuldīgas novada pašvaldībā. Lai reģistrētu specializēto tūristu transportlīdzekli, tā īpašniekam vai turētājam (līzinga līguma gadījumā) Kuldīgas novada pašvaldībā jāiesniedz noteiktas formas iesniegums, tam pievienojot visus nepieciešamos dokumentus. Kuldīgas novada domes Licencēšanas komisija, pēc iesnieguma izskatīšanas, pieņem lēmumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanu, izsniedzot tā īpašniekam atbilstošu reģistrācijas dokumentu, vai pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt specializēto tūristu transportlīdzekli, rakstiski par to informējot iesnieguma iesniedzēju.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada domes Licencēšanas komisija.

Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Darba laiks:

 • Pirmdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 18:00
 • Otrdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Trešdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Ceturtdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Piektdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Pieteikums specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanai /pielikumā/;
 • Dokumenti, kas apliecina specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašuma vai turējuma (līzinga līguma gadījumā) tiesības;
 • Transportlīdzekļa tehnisko dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
 • Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai, pievienojot sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta sertifikāta kopiju.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

14 (četrpadsmit) dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšana ir bez maksas.

Pielikumi

Pieteikums specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrēšanai

Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai

Latvija.lv - Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai

Īss apraksts: Atļaujas saņemšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.

Atļaujas vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai izsniegšana

Pakalpojuma nosaukums

Atļaujas vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai izsniegšana

Komersantam, kuram vietējā pašvaldība izsniegusi atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir tiesības ar atvieglotiem nosacījumiem saņemt VID izsniegtu licenci apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, izpildot „Alkoholisko dzērienu aprites likumā” noteiktos kritērijus.

Pakalpojuma īss apraksts

Komersantam, kurš vēlas mājas apstākļos ražot alkoholiskos dzērienus Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, ir jāsaņem pašvaldības atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus). Lai atļauju saņemtu, komersantam Kuldīgas novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts kur un ko vēlas ražot, iesniegumam pievienojot visus nepieciešamos dokumentus. Kuldīgas novada domes Licencēšanas komisija, pēc iesnieguma izskatīšanas, pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju, rakstiski par to informējot iesnieguma iesniedzēju.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada domes Licencēšanas komisija.

Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Darba laiks:

 • Pirmdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 18:00
 • Otrdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Trešdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Ceturtdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Piektdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums atļaujas saņemšanai vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai /pielikumā/;
 • Ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija.
 • Telpu plāns u.c. dokumenti, kas raksturo ražošanas vietu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 (desmit) dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai izsniedz bez maksas.

Pielikumi

PIETEIKUMS atļaujas saņemšanai vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai

Saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē

Pakalpojuma nosaukums

Saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnē (īslaicīgas lietošanas būvē) ir saskaņojama pašvaldībā.

Pakalpojuma īss apraksts

Komersantam, kurš papildus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, ir jāsaņem pašvaldības saskaņojums. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs atļauta no 1.maija līdz 15.oktobrim. Lai saskaņojumu saņemtu, komersantam Kuldīgas novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kurā norādīta mazumtirdzniecības novietnes vieta un par tirdzniecību tajā atbildīgā persona, iesniegumam pievienojot visus nepieciešamos dokumentus. Kuldīgas novada domes Licencēšanas komisija, pēc iesnieguma izskatīšanas, pieņem lēmumu par saskaņojuma izsniegšanu vai atteikumu izsniegt saskaņojumu, rakstiski par to informējot iesnieguma iesniedzēju.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada domes Licencēšanas komisija.

Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Darba laiks:

 • Pirmdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 18:00
 • Otrdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Trešdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Ceturtdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Piektdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska un juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums novietnes saskaņošanai alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai /pielikumā/;
 • Zemes īpašnieka rakstiska piekrišana vai zemesgabala īpašuma tiesības apliecinošs dokuments/ nomas līgums.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 (desmit) dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Pirms saskaņojuma alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē saņemšanas ir maksājama pašvaldības nodeva 15,00 EUR par vienu mēnesi.

Nodevas samaksa pēc Kuldīgas novada pašvaldības izrakstītā rēķina ir veicama ar pārskaitījumu uz norēķinu rekvizītiem:

Kuldīgas novada pašvaldība
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Reģ. kods 90000035590
AS SEB Banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401

Pielikumi

Iesniegums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē

Atļaujas izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās izsniegšana

Pakalpojuma nosaukums

Atļaujas izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās izsniegšana

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības veikšanai izbraukuma tirdzniecības vietās sabiedriskos pasākumos – koncertos, zaļumballēs, gadatirgos, citās svētku un pasākumu norises vietās – ir nepieciešama vienreizēja pašvaldības atļauja.

Pakalpojuma īss apraksts

Komersantam, kurš noteiktajā kārtībā ir saņēmusi speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu tirdzniecībai un, kurš vēlas veikt mazumtirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem izbraukuma tirdzniecības vietās sabiedriskos pasākumosKuldīgas novada administratīvajā teritorijā, ir jāsaņem pašvaldības atļauja izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās. Lai atļauju saņemtu, komersantam Kuldīgas novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts kur, kad un kādā pasākumā vēlas tirgoties, iesniegumam pievienojot visus nepieciešamos dokumentus. Kuldīgas novada domes Licencēšanas komisija, pēc iesnieguma izskatīšanas, pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju, rakstiski par to informējot iesnieguma iesniedzēju.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada domes Licencēšanas komisija.

Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Darba laiks:

 • Pirmdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 18:00
 • Otrdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Trešdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Ceturtdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Piektdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska un juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums atļaujas saņemšanai izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās /pielikumā/;
 • Rakstisks saskaņojums ar pasākuma organizatoru.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 (desmit) dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Pirms atļaujas izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās saņemšanas ir maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās.

Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

Nodevas samaksa pēc Kuldīgas novada pašvaldības izrakstītā rēķina ir veicama ar pārskaitījumu uz norēķinu rekvizītiem:

Kuldīgas novada pašvaldība
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Reģ. kods 90000035590
AS SEB Banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401

Pielikumi

Iesniegums atļaujas saņemšanai izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās

Pašvaldības pabalsta piešķiršana par bērna piedzimšanu 

Latvija.lv - Pašvaldības pabalsta piešķiršana par bērna piedzimšanu

Īss apraksts: Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.
Bērna piedzimšanas pabalstu var saņemt no pašvaldības, kurā persona ir deklarēta vismaz noteiktu laika periodu un ja attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus par šāda pabalsta piešķiršanu. Pabalsta summu un saņemšanas nosacījumus nosaka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos.