Bāriņtiesas pakalpojumi

Adopcija

Pakalpojuma nosaukums

Adopcija

Pakalpojuma īss apraksts

Bāriņtiesa lemj par:

 • personas atzīšanu par adoptētāju;
 • brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu Civillikumā noteiktajos gadījumos;
 • to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi;
 • bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai;
 • pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu bērnam;
 • adopcijas atbilstību bērna interesēm.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada bāriņtiesa, Baznīcas iela 9, Kuldīga

 • Pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 18.00;
 • Otrdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 17.00;
 • Trešdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 17.00;
 • Ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 17.00;
 • Piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 16.00.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • motivēts iesniegums;
 • ģimenes ārsta, narkologa un psihiatra atzinumi
 • psihologa veikta ģimenes izpēte un motivācija
 • informācija par sodāmību
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Atbilde tiek sniegta viena mēneša laikā, lēmums tiek izsniegts vai izsūtīts pa pastu desmit darba dienu laikā Atbilstoši MK 111, noteikumiem, likumi.lv/doc.php?id=72987 ģimenes izpēte tiek veikta bāriņtiesā līdz 6 mēnešiem. Adopcija stājas spēkā pēc tās apstiprināšanas tiesā.

AIZBILDNĪBAS NODIBINĀŠANA, AIZBILDŅA IECELŠANA, PAGAIDU AIZBILDŅU IECELŠANA

Pakalpojuma nosaukums

AIZBILDNĪBAS NODIBINĀŠANA, AIZBILDŅA IECELŠANA, PAGAIDU AIZBILDŅU IECELŠANA

Pakalpojuma apraksts

Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja:

 • bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem;
 • bērna vecākiem ir pārtrauktas bērna aizgādības tiesības vai atņemtas bērna aizgādības tiesības;
 • bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā;
 • bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu;
 • abi bērna vecāki ir nepilngadīgi;
 • Radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās;
 • Radušies citi neatliekami gadījumi (nodrošinot normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu.

Pagaidu aizbildni ieceļ, ja;

 • Aizbildnis ir kavēts uzņemties aizbildnību;
 • Aizbildnis ir atstādināts no aizbildņa pienākumu pildīšanas.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada bāriņtiesa, Baznīcas iela 9, Kuldīga

 • Pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 18.00;
 • Otrdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 17.00;
 • Trešdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 17.00;
 • Ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 17.00;
 • Piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 16.00.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • motivēts iesniegums;
 • ģimenes ārsta, narkologa un psihiatra atzinumi
 • dzīvesvietas izziņa
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Atbilde tiek sniegta viena mēneša laikā, lēmums tiek izsniegts vai izsūtīts pa pastu desmit darba dienu laikā

Iesniegums

AIZBILDŅA GADA NORĒĶINS

APLIECINĀJUMA IZDARĪŠANA

Pakalpojuma nosaukums

APLIECINĀJUMA IZDARĪŠANA

Pakalpojuma īss apraksts

Apliecinājumu izdara un citus tālāk minētos uzdevumus pilda bāriņtiesas priekšsēdētājs. Bāriņtiesas priekšsēdētājs ar rīkojumu var uzdot bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam un bāriņtiesas locekļiem izdarīt apliecinājumus un pildīt tālāk minētos uzdevumus.

Bāriņtiesas uzdevumi:

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā - novados, kuros nav teritoriālā iedalījuma vienību, bāriņtiesa izdara apliecinājumus un pilda zemāk norādītos uzdevumus, ja šajos novados nav notāra. Novados, kuros ir teritoriālā iedalījuma vienības, bāriņtiesa minētos uzdevumus veic tajās novada teritoriālā iedalījuma vienībās, kurās nav notāra:

 • apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;
 • apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, pieņem glabāšanā šo iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
 • apliecina to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, un pieņem šo iedzīvotāju pilnvaru atsaukumus;
 • apliecina uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 • pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • sagatavo dokumentu projektus.

Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam. Visi apliecinājumi un citas darbības ierakstāmas attiecīgajā bāriņtiesas reģistrā. Reģistrā ierakstāmās ziņas un reģistra vešanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Darījuma akta projekta sagatavošana un darījuma apliecināšana

Darījuma dalībnieki var iesniegt bāriņtiesai sagatavotu darījuma akta projektu vai vērsties bāriņtiesā ar lūgumu sagatavot darījuma akta projektu pēc viņu vārdiem. Pirms darījuma apliecināšanas bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis darījuma akta projektu nolasa darījuma dalībniekiem un jautā, vai darījuma dalībnieki piekrīt tā noteikumiem un vai tā saturs viņiem ir zināms un saprotams. Ja atbilde ir apstiprinoša, darījuma dalībnieki paraksta darījuma akta projektu vai atzīst to par pašrocīgi parakstītu.

Uz darījuma akta projekta izdara apliecinājuma uzrakstu, kurā norāda:

 • apliecināšanas gadu, mēnesi un dienu;
 • bāriņtiesas nosaukumu;
 • numuru, ar kādu darījuma akts ierakstīts reģistrā;
 • katra darījuma dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, kā arī šo personu dzimšanas laiku un vietu vai izdara atzīmi, ka darījuma dalībnieki ir personiski pazīstami;
 • ka darījuma dalībnieki ir rīcībspējīgi.

Apliecinājuma uzrakstu paraksta bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis. Zem uzraksta uzspiež bāriņtiesas zīmogu. Apliecinātā darījuma akta viens eksemplārs glabājas bāriņtiesas lietā. Darījuma aktu ieraksta reģistrā. Bāriņtiesa, kuras rīcībā ir darījuma akts, kas satur rīkojumu nāves gadījumam, izsniedz tā izrakstu pēc pieprasījuma tam zvērinātam notāram, kurš ved attiecīgo mantojuma lietu.

Testamenta apliecināšana

Taisot testamentu, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis nolasa testatoram sastādītā akta projektu un jautā, vai viņš piekrīt visiem akta noteikumiem un vai tāda patiesi ir viņa pēdējā griba. Ja atbilde ir apstiprinoša, testators paraksta testamentu un tiek izdarīts apliecinājums.

Testamentu grāmatā ierakstītā akta izraksta izsniegšana

 • Bāriņtiesa testatoram izsniedz testamentu grāmatā ierakstītā akta izrakstu.
 • Pēc testatora nāves testamentu grāmatā ierakstītā akta izrakstu bāriņtiesa izsniedz ar testamentu ieceltajam mantiniekam, testamenta izpildītājam, zvērinātam notāram vai tiesai pēc to lūguma.
 • Testamentu grāmatā ierakstītā akta izraksta apliecinājumā norāda bāriņtiesas nosaukumu un numuru, ar kādu testaments ierakstīts reģistrā. Bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis paraksta apliecinājumu un uzspiež zīmogu.
 • Par testamenta izraksta izsniegšanu izdara atzīmi testamentu grāmatā.
 • Testamentu grāmata sastāv no testamentu oriģināliem, kas sakopoti sējumā reģistra numuru secībā. Novada pagastos bāriņtiesa ved atsevišķas testamentu grāmatas, to nosaukumā norādot bāriņtiesas nosaukumu un attiecīgā novada pagasta nosaukumu.

Testamenta pieņemšana glabāšanā

 • Bāriņtiesa pieņem glabāšanā privātus testamentus un ieraksta testamentu grāmatā aktu par testamenta pieņemšanu glabāšanā.
 • Pieņemot testamentu glabāšanā, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis pārliecinās par testatora identitāti un rīcībspēju.
 • Bāriņtiesai glabāšanā nodotam privātam testamentam ir publiska testamenta spēks, ja ir ievēroti Civillikuma 439.panta noteikumi.

Testamentu grāmatā ierakstīta akta atsaukšana

 • Testamentu grāmatā ierakstītu aktu var atsaukt testators personīgi.
 • Ja saņemts lūgums par testamentu grāmatā ierakstīta akta atsaukšanu, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis pēc testatora identitātes un rīcībspējas pārbaudes sagatavo testamenta atsaukšanas aktu. Testamenta atsaukšanas aktu paraksta testators.
 • Pēc testamenta atsaukšanas akta apliecināšanas uz testamenta oriģināla izdara atzīmi par tā atsaukšanu.

Glabāšanā nodota testamenta atsaukšana

 • Bāriņtiesai glabāšanā nodotu testamentu var atsaukt testators personīgi vai viņa ar īpašu pilnvaru pilnvarots pilnvarnieks.
 • Ja saņemts lūgums par glabāšanā nodota testamenta atsaukšanu, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis sagatavo testamenta atsaukšanas aktu.
 • Pēc testamenta atsaukšanas akta apliecināšanas tā apliecinātu kopiju ievieto glabājamā testamenta vietā.

Pilnvaras apliecināšana un atsaukšana

 • Pirms pilnvaras apliecināšanas bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis pārbauda pilnvarotāja identitāti un rīcībspēju.
 • Apliecinājumu uz pilnvaras izdara “Bāriņtiesu likuma” 64.pantā noteiktajā kārtībā un ieraksta reģistrā.
 • Apliecinātās pilnvaras viens eksemplārs glabājas bāriņtiesas lietā.
 • Ja saņemts iesniegums par pilnvaras atsaukšanu, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis pārbauda iesniedzēja identitāti, rīcībspēju, izdara ierakstu reģistrā un publicē attiecīgu paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
 • Par pilnvarojuma atsaukšanu paziņo pilnvarniekam, ja viņa deklarētā dzīvesvieta ir zināma.
 • Izdevumus par pilnvaras atsaukšanas paziņojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sedz pilnvarotājs.

Paraksta īstuma apliecināšana

Pirms paraksta īstuma apliecināšanas bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis pārbauda parakstītāja identitāti, kā arī izdara ierakstu reģistrā. Apliecinot paraksta īstumu uz nostiprinājuma lūguma, Zemesgrāmatu likumā noteiktajos gadījumos bāriņtiesa pārbauda arī parakstītāja rīcībspēju un izdara par to atzīmi apliecinājuma uzrakstā.

Dokumenta noraksta vai kopijas apliecināšana

 • Lai apliecinātu dokumenta norakstu vai kopiju, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis to salīdzina ar uzrādīto dokumentu.
 • Apliecinājuma uzrakstā norāda dokumenta uzrādītāju, apliecināšanas gadu, mēnesi, dienu, bāriņtiesas nosaukumu un numuru, ar kādu apliecinājums ierakstīts reģistrā, kā arī norāda, kādi uzrādītajā dokumentā ir labojumi, svītrojumi un citas īpatnības.
 • Bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis nepārbauda uzrādītā dokumenta izdošanas likumību, bet pārbauda tikai apliecināmā noraksta vai kopijas atbilstību uzrādītajam dokumentam un to atzīmē apliecinājumā.
 • Bāriņtiesas priekšsēdētājam, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam vai bāriņtiesas loceklim aizliegts apliecināt tāda dokumenta norakstu vai kopiju, kura saturs ir acīmredzamā pretrunā ar likumiem, kas aizsargā pārvaldes kārtību, sabiedrības tikumību vai personas godu.
 • Par apliecinājumu izdara ierakstu reģistrā.

Paziņojumu izsniegšana

 • Lūgumu par paziņojuma izsniegšanu iesniedz rakstveidā, un to ieraksta reģistrā. Paziņojuma noraksts glabājas bāriņtiesas lietās.
 • Bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis pārbauda iesniedzēja identitāti un raksta apliecinājumu uz iesniegtā lūguma.
 • Adresātam izsniedz iesniegtā paziņojuma apliecinātu norakstu vai apliecinātu kopiju. Paziņojumu izsniedz adresātam personiski vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē (jāsaņem pasta apliecinājums par vēstules izsniegšanu).
 • Par paziņojuma izsniegšanu bāriņtiesa izsniedz apliecību. Apliecībā norāda iesniedzēja un adresāta vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto dzīvesvietu, paziņojuma saturu un laiku, kad paziņojums izsniegts.
 • Par apliecības izsniegšanu izdara ierakstu reģistrā.

Darījuma apliecināšana, ja persona neprot vai nevar rakstīt

Ja persona neprot vai nevar rakstīt, divu liecinieku klātbūtnē parakstās cita persona, kurai šī persona to uztic, un par to izdara atzīmi apliecinājuma uzrakstā.

Apliecinājuma izdarīšana iedzīvotāja dzīvesvietā vai citā vietā

Taisīt testamentu, kā arī izdarīt apliecinājumu bāriņtiesa var attiecīgās pašvaldības iedzīvotāja dzīvesvietā vai citā vietā, ja iedzīvotājs slimības vai citu iemeslu dēļ nevar ierasties bāriņtiesā.

Atteikšanās pildīt amata pienākumus

 • Bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis nedrīkst atteikties pildīt šajā nodaļā paredzētās darbības, izņemot likumā noteiktos gadījumus.
 • Par atteikšanos pildīt amata pienākumus bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis triju dienu laikā izsniedz rakstveida atteikumu. Atteikumā norāda tā pamatojumu un pārsūdzības kārtību.
 • Bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis atsakās no apliecinājuma izdarīšanas, ja no viņa tiek prasīta līdzdalība darbībā, kura acīmredzami kalpo prettiesiskam vai netikumīgam mērķim.

Ierobežojums izdarīt apliecinājumu

Bāriņtiesas priekšsēdētājam, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam vai bāriņtiesas loceklim aizliegts izdarīt apliecinājumu savās paša lietās, sava laulātā (arī bijušā), savu un laulātā radinieku taisnā līnijā visās pakāpēs, sāņu līnijā — līdz ceturtajai pakāpei un svainiešu — līdz trešajai pakāpei, kā arī sava paša vai sava laulātā aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu vai sava paša vai sava laulātā adoptētāju vai adoptēto lietās.

Bāriņtiesas faktiskās rīcības un lēmumu pārsūdzēšana

 • Ja ieinteresētā persona uzskata bāriņtiesas rīcību apliecinājumu izdarīšanā un citu šajā nodaļā minēto darbību veikšanā par nepamatotu, tā var mēneša laikā iesniegt attiecīgu pieteikumu tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
 • Bāriņtiesas atteikumu izdarīt apliecinājumu vai pildīt citas šajā nodaļā noteiktās darbības ieinteresētā persona mēneša laikā var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada bāriņtiesa

Bāriņtiesas juridiskā adrese – Baznīcas iela 9, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301.
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Fakss: 633 22233

Pakalpojuma saņēmējs

Iedzīvotāji, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā.

Bāriņtiesa apliecina darījumu, ja tai ir noteikti zināms, ka darījuma dalībnieki ir pilngadīgi un rīcībspējīgi. Ja bāriņtiesai nav pazīstama persona, kurai izdarāms apliecinājums vai kura identificējama cita iemesla dēļ, bāriņtiesa noskaidro šīs personas identitāti pēc personas pases. Apliecinājumā norāda, kādā veidā ir noskaidrota personas identitāte.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Lai veiktu kādu no augstākminētajiem pakalpojumiem, persona uzrāda pasi un konkrētam apliecinājumam nepieciešamos dokumentus.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Nav noteikts.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Valsts nodevas

Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā. Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

 • par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;
 • par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;
 • par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;
 • par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;
 • par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;
 • par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;
 • par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;
 • par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
 • par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
 • par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);
 • par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;
 • par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;
 • par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;
 • par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;
 • par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;
 • par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).

Pašvaldības domei ir tiesības piemērot valsts nodevu atvieglojumus.

Pašvaldības Dome ir pieņēmusi lēmumu par atvieglojumu piemērošanu valsts nodevām, un ģimenēm vai personām, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes vai maznodrošinātās personas statuss, ir noteikts šāds valsts nodevas apmērs:

 • par pilnvaras sagatavošanu – EUR 1, 07;
 • par pilnvaras apliecināšanu – EUR 0, 71;
 • par paraksta apliecināšanu – EUR 0, 71.

Par šā panta pirmās daļas 15.punktā paredzētā mantojuma saraksta sastādīšanu, ja mantojums tiek pieņemts nepilngadīgā vārdā, piemērojams valsts nodevas atvieglojums ne mazāk kā 50 procentu apmērā no nodevas apmēra.

Bāriņtiesa ir tiesīga iekasēt maksu par ceļa izdevumiem, kas saistīti ar mantojuma saraksta sastādīšanu, testamenta sastādīšanu vai apliecinājuma izdarīšanu ārpus bāriņtiesas telpām. Bāriņtiesa ir tiesīga iekasēt maksu par pasta un citiem faktiskajiem izdevumiem, kas saistīti ar apliecinājumu izdarīšanu un citu funkciju veikšanu.

Norēķināšanās par pakalpojumu notiek attiecīgajā Kuldīgas novada   pagastu pārvaldes kasē vai ar pārskaitījumu: Kuldīgas novada bāriņtiesai, reģ. nr. 90010364735, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konts nr. LV 39UNLA0050 0224 1917 7.

AIZGĀDŅA IECELŠANA

Pakalpojuma nosaukums

AIZGĀDŅA IECELŠANA

Pakalpojuma apraksts

Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas nolēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni:

 • Personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem kurai rīcībspēju ierobežojusi tiesa;
 • personai, kurai tiesa nodibinājusi pagaidu aizgādnību;
 • personai, kurai rīcībspēju tiesa ierobežojusi  izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ;
 • promesošas vai pazudušas personas mantai;
 • testamenta izpildīšanai.

Saskaņā ar notāra taisīto notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam ieceļ aizgādni mantojumam

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada bāriņtiesa, Baznīcas iela 9, Kuldīga

 • Pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 18.00;
 • Otrdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 17.00;
 • Trešdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 17.00;
 • Ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 17.00;
 • Piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 16.00.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • motivēts iesniegums;
 • ģimenes ārsta, narkologa un psihiatra atzinumi
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Atbilde tiek sniegta viena mēneša laikā, lēmums tiek izsniegts vai izsūtīts pa pastu desmit darba dienu laikā.

Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Saskaņā ar „Bāriņtiesu likuma” 79. panta 7. punktu 15. punktu:

 • par paraksta apliecināšanu - 2,85 EUR
 • par mantojuma saraksta sastādīšanu -  4 8,38 EUR

Maksājumu veic ar pārskaitījumu.

Rekvizīti:

Kuldīgas novada bāriņtiesa, Reģ.Nr.90010364735
AS „SEB” bankas kods UNLALV2X
Konta Nr. LV 39 UNLA 0050 0224 19177

Iesniegums

Aizgādņa norēķins

AIZGĀDŅA GADA NORĒĶINS PAR AIZGĀDNĪBAS PĀRVALDĪBU

AUDŽUĢIMENE

Pakalpojuma nosaukums

AUDŽUĢIMENE

Pakalpojuma īss apraksts

Bāriņtiesa lemj par:

 • ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai;
 • audžuģimenes statusa piešķiršanu;
 • bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada bāriņtiesa, Baznīcas iela 9, Kuldīga

 • Pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 18.00
 • Otrdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 17.00
 • Trešdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 17.00
 • Ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 17.00
 • Piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 16.00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • Iesniegums (http://likumi.lv/doc.php?id=150734);
 • Psihiatra un narkologa atzinums par  laulāto (personas) veselības stāvokli;
 • Ģimenes ārsta atzinums par laulāto (personas) veselības stāvokli;
 • psihologa atzinums;
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas lemj par piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai. Ja bāriņtiesa nolemj, ka laulātie vai persona piemēroti audžuģimenes pienākumu veikšanai, personas apgūst audžuģimenes mācību kursu atbilstoši audžuģimenes mācību programmai. Mēneša laikā pēc mācību kursu beigām pieņem lēmumu par audžuģimenes statusu.

AIZGĀDĪBAS TIESĪBU PĀRTRAUKŠANA UN ATJAUNOŠANA

Pakalpojumu nosaukums

AIZGĀDĪBAS TIESĪBU PĀRTRAUKŠANAUN ATJAUNOŠANA

Pakalpojuma īss apraksts

Bāriņtiesa lemj, par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, ja:

 • ir faktiski šķēršļi, kas liedz iespēju aprūpēt bērnu;
 • bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos vecāka vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ)
 • vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību;
 • vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai, izņemot gadījumu, kad viņš kā laulātais ir devis piekrišanu tam, ka bērnu adoptē otrs laulātais;
 • konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu.

Ja bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas  iemesli ir zuduši, bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību atjaunošanu.

Bāriņtiesa lemj par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai, ja:

 • viņa vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ) ir apdraudēta bērna veselība vai dzīvība;
 • vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību un tas var apdraudēt bērna garīgo vai tikumisko attīstību.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada bāriņtiesa, Baznīcas iela 9, Kuldīga

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

Lai atjaunotu pārtrauktās aizgādības tiesības

 • Personu apliecinošs dokuments
 • Motivēts iesniegums
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

 Mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas

iesniegums

BĀREŅU VAI BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠA BĒRNA IEVIETOŠANA ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES VAI REHABILIĀCIJAS INSTITŪCIJĀ

Pakalpojuma nosaukums

BĀREŅU VAI BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠA BĒRNA IEVIETOŠANA ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES VAI REHABILIĀCIJAS INSTITŪCIJĀ

Pakalpojuma īss apraksts

Tikai gadījumos, ja bērnam nav iespējams nodrošināt ārpusģimenes aprūpi pie aizbildņa vai audžuģimenē, bāriņtiesa lemj par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada bāriņtiesa, Baznīcas iela 9, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV -3301.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

BĒRNA NODOŠANA CITAS PERSONAS APRŪPĒ

Pakalpojuma nosaukums

BĒRNA NODOŠANA CITAS PERSONAS APRŪPĒ

Pakalpojuma īss apraksts

Bāriņtiesa lemj par iespēju vecākiem nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā un ārvalstī uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada bāriņtiesa Baznīcas iela 9, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments
 • Motivēts iesniegums
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas, gadījumos, ja tiek pieprasīta informācija no ārvalstīm, termiņš tiek pagarināts saskaņā ar „Administratīvā procesa likuma” 64. pantu.

BĒRNA MANTISKO INTERŠU AIZSARDZĪBA

Pakalpojuma nosaukums

BĒRNA MANTISKO INTERŠU AIZSARDZĪBA

Pakalpojuma īss apraksts

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna mantiskās intereses Civillikumā paredzētajos gadījumos:

 • lemj par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu;
 • lemj par bērnam piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
 • lemj par mantojuma sadalīšanu, bērna mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14 000 EUR) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
 • lemj par bērnam piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 EUR) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
 • lemj par īpašuma iegūšanu bērnam;
 • ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem;
 • lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;
 • lemj par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm;
 • veic citus bērna mantisko tiesību aizsardzības pasākumus.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada bāriņtiesa.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • Iesniegums;
 • Mantojuma apliecība;
 • Darījuma līguma projekts;
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas, nepieciešamības gadījumā  termiņš tiek pagarināts saskaņā ar „Administratīvā procesa likuma” 64. pantu.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Saskaņā ar „Bāriņtiesu likuma” 79. panta trešo daļu, ja mantojums tiek pieņemts nepilngadīgā bērna vārdā, piemērojams valsts nodevas atvieglojums ne mazāk kā 50 procentu no noteiktās nodevas (48, 38 euro).

Maksājumu veic ar pārskaitījumu.

Rekvizīti:

Kuldīgas novada bāriņtiesa, Reģ.Nr.90010364735
AS „SEB” bankas kods UNLALV2X
Konta Nr. LV 39 UNLA 0050 0224 19177

Gada norēķins par mantas pārvaldīšanu

BĒRNA PERSONISKO INTEREŠU AIZSARDZĪBA

Pakalpojuma nosaukums

BĒRNA PERSONISKO INTEREŠU AIZSARDZĪBA

Pakalpojuma īss apraksts

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām:

 • lemj par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis;
 • lemj par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;
 • nosūta bērnu konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai un bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai;
 • lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu;
 • lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura faktiski bērnu neaudzina, un izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu;
 • veic citus normatīvajos aktos noteiktos bērna personisko interešu aizsardzības pasākumus.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada bāriņtiesa, Baznīcas iela 9, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV - 3301.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • motivēts iesniegums;
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas, nepieciešamības gadījumā termiņš tiek pagarināts saskaņā ar „Administratīvā procesa likuma” 64.pantuAr pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti.

DOMSTARPĪBU IZŠĶIRŠANA

Pakalpojuma nosaukums

DOMSTARPĪBU IZŠĶIRŠANA

Pakalpojuma īss apraksts

 • Bāriņtiesa lemj par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties;
 • bāriņtiesa izšķir vecāku domstarpības bērna aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu) un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu;
 • bāriņtiesa izšķir bērna un vecāku domstarpības;
 • bāriņtiesa izšķir bērna un aizbildņa domstarpības, kā arī aizbildņa un bērna vecāku domstarpības.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada bāriņtiesa, Baznīcas iela 9, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV - 3301.

 • Pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 - plkst.13.00 līdz 18.00;
 • Otrdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 - plkst.13.00 līdz 17.00;
 • Trešdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 - plkst.13.00 līdz 17.00;
 • Ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 - plkst.13.00 līdz 17.00;
 • Piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 - plkst.13.00 līdz 16.00.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • motivēts iesniegums;
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Atbilde tiek sniegta viena mēneša laikā, lēmums tiek izsniegts vai izsūtīts pa pastu desmit darba dienu laikā.

PIETEIKUMA PAR PAGAIDU AIZSARDZĪBU PRET VARDARBĪBU IESNIEGŠANA TIESĀ

Pakalpojuma nosaukums

PIETEIKUMA PAR PAGAIDU AIZSARDZĪBU PRET VARDARBĪBU IESNIEGŠANA TIESĀ

Pakalpojuma īss apraksts

Ja bērna vecāks vai aizbildnis objektīvu iemeslu dēļ nav iesniedzis bērna interesēs tiesai pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, bāriņtiesa bērna interesēs iesniedz šo pieteikumu tiesai, ja:

 • pret bērnu ir vērsta jebkāda fiziska, seksuāla vai psiholoģiska vardarbība, vai vardarbīga kontrole;
 • saņemtas ziņas par iespējamu pret bērnu vērstu fizisko, seksuālo vai psiholoģisko vardarbību vai vardarbīgu kontroli;
 • pret personu, kas pastāvīgi dzīvo kopā ar bērnu, ir vērsta jebkāda fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība;
 • saņemtas ziņas par iespējamu fizisko, seksuālo, psiholoģisko vai ekonomisko vardarbību pret personu, kas pastāvīgi dzīvo kopā ar bērnu.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada bāriņtiesa, Baznīcas iela 9, Kuldīga, Kuldīgas nov..

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Pakalpojuma saņemšanas termiņš Mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas, nepieciešamības gadījumā termiņš tiek pagarināts saskaņā ar „Administratīvā procesa likuma” 64. pantu.

PIEKRIŠANA PATERNITĀTES ATZĪŠANAI

Pakalpojuma nosaukums

PIEKRIŠANA PATERNITĀTES ATZĪŠANAI

Pakalpojuma īss apraksts

Ja bērns ir nepilngadīgs un viņam nav nodibināta aizbildnība, bāriņtiesa lemj par piekrišanu paternitātes atzīšanai, ja:

 • bērna māte mirusi;
 • bērna mātes atrašanās vieta nav zināma.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada bāriņtiesa, Baznīcas iela 9, Kuldīga, Kuldīgas nov..

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • iesniegums
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas, nepieciešamības gadījumā termiņš tiek pagarināts saskaņā ar „Administratīvā procesa likuma” 64. pantu.