Pārdod nekustamo īpašumu - “Timpas”, Rumbas pagastā

Timpas

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Timpas”, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62840070145.

Īpašuma sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62840070219, platība 4,3 ha (zemes lietošanas veidi: lauksaimniecībā izmantojamā zeme (aramzeme) – 3,7 ha, krūmāji – 0,1 ha, zeme zem ūdens 0,5 ha). Lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir aizaugusi un ilgstoši nekopta. Pēc dabas datu pārvaldības sistēmas “OZOLS” datiem uz 03.06.2020. zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 62840070219 atrodas bioloģiski vērtīgs zālājs, kas vienlaikus atbilst Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopam ar kodu 6450 (palieņu zālāji).

Nosacītā cena 9100 EUR, drošības nauda 910 EUR, reģistrācijas maksa 15 EUR, izsoles solis 100 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības Mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2020. gada 10. augustā plkst. 13.00.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2020. gada 7. augusta plkst. 11.00 jāreģistrējas Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas 910 EUR un reģistrācijas maksu 15 EUR dalībniekam jāieskaita Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: “Timpas”, Rumbas pag., izsole”.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu (910 EUR), jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu viena mēneša laikā pēc izsoles dienas

Izsolāmo objektu var apskatīt patstāvīgi vai darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku ar Rumbas pagasta pārvaldes vadītāju Liju Šēli, tālrunis 29343895 (darba dienās 8.00–17.00).

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

FOTO

INVENTARIZĀCIJA

IZSOLES NOTEIKUMI

< SKATĪT AKTUALITĀTES