Pārdod nekustamo īpašumu - “Pasta māja”, Nākotnes iela 4, Novadnieki, Rumbas pagastā

 Novadnieki

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – “Pasta māja”, adrese: Nākotnes iela 4, Novadnieki, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62840110131.

Īpašuma sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62840110131, platība 0,1109 ha, kantora ēka ar kadastra apzīmējumu 62840110131001, platība 104,5 m2. Ēku tehniskais stāvoklis ir daļēji apmierinošs.

Nosacītā cena 27400 EUR, drošības nauda 2740 EUR, reģistrācijas maksa 15 EUR, izsoles solis 100 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2020. gada 13. jūlijā plkst. 16.00.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2020. gada 10. jūlija plkst.11.00 jāreģistrējas Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas 2740 EUR un reģistrācijas maksu 15 EUR dalībniekam jāieskaita Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: “Pasta māja”, Rumbas pag., izsole”.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu (2740 EUR), jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu viena mēneša laikā pēc izsoles dienas vai, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu (2740 EUR), iemaksā 25% no nosolītās cenas un iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībai iesniegumu un maksājuma uzdevumu ar lūgumu atlikušo maksājumu veikt termiņā, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nenomaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0.1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Izsolāmo objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku ar Rumbas pagasta pārvaldes vadītāju Liju Šēli, tālrunis 29343895 (darba dienās 8.00-17.00).

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

PLĀNS

FOTO

IZSOLES NOTEIKUMI

< SKATĪT AKTUALITĀTES