Pārdod nekustamo īpašumu - zemesgabalu “Jaunsaulstari”, Rendas pagasts, 6.4ha

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Jaunsaulstari”, Rendas pagasts, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62800070464).

Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62800070141, platība 6,4 ha (lauksaimniecībā izmantojamā zeme (ganības) – 2,8 ha, meži – 2,9 ha, krūmāji – 0,5 ha, zeme zem ūdens 0,1 ha un pārējās zemes 0,1 ha). Nekustamais īpašums “Jaunsaulstari”, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā, atrodas īpaši aizsargājamās teritorijas “Abavas senleja” dabas parka zonas teritorijā. Nekustamā īpašuma ieguvējam jāievēro 03.03.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr.133 “Dabas parka “Abavas senleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Nekustamajā īpašumā “Jaunsaulstari”, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā, atrodas īpaši aizsargājamais biotops ar kodu 6270* (sugām bagātas ganības un ganītas pļavas).

Nosacītā cena: 15 400 EUR, drošības nauda: 1540 EUR, reģistrācijas maksa 15 EUR, izsoles solis 100 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2020. gada13. jūlijā plkst. 16.30.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2020. gada 10. jūlija plkst. 11.00 jāreģistrējas Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas 1540 EUR un reģistrācijas maksu 15 EUR dalībniekam jāieskaita Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: “Jaunsaulstari”, Rendas pag., izsole”.

Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dalībniekam, kurš ir nosolījis augstāko cenu, nosolītā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsolāmo objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku ar Rendas pagasta pārvaldes vadītāju Kristīni Kuzminu, tālrunis 25739052 (darba dienās 8.00-17.00).

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

PLĀNS

IZSOLES NOTEIKUMI

< SKATĪT AKTUALITĀTES