Pašvaldība pārdod mutiskā izsolē nekustamo īpašumu Laidu pagastā

Publicitātes foto

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Kokdarbnīca”, Laidu pagastā, Kuldīgas novadā.

Nekustamais īpašums “Kokdarbnīca” (kadastra Nr.62645040005) atrodas Laidu pagastā, Kuldīgas novadā, tā sastāvā ir ražošanas nozīmes ēkas – šķūnis ar kadastra apzīmējumu 62640040055003 un darbnīca – noliktava ar kadastra apzīmējumu 62640040055004. Būves atrodas uz citai personai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62640040055. Pašvaldības īpašumtiesības nostiprinātas Laidu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000163256. Nekustamā īpašuma nosacītā cena 1600,- EUR, drošības nauda 160,- EUR, reģistrācijas maksa 15,- EUR, izsoles solis 100,- EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības Mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā 2016. gada 11. aprīlī, plkst. 13.00.

Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2016. gada 11. aprīlim 11.00.

< SKATĪT AKTUALITĀTES