Medību tiesību noma

Medību tiesību iznomāšanas kārtību Kuldīgas novada pašvaldībai piederošajos, piekritīgajos un pārvaldīšanā esošajos nekustamajos īpašumos nosaka  Kuldīgas novada Domes 31.10.2019. apstiprinātie noteikumi “Par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību”. Ar 31.10.2019. Kuldīgas novada Domes lēmumu (protokols Nr.13., p.16) noteiktā medībutiesību nomas maksa gadā ir 0,50 EUR/ha (nulle euro, piecdesmit centi par vienu hektāru), neskaitot PVN. Minimālā medību tiesību nomas maksa vienam medību tiesību nomniekam (līgumslēdzējam) neatkarīgi no nomā nododamās platības sastāda 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro, nulle centi), neskaitot PVN, gadā.

Kuldīgas novada pašvaldības noteikumi Nr. 7/2019 PAR MEDĪBU TIESĪBU NOMAS PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU

medību tiesības nomas iesniegums

Iznomājamās brīvās medību platības

< SKATĪT AKTUALITĀTES