Iznomājamie zemesgabali

Saeima 2015. gada 5. martā pieņēma likumu “Grozījums Civillikumā”, kas paredz papildināt Civillikuma trešo daļu “Lietu tiesības” ar jaunu trešo A nodaļu “Apbūves tiesība”, kas stājās spēkā 2017. gada 1. janvārī. Ar apbūves tiesību Civillikumā ieviests jauns tiesību institūts, uz kura pamata persona var celt un lietot uz sveša zemesgabala tikai nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā īpašnieks apbūves tiesības spēkā esamības laikā. 

Tātad, ja uz svešas zemes paredzēts būvēt ēkas (būves), ar nekustamā īpašuma īpašnieku ir slēdzams apbūves tiesības līgums, apbūves tiesība ir ierakstāma zemesgrāmatā. Pēc līguma termiņa beigām, apbūves tiesība zaudēs spēku un atgriež nekustamo īpašumu tās īpašniekam tādā stāvoklī, kāds tas bija, pirms apbūves tiesības līguma noslēgšanas. Tas nozīmē, ka uz apbūves tiesību, saskaņā ar Civillikuma 1129.1 panta otro daļu, neattiecas pirmpirkuma un izpirkuma tiesība.

Persona, kura vēlas slēgt apbūves tiesības līgumu ar Kuldīgas novada pašvaldību, jāiesniedz:

  • Fiziskā persona - pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, zemesgabala adresi, uz kura vēlas veikt apbūvi, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms), apbūves tiesības līguma laikā plānotā darbība un apbūves termiņi.
  • Juridiskā persona - pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums (firma), juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, zemesgabala adresi, uz kura vēlas veikt apbūvi, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms), apbūves tiesības līguma laikā plānotā darbība un apbūves termiņi, kā arī izziņa no Uzņēmumu reģistra par personām, kas ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

Iznomājamie zemesgabali ar apbūves tiesībām Kuldīgas pilsētā

Persona, kura vēlas nomāt neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu (bez apbūves tiesībām), pašvaldībā (Kuldīgas novada pašvaldībā vai pagasta pārvaldē) iesniedz:

  • Fiziskā persona - pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā zemesgabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms), nomāšanas mērķis.
  • Juridiskā persona - pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums (firma), juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, nomājamā zemes­gabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms), nomāšanas mērķis, kā arī izziņa no Uzņēmumu reģistra par personām, kas ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

Iznomājamie zemesgabali Kuldīgas novadā (bez apbūves tiesībām)

< SKATĪT AKTUALITĀTES