Apsaimniekojamās teritorijas zāles pļaušanai un zemes apstrādei

Teritorijas, kuras uz laiku var nodot apsaimniekošanā zālāja pļaušanai un zemes apstrādei

Ar Kuldīgas novada domes 29.09.2022. lēmumu /prot. Nr. 13, p. 60./ „Par Kuldīgas novada pašvaldības noteikumu Nr. KNP/2022/10 “Par Kuldīgas un Skrundas pilsētu teritoriju nodošanu apsaimniekošanā”*” apstiprināja noteikumus:

Noteikumi Nr. KNP/2022/10 PAR KULDĪGAS UN SKRUNDAS PILSĒTU TERITORIJU NODOŠANU APSAIMNIEKOŠANĀ

Noteikumi attiecas uz juridiskām un fiziskām personām, kuras vēlas apsaimniekot Kuldīgas novada pašvaldībai piederošās, piekrītošās vai pārvaldīšanā esošās teritorijas Kuldīgas pilsētā un Skrundas pilsētā.

Apsaimniekošanā nododamo teritoriju iedalījums:

- Teritorijas var nodot apsaimniekošanai pieguļošā zemesgabala īpašniekam ar mērķi uzturēt vizuālā (ainaviskā) kārtībā un kopt šo teritoriju;

- Teritorijas var nodot apsaimniekošanai ar mērķi, lai to izmantotu teritorijas sakārtošanai un uzturēšanai kārtībā, regulāri pļautu zāli, siena ieguvei, u.tml..

Pamatojoties uz likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 11. punktu, apsaimniekošanā nodotās teritorijas apliekamas ar nekustamā īpašuma nodokli.

< SKATĪT AKTUALITĀTES