Vietējie ģeodēziskie tīkli

2012. gada novembrī noslēgusies Kuldīgas novada vietējā ģeodēziskā tīkla ģeodēzisko punktu apsekošana visā novada teritorijā.

Apsekoti 732 ģeodēziskie punkti, no kuriem saglabājušies ir 50%.

Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes speciālisti pēc apsekošanas darbiem secinājuši, ka ir nepieciešams pilnveidot Kuldīgas novada vietējā ģeodēzisko tīklu.

Intensīva pilsētvides attīstība un būvniecības apjoma pieaugums pēdējo desmit gadu laikā ir būtiski ietekmējis vietējā ģeodēziskā tīkla stāvokli, turklāt daļa līdzās esošu punktu vairs nav izmantojami, jo starp tiem ir zudusi savstarpējā redzamība apbūves vai veģetācijas dēļ.

Kuldīgas novada vietējā ģeodēziskā tīkla apsekošanas rezultāti ir publiski pieejami vietējā ģeodēziskā tīkla kartē.

Vietējā ģeodēziskā tīkla karte

Vietējā ģeodēziskā tīkla karte (DWG)

Ģeodēziskie atbalsta punkti ikdienā nepieciešami būvniecības kontrolei, augstas detalizācijas topogrāfisko datu iegūšanai (projektēšanai), zemes kadastrālajai uzmērīšanai, būvju ekspluatācijai un citu ģeodēzisko vai kartogrāfisko darbu izpildei.

Vietējais ģeodēziskais tīkls sastāv no fiziskiem, apvidū nostiprinātiem punktiem – grunts un sienas zīmēm. Sienas zīmes sastāv no metāla markām, kuras nostiprina ēku sienās un nosaka to koordinātas un augstumu. Grunts zīmes sastāv no apvidū iebetonētiem balstiem, kurā ir iestrādātas metāla markas un, kuru centriem ir noteiktas precīzas koordinātas, tādā veidā valstī un pašvaldībā realizējot vienotu Latvijas koordinātu sistēmu.

Apsekošanas darbi veikti saskaņā ar 24.07.2012. MK noteikumiem Nr. 497 „Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi”.

Pēc Kuldīgas novada vietējā ģeodēziskā tīkla apsekošana, 2013.gada 26.septembrī Kuldīgas novada Dome pieņēma lēmumu /prot.Nr.13 p.37./ „Par Kuldīgas novada Vietējā ģeodēziskā tīkla attīstību”, kurā nolēma Kuldīgas novada vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu īstenot pa daļām.

< SKATĪT AKTUALITĀTES