Veidlapas un iesniegumi

Ēku būvniecība

Apliecinājuma karte ēkas fasādes vienkāršotai atjaunošanai

Apliecinājuma karte telpu vienkāršotai atjaunošanai ar vai bez lietošanas veida maiņas

Apliecinājums par ēkas gatavību ekspluatācijai

Apliecinājums par ēkas nojaukšanu

Atzinuma iesniegums

Būvniecības iesniegums

Būvspeciālistu apliecinājumu paraugi

Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti

Iesniegums atzīmes veikšanai būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi

Paskaidrojuma raksts Nr. 1 - jauna buvniecība, atjaunošana, novietošana

Paskaidrojuma raksts Nr. 2 - ēkas nojaukšana

Paskaidrojuma raksts Nr. 3 - lietošanas veida maiņa bez pārbūves

Paskaidorjuma raksts Nr. 4 - ēkas konservācija

Segto darbu pieņemšanas akts

Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts

Ēkas krāsu pase

Iesniegums būvvaldei

Iesniegums par izziņu jaunbūvei

Iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai

Veidlapa reklāmai

Atsevišķu inženierbūvju būvniecība

Apliecinājuma karte

Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu

Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai

Būvniecības iesniegums

Būvspeciālistu apliecinājumu paraugi

Izziņa par inženierbūves neesību

Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts

Paskaidrojuma raksts Nr. 1 - inženierbūves būvniecības pārbūve, nojaukšana, restaurācija, novietošana

Paskaidrojuma raksts Nr. 2 - inženierbūvju konservācija

Segto darbu pieņemšanas akts

Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskas sistēmas pieņemšanas akts

Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvniecība

Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai

Būvniecības iesniegums hidrobūvēm

Paskaidrojuma raksts 1. grupas hidrobūvēm

Paskaidrojuma raksts būves konservācijai

< SKATĪT AKTUALITĀTES