AKTUĀLA INFORMĀCIJA PAR BŪVVALDES SĒDĒS PIEŅEMTAJIEM LĒMUMIEM

Kuldīgas novada pašvaldības būvvalde informē, ka gadījumos, ja būvvalde konstatē, ka iesniegtajā būvniecības iecerē ir trūkumi, kuru dēļ būvniecības ieceri nav iespējams akceptēt, būvvalde pieņem lēmumu, nosakot termiņu, līdz kuram lēmumā norādītie trūkumi jānovērš. Ja lēmumā noteiktajā termiņā trūkumi netiek novērsti, būvvalde pieņem lēmumu par atteikumu izdot būvatļauju vai atteikumu akceptēt būvniecības ieceri (ja būvdarbu veikšanai nepieciešama apliecinājuma karte un paskaidrojuma raksts).

Gadījumos, kad būvniecības ieceres iesniedzējam būvvaldes lēmumā norādītajā termiņā būvniecības ieceres trūkumus nav iespējams novērt, pirms norādītā termiņa beigām iesniedzējam ir tiesības lūgt būvvaldes noteiktā termiņa pagarinājumu, Būvniecības informācijas sistēmā iesniedzot motivētu lūgumu par procesuālā termiņa pagarināšanu, lūgumam pievienojot pierādījumus, kas apliecina termiņa nokavējuma attaisnojošus iemeslus, kā tas noteikts Administratīvā procesa likuma 47. un 48. pantā.

< SKATĪT AKTUALITĀTES