Īstenos divus projektus, lai uzlabotu vidi

LVAF

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) padome apstiprinājusi divus Kuldīgas novada pašvaldības iesniegtus projektus, kuru mērķis ir vides uzlabošana.

Projekta “Ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana Kuldīgas novada publiskās ūdenstilpēs – Lielā Nabas, Mazā Nabas un Vilgāles ezerā” (Nr.1-08/397/2018) mērķis ir veikt ūdensaugu izpļaušanu Lielajā Nabas, Mazajā Nabas un Vilgāles ezerā, veicinot to funkcionalitāti, viļņošanās efektu un uzlabotu nārsta un barošanās apstākļus zivīm. Projekta īstenošanas rezultātā Lielajā Nabas ezerā veiks ūdensaugu pļaušanu 15,9 ha platībā, Mazajā Nabas ezerā – 18,27 ha platībā, bet Vilgāles ezerā – 13,5 ha platībā, lai uzlabotu Kuldīgas novada publisko ūdenstilpju ekoloģisko kvalitāti, veicinot ūdenstilpju kvalitātes uzlabošanos reģionālā un nacionālā līmenī. Projekta kopējais finansējums EUR 24 735,00, tai skaitā LVAF finansējums – EUR 22 262,00, Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 2 473,00.

Savukārt projekta “Ventas upes straujteču biotopu rekultivācija Kuldīgā” (Nr.1 08/416/2018) mērķis ir veikt straujteču rekultivāciju 6,27 ha platībā Ventas upē atbilstoši dabas lieguma “Ventas ieleja” Dabas aizsardzības plānā prioritāri norādītajās vietās. Straujteču rekultivācijas mērķis ir uzlabot upes hidroloģiskos apstākļus, lai nodrošinātu labākus caurteces apstākļus un mazinātu upes gultnes piesērēšanas un plūdu risku Ventas upes posmā gan augšpus, gan lejpus vecajam tiltam Kuldīgas pilsētā. Projekta kopējais finansējums EUR 19 410,00, tai skaitā LVAF finansējums – EUR 17 469,00, Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 1 941,00.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav