Nodos publiskai apspriešana novada kultūras attīstības programmu

kulturas att prog
Foto: Ričards Sotaks

No 30. jūlija līdz 30. augustam norisināsies izstrādātās Kuldīgas novada kultūras attīstības programmas 2021.-2028. gadam projekta publiskā apspriešana.

Ar programmu būs iespējams iepazīties Kuldīgas novada pašvaldības tīmekļa vietnē kuldiga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”. Iedzīvotāju viedokļus apkopos pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Dace Reinkopa. Par publiskās apspriešanas sanāksmi informēsim “Kuldīgas Novada Vēstu” augusta numurā.

Uzsākot novada kultūras attīstības programmas izstrādi, tika ņemts vērā, ka 2021. gadā norisināsies administratīvo teritoriju apvienošana un ka Kuldīgas novadā tiks apvienotas Kuldīgas, Skrundas un Alsungas pašvaldības. Tāpēc bijušās Alsungas novada un Skrundas novada pašvaldības tika uzaicinātas iesaistīties kultūras attīstības programmas izstrādē – tās deleģēja pašvaldību pārstāvjus piedalīties programmas izstrādes procesā.

Kultūras attīstības programmu izstrādāja Latvijas Kultūras akadēmijas eksperti profesores Andas Laķes vadībā. Tika izstrādāts pētījums, kas sevī ietvēra padziļinātās un daļēji strukturētās intervijas, fokusgrupu diskusijas, elektronisko kultūras operatoru aptaujas, datu apstrādi, kā arī Kuldīgas novada kultūras dzīves novērtējumu un galveno problēmu definējumu, pētījuma rezultātu prezentēšanu un rīcības plāna izstrādi.

Darba procesā, veicot 40 padziļinātas individuālās intervijas, intervējamo vidū bija visu bijušo trīs novadu kultūrpolitikas veidotāji un kultūras un radošā sektora pārstāvji. Tika noorganizētas 8 fokusgrupu diskusijas, kuru mērķgrupas bija kultūras centru pārstāvji  bibliotēku pārstāvji, muzeju pārstāvji, kultūrizglītības iestāžu pārstāvji, kultūras radošo industriju uzņēmēji, mākslinieki, suitu kultūras organizāciju pārstāvji. Tika izmantoti arī 2020. gadā veiktās Kuldīgas novada iedzīvotāju aptauja “Ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu” dati.

Kuldīgas novada kultūras un attīstības programma 2021. - 2028. gadam

PIELIKUMS NR.1 SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS – STATISTIKAS DATI

Kuldīgas pilsētas un novada, Alsungas novada un Skrundas novada kultūras sektora pārstāvju aptaujas dati

Par Kuldīgas novada Kultūras attīstības programmas 2021.-2028.gadam nodošanu publiskai apspriešanai

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Inta

    Ko runāt vai rakstīt, Skrundai ir kur augt- reiz, kad vaicāju pēc Sīpolu senkapu atrašanās vietas, neviens nebij pat dzirdējis par tādu brīnumu. Tāds nieks kā instagrama profils jeb konts Skrundas novada pašvaldībai klusē kopš 2020. gada novembra vidus, ir kurp tiekties.

    14.07.2021 14:14:50