Izstrādās novada kultūras nozares attīstības programmu

kuldiga, tilts
Foto: Ričards Sotaks

Kuldīgas novada kultūras nozarei nepieciešams izstrādāt attīstības programmu 2021.-2028. gadam, tāpēc jāizveido darba grupa – tā janvāra sēdē lēma Kuldīgas novada Domes deputāti.

Iepriekš, 2020. gada 24. septembrī, Dome vienbalsīgi pieņēma lēmumu par Kuldīgas pieteikuma izstrādi 2027. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas priekšatlases konkursam. Pasākums “Eiropas kultūras galvaspilsēta” ir viena no zināmākajām Eiropas Savienības kultūras iniciatīvām. Tai ir vairāki  mērķi – aizsargāt un veicināt kultūru daudzveidību Eiropā un uzsvērt to kopīgās iezīmes, satuvināt Eiropas Savienības valstu pilsoņus, popularizējot katram savu kultūru, parādīt kultūras atšķirības un unikālo, kā arī vairot iedzīvotāju piederības apziņu kopējai kultūras telpai un veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā atbilstoši to attiecīgajām stratēģijām un prioritātēm.

Saskaņā ar konkursa atlases kritērijiem pilsētām, kas pretendē uz Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu, ir jābūt skaidram stratēģiskam redzējumam par pilsētas kultūrvides attīstības galvenajām prioritātēm. Tas ir viens no pamatojumiem, kāpēc pieņemts lēmums izstrādāt Kuldīgas novada kultūras attīstības programmu, kas būtu cieši saistīta ar novada attīstības vidējā un ilgtermiņa plānošanas dokumentiem.

Programmas izstrādes mērķis ir apliecināt kultūras vērtību un definēt rīcības virzienus kultūras daudzveidīgai un ilgtspējīgai attīstībai, kas, veicinot novada izaugsmi un konkurētspēju, veidos augstāku dzīves kvalitāti ikvienam, saglabājot un attīstot novada kultūras kapitālu un iedzīvotāju radošumu. Tam jābūt ilgtermiņa redzējumam kultūras nozares attīstībā, kurā iekļaujas Eiropas kultūras galvaspilsētas iniciatīva.

Kuldīgas novada kultūras nozares attīstības programmai ir jābūt izstrādātai līdz 2021. gada aprīlim, iesaistot plāna izstrādē gan ekspertus, gan novada kultūras jomas speciālistus, gan sabiedrību un atsevišķas kopienas. Atbildīgā par kultūras nozares attīstības programmas izstrādi turpmākajiem septiņiem gadiem ir Kuldīgas novada pašvaldības Kultūras nodaļa.

Kultūras attīstības programmu Kuldīgas novada pašvaldība izstrādās sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra kultūrpolitikas ekspertiem prof. dr.sc.soc. Andas Laķes vadībā. Programmas izstrāde paredz plašu Kuldīgas iedzīvotāju un kultūras dzīvē iesaistīto organizāciju pārstāvju iesaisti, tiks veiktas intervijas, fokusgrupu diskusijas, elektronisko kultūras operatoru aptaujas, datu apstrāde, kā arī Kuldīgas novada kultūras dzīves novērtējums un galveno problēmu definējums, pētījuma rezultātu prezentēšana, rīcības plāna izstrāde. Intervēti vai aptaujāti tiks dažādi kultūras jomu speciālisti – gan administrācijas darbā strādājošie, gan amatiermākslas kolektīvu vadītāji, gan kultūras nozari pārstāvošais nevalstiskais sektors, gan neatkarīgie eksperti un uzņēmēji, kas ieinteresēti pilsētas un novada kultūras dzīves attīstībā.

Uzsākot attīstības programmas izstrādi, ir jāņem vērā, ka 2021. gadā saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ir paredzēta administratīvo teritoriju apvienošana un Kuldīgas novadā tiks apvienotas Kuldīgas, Skrundas un Alsungas pašvaldības, kuras esam aicinājuši izvirzīt savus pārstāvjus attīstības programmas darba grupā un piedalīties aptaujās un fokusgrupu diskusijās.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav