Par novadu

kuldigas novads 2022

Latvijas Republikas Saeima 2020. gada 10. jūnijā pieņēma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Likums nosaka administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma vienību izveidošanas, uzskaites, robežu grozīšanas un administratīvā centra noteikšanas nosacījumus un kārtību, kā arī apdzīvotās vietas statusa noteikšanas, apdzīvoto vietu uzskaites kārtību un institūciju kompetenci šajos jautājumos.

Likumā noteikts, ka no 2021. gada 1. jūlija spēkā stājas jaunā Kuldīgas novada administratīvā teritorijas robežas, kas aptver līdzšinējo Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novadu. Par Kuldīgas novada administratīvo centru noteikta Kuldīga.

Kuldīgas novada pašvaldība ir novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmējs.

Kuldīgas novada administratīvais centrs – Kuldīgas pilsēta.

Kuldīgas novads sastāv no 20 teritoriālajām vienībām:

1. Alsungas pagasts
2. Ēdoles pagasts
3. Gudenieku pagasts
4. Īvandes pagasts
5. Kabiles pagasts
6. Kuldīgas pilsēta
7. Kurmāles pagasts
8. Laidu pagasts
9. Nīkrāces pagasts
10. Padures pagasts
11. Pelču pagasts
12. Raņķu pagasts
13. Rendas pagasts
14. Rudbāržu pagasts
15. Rumbas pagasts
16. Skrundas pagasts
17. Skrundas pilsēta
18. Snēpeles pagasts
19. Turlavas pagasts
20. Vārmes pagasts

Teritorijas platība 2499,9 km2.

< SKATĪT AKTUALITĀTES