Izvēlies savu vidusskolu

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola


V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola (VPKV) – vērtības, pieredze un pārmaiņas, komanda, vide 

Laiks rit, pasaule mainās, tai līdzi mainās arī V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola – skola, kas jau šobrīd realizē kompetencēs balstītu mācību saturu. Pedagogu kolektīvs mērķtiecīgi ir guvis zināšanas, pilnveidojis meistarību un uzkrājis pieredzi, lai ar 2020./2021. m. g. veiksmīgi sāktu realizēt jauno mācību standartu 1., 4., 7. un 10. klasē. 

Vērtības

 • VPKV vērtību sistēmu veido visi skolai piederīgie – skolēni, skolotāji, vecāki, administrācija, tehniskais personāls;
 • mēs ļoti lepojamies ar ikvienu mūsu skolēnu, viņa panākumiem mācībās, sportā, sabiedriskajās un kultūras aktivitātēs;
 • nākamajā mācību gadā VPKV mācību un audzināšanas darbā akcents būs uz vērtībās balstītu izglītošanos.

Pieredze un pārmaiņas 

Mūsu skolotāji:

 • izmanto mācību metodes un paņēmienus, kas palīdz saskatīt un attīstīt katra skolēna individuālo talantu un potenciālu, veicināt skolēna individuālo izaugsmi;
 • regulāri pilnveido zināšanas un profesionālās iemaņas, apmeklējot dažādas lekcijas, kursus, seminārus, nometnes, un citus izglītojošus pasākumus, attīsta svešvalodu zināšanas piedaloties starptautiskajos Erasmus+ projektos;
 • mērķtiecīgi sagatavo skolēnus dalībai pilsētas, novada un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konkursos;
 • regulāri seko līdzi skolēnu mācību rezultātiem un dalās savā profesionālajā pieredzē ar pilsētas un novada skolotājiem, vadot atklātās stundas, pedagoģiskās prakses un organizējot kursus Kuldīgas novada skolu pedagogiem;
 • savstarpēji sadarbojas, veidojot integrētās un starpdisciplinārās stundas;
 • strādā augstskolās kā vieslektori;
 • vada mācību priekšmetu jomas novadā;
 • izvirza augstus mērķus sev un saviem skolēniem un palīdz šos mērķus īstenot.         

  Mūsu skolēni:

 • ir radoši un patstāvīgi;
 • rīko dažādus pasākumus un konkursus, veido filmas, raksta dzeju un dziesmas;
 • ir zinoši un erudīti;
 • saņem īpašās liecības par labām un teicamām sekmēm;
 • regulāri gūst panākumus Kuldīgas novada un valsts  olimpiādēs:

2019./2020. m. g. Kuldīgas novada mācību olimpiādēs iegūtas 56 godalgotas vietas un atzinības;

 • 2019./20. m. g. ar izciliem panākumiem piedalījās konkursos “Publiskā uzstāšanās māksla”, “Latvijas dārgumi un vērtības”, “Gribu būt mobils”, “Skaļās lasīšanas konkurss”,  “Skatuves runas konkurss”,  “Titāns” Ya-Le ekonomikas konkurss,  “Pagasts. Pilsēta.Valsts.” “Bebr's”, “Prezidenta runa”, “Teci, teci valodiņa”, “Sporto visa klase.”

Mūsu skola: 

 • attīstās, aug un ir gatava pārmaiņām;
 • ar 2020. gada 1. septembri 1., 4., 7. un 10.klasēs tiks realizēts jaunais izglītības standarts un saturs;
 • tiks piedāvāti jauni mācību priekšmeti, kā  dizains un tehnoloģijas, teātra māksla, inženierzinātnes, valsts aizsardzības mācība un  papildus sporta stundas; 
 • atbilstoši mūsdienu prasībām atbalstīta datorikas apguve jau no 1. klases;
 • veidotas mācību stundas starpdisciplinārajā pieejā, attīstot skolēnos tādas prasmes kā kritiskā domāšana un medijpratība;
 • jaunajiem vidusskolēniem tiks piedāvāti četri izvēles kursi vai iespēja veidot savu kursu:
  • Veselībā un vides zinātnēs – padziļinātie mācību priekšmeti: bioloģija, ķīmija, sociālās zinātnes.
  • Inženierzinātnēs un tehnoloģijās – padziļinātie mācību priekšmeti: fizika, programmēšana, matemātika.
  • Humanitārās zinātēs un kultūrā – padziļinātie mācību priekšmeti: sociālās zinātnes, latviešu valoda un literatūra, angļu valoda.
  • Uzņēmējdarbībā un sabiedrības pārvaldībā – padziļinātie mācību priekšmeti: sociālās zinātnes, latviešu valoda, matemātika vai angļu valoda.

Specializētie mācību priekšmeti: robotika, digitālais dizains,   uzņēmējdarbības pamati, kolektīvā muzicēšana, valsts aizsardzības mācība, trešā valoda (vācu), psiholoģija vai publiskā uzstāšanās.

Komanda 

Skolā strādā 62 pedagogi. Atbalsta komanda- psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, karjeras konsultants, skolotāja palīgi.Katru gadu skolotāju kolektīvs papildinās ar jauniem skolotājiem, kuri par savu pirmo darba vietu izvēlas VPKV. 2019./20. mācību gadā darbu uzsāka divi jaunie skolotāji. Plānots, ka arī 2020./21. m. g. skolotāju komandai pievienosies jauni kolēģi, kuriem iejusties skolas kolektīvā palīdzēs pieredzējis mentors. 

Vide – veido personību. VPKV top par skolu, kur ir droša un sakārtota vide, attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju balstītas uz cieņu un sadarbību un tiek nodrošināta pienācīga izglītības kvalitāte.

Talantu izkopšana un attīstīšana:

 • ģitāristu ansamblis;
 • vokāli instrumentālie ansambļi;
 • dažādu vecuma grupu kori;
 • tautas dejas “Pūpoliņi”;
 • teātra pulciņš;
 • projekta „Junior Achievement” ietvaros iespēja izveidot savu mācību uzņēmumu;
 • projekts “Sporto visa klase”;
 • projekts “MOT” stiprina jauniešu drosmi un izpratni par dzīvi;
 • dalība “Erasmus+” projektos;
 • projekts ‘’EZIS” inženierzinātņu apguves popularizēšanai;
 • sadarbībā ar CSDD projekts “Gribu būt mobils!”;
 • “Jauno fiziķu skola”;
 • projekts “Latvijas skolas soma”;
 • Veselību veicinošu skolu tīkla pasākumi.

Skolēnu pašpārvalde:

 • skolas dzīves plānošana;
 • sadarbība ar skolēniem, skolas vadību, vecākiem un skolotājiem;
 • pasākumu organizēšana un vadīšana.

Attīstību un izglītošanos veicinoša vide:

 • moderna multifunkcionāla konferenču zāle;
 • mūsdienīgi aprīkoti kabineti un laboratorija;
 • biblioteka un lasītava;
 • labiekārtoti gaiteņi;
 • sakopts skolas pagalms;
 • skapīši 7. – 12. klašu skolēniem;
 • sporta halle, stadions;
 • lifts personām ar īpašām vajadzībām;
 • pagarinātās dienas grupa un Brīvā laika centrs sākumskolas skolēniem.

Ēdināšana:

 • silts ēdiens, kas tiek gatavots skolas ēdnīcā;
 • launags sākumskolas skolēniem.

Vēlies pievienoties mūsu komandai?

Informācija par uzņemšanu visās klašu grupās  https://vpkv.kuldiga.lv/uznemsana/

Uzņemšana 2020./21. m. g. 10. klasē no 1. jūnija līdz 16. jūnijam.

Iesniedzamie dokumenti skolēniem:

 1. vecāku/aizbildņa iesniegums;
 2. apliecība par pamatizglītību un sekmju lapa (kopijas, uzrādīt oriģinālus);
 3. medicīnas dokumenti (bērna medicīniskā karte 027/u).

Uzņemšanas komisijas tālrunis 27020675 (G. Krūkliņa, karjeras konsultants). 

Informācija skolas administrācijā pa tālruni 633500004, direktora vietnieki.

Priecāsimies par ikvienu, kurš pievienosies 

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas saimei! 

Atrodi savu izaugsmes iespēju!

Absolventu viedoklis

Elvijs Stepens, AS “Swedbank” personīgais finanšu konsultants, V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 2014. gada absolvents: “Skola man ir devusi labu bagāžu un vērtīgu pamatu turpmākajai dzīvei, papildus parastām mācību stundām piedāvājot arī daudz dažādu iespēju pielietot skolā iegūtās zināšanas reālās dzīves situācijās. Tie ir bijuši dažādi projekti gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, praktiskas nodarbības, konkursi, tāpat arī dažādas iespējas iesaistīties skolas ikdienas dzīvē, tās pilnveidošanā, pasākumu organizēšanā. Arī pats ar mērķi padarīt mācību darbu daudz interesantāku un saistošāku aktīvi iesaistos “Swedbank” skolu programmā “Dzīvei gatavs”, kur vadu vieslekcijas un ar skolēniem praktiski pielietojam skolā apgūtās zināšanas, iejūtoties IT, kredītu speciālistu vai vērtspapīru brokeru lomā.”

Artis Gustovskis, Kuldīgas novada pašvaldības tūrisma, inovāciju un sabiedrības integrācijas projektu vadītājs, Kuldīgas 1. vidusskolas 1985. gada absolvents: “Man ar šo skolu saistās daudz burvīgu atmiņu par notikumiem, skolas biedriem, skolotājiem, direktoru Herbertu Knetu. Mūsu skola ir Kuldīgas skolu vēstures un pārmaiņu dzīvais iemiesojums. Gadiem skrienot, piedzīvoju, kā dažādas ēkas daļas un klases maina funkcijas. Jaukākais, ka skola joprojām ir tajā pašā vietā un būs tā pati mūsu skola – ar savu dvēseli.” 

Kuldīgas novada pašvaldība, sākot no 2016. gada 1. septembra, nodrošina brīvpusdienas visiem skolēniem līdz pat 12. klasei.

www.vpkv.kuldiga.lv


Kuldīgas centra vidusskola

Kuldīgas centra vidusskola – gatava pārmaiņām vidusskolā 

Kuldīgas Centra vidusskola

Kuldīgas Centra vidusskola aicina devīto klašu absolventus pieteikties mācībām vidusskolā, kur skolēniem būs iespējas apgūt plašu zināšanu loku.

Pamatkursi

Skolēniem būs jāapgūst visi minētie pamatkursa priekšmeti – latviešu valoda, literatūra, angļu valoda, vācu vai krievu valoda, vēsture un sociālās zinātnes, kultūras pamati, fizika, ķīmija, bioloģija un ģeogrāfija, matemātika, sports un veselība. Tehnoloģiju mācību jomā skolēni var izvēlēties apgūt vai nu pamatkursu datorikā, vai dizainā un tehnoloģijās (ja skolēns izvēlas apgūt dizaina un tehnoloģiju padziļināto kursu, tad jāizvēlas šo priekšmetu apgūt arī pamatkursā).

Padziļināto kursu izvēle

Skolēnam jāizvēlas trīs no padziļinātajiem kursiem – latviešu valoda un literatūra, angļu valoda, sociālās zinātnes, ķīmija, bioloģija, dizains un tehnoloģijas.

Specializētie kursi

Skolēns var izvēlēties vienu vai vairākus specializētos kursus – “Uzņēmējdarbības pamati”, “Publiskā uzstāšanās”, “Psiholoģija”.

Ārpusstundu iespējas

Ārpus stundu laika Kuldīgas Centra vidusskola vidusskolēniem piedāvā plašu fakultatīvo priekšmetu klāstu. Jauniešiem ir iespēja mācīties trešo svešvalodu, izprast filozofijas dziļumus, izmēģināt radošo rakstīšanu, iesaistīties teātrī un drāmā, iepazīt digitālo dizainu, apgūt robotiku un programmēšanu.

Kā pieteikties?

Visiem, kuri vēlas 2020./2021. mācību gadā mācīties Kuldīgas Centra vidusskolas 10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • apliecība par pamatizglītību un sekmēm izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
 • skolas direktorei adresēts iesniegums (iesnieguma forma atrodama skolas mājaslapā);
 • izvēlēto priekšmetu plāns (pieejams skolas mājaslapā);
 • medicīnas dokumenti (veidlapas 026/u).

Dokumentu iesniegšananorisināsies no 15. līdz 17. jūnijam no 9.00 līdz 13.00 201. kabinetā.

Absolventu viedoklis

Līva Pētersone-Niedrīte, Rīgas 1. Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja, KCV 2012. gada absolvente, dalās atmiņās par vidusskolas laiku: “Man vislabāk patika skolotāji, kuri bija stingri un prasīgi, bet tajā pašā laikā saprotoši, noteikti tajos priekšmetos iemācījos un atcerējos visvairāk. Vislabākās atmiņas man saglabājušās par audzinātāju Antru Spuļģi, skolotāju Aldu Urtāni un Santu Lapiņu. Ieteiktu jauniešiem darboties KCV skolēnu līdzpārvaldē un Eiropas klubā, jo tā bija lieliska iespēja piedalīties konkursos un aizbraukt uz Strasbūru - Eiropas Parlamentu, Londonu - iepazīties ar citu valstu skolēniem, kultūru, skolas ikdienu un mācību norisi.”

Kaspars Podiņš, VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors, KCV 1989.gada absolvents, uzsver: “Esmu skolotājiem pateicīgs par disciplīnu. Tolaik, lai atrisinātu konflikta situācijas, nebija vajadzīgs psihologs, sociālais pedagogs vai policija, pietika ar vienu skolotājas skatienu. Vislabākās atmiņas palikušas par skolotājām Martu Kotāni,, Skaidrīti Īvāni un Ināru Kuršinsku. Ģeogrāfijas skolotājai Īvānei bija lielisks zināšanu loks, ko ļoti novērtēju. Būtiska loma bija skolēnu padomei, kurā varēja atrisināt visdažādākās problēmas. Neapšaubāmi skola ir ārkārtīgi svarīga mūsu tālākajai attīstībai, arī es savu nākamo mācību iestādi izvēlējos, pateicoties KCV iegūtajām zināšanām un prasmēm. Un izdarīju pareizo izvēli.”

Kuldīgas novada pašvaldība, sākot no 2016. gada 1. septembra, nodrošina brīvpusdienas visiem skolēniem līdz pat 12. klasei.

kcv.kuldiga.lv


Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola - skola ar dvēseli

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola - skola ar dvēseli

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola – skola ar dvēseli!

Ja es spētu, es šo vietu debesīs celtu. Un ne jau tādēļ, ka kāds cits tā vēlas, bet tieši tādēļ, ka tās ir kā mājas. Te var tā sēdēt, šūpojot kājas, dzerot tēju un veroties pasaulē. Te tu drīksti būt tu, tieši tāds, kāds tu esi.

(Paula Āboliņa-Ābola, 2010. gada absolvente)

Kas ir KMHZV?

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola (KMHZV) dibināta 1989. gadā. Tā bija pirmā alternatīvā skola Latvijā un arī mūsdienās saglabā savu unikalitāti, jo piedāvā gan vispārizglītojošo programmu, gan profesionālās ievirzes programmu vizuāli plastiskajā mākslā.

KMHZV ir mūsdienīga, progresīva un konkurētspējīga vidusskola ar savu filozofiju un atšķirīgu pieeju mācību procesam, kurā attiecības starp skolēniem un skolotājiem balstītas savstarpējā cieņā un sapratnē.

2019./2020. m. g. sākumā skolā mācījās 273 skolēni, 60 no tiem – vidusskolā. Programmu “Vizuāli plastiskā māksla” apgūst 224 audzēkņi, t.sk. 145 no citām izglītības iestādēm.

Kāpēc izvēlēties KMHZV?

 • Mājīga vide un klašu sistēma – katrai klasei ir sava telpa, kurā notiek visi mācību priekšmeti, izņemot tos, kuriem nepieciešams īpašs aprīkojums (ķīmija, sports, mūzika u.tml.).
 • Izcili mācību sasniegumi (balvas Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā latviešu valodā, angļu valodā, bioloģijā un matemātikā).
 • Reiz gadā piešķiram motivācijas stipendiju vidusskolēniem, kam vidējais vērtējums ir 8,5 balles un augstāks. Par tās apmēru lemj Skolas padome.
 • 74% KMHZV absolventu studē Latvijas vai ārzemju universitātēs, 61% absolventu studē budžeta grupās (2015. – 2019. g.).
 • Vispusīgi izglītoti jaunieši, jo absolventi veiksmīgi iestājas un studē gan eksaktas, gan humanitāras ievirzes studiju programmās.
 • Profesionāli un atsaucīgi skolotāji, kas nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes.
 • KMHZV ir viena no vecākajām skolēnu līdzpārvaldēm Latvijā, kas darbojas kopš 1993. gada.
 • Vidusskolēniem ir iespēja apgūt teoriju auto apmācībā bez maksas SIA “Modra autoskola”.
 • Iespēja attīstīt talantu mākslās (gleznošanā, grafiskajā dizainā, keramikā, zīmēšanā, grafikā, vides dizainā un tekstildizainā),svešvalodās (angļu valoda-padziļināti, vācu un krievu valoda) un tehnoloģijās (programmēšana, robotika, animācija un datordizains).
 • Dalība starptautiskos festivālos (koris un JDK “Austra” viesojušies Čehijā, Bulgārijā, Bosnijā, augustā plānots doties uz festivālu Maķedonijā).
 • Dalība Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos (koris piedalās kopš 2005. g. un deju kolektīvi kopš 1996. g.).
 • Sporta stundās un starpbrīžos var spēlēt basketbolu, volejbolu un tenisu pie skolas uzbūvētajā sporta laukumā.
 • Kopš 2018. gada vidusskolēni iesaistās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmā. Aktīvākie skolēni dodas uz bezmaksas semināriem Rīgā, Briselē un Strasbūrā.
 • Interesanti projekti un nometnes sadarbībā ar vietējiem un ārzemju jauniešiem.
 • Skolēni paši veido dizainu skolas kalendāram un plānotājiem, iesaistās avīzes “MESS” tapšanā.
 • Mūsu skolā ir vislabākās balles un vissirsnīgākie, interesantākie pasākumi Kuldīgā (skolēnu vērtējums).

KMHZV vidējās izglītības programma 2020./2021. m. g.

Programma izstrādāta, ņemot vērā 9. klases skolēnu intereses, absolventu un vecāku vērtējumu. Padziļināti piedāvājam apgūt tos mācību priekšmetus, kuros mums ir labākie sasniegumi novadā un CE rezultāti virs vidējiem rādītājiem valstī.

 Mācību slodze nepārsniedz 36 stundas nedēļā.

Mācību satura apguves kursi un līmeņi

Uzņemšana 10. klasē sākas 15. jūnijā!

Nepieciešamie dokumenti – sekmju izraksta un apliecības par pamatizglītību kopijas,skolēna vecāka vai likumīgā pārstāvja parakstīts iesniegums (pieejams www.kmhzv.kuldiga.lv).

Dokumentus var iesniegt:

 • elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;
 • klātienē, iepriekš vienojoties par konkrētu laiku (tālr. 27020578);
 • nosūtot pa pastu uz adresi Pētera iela 5, Kuldīga, LV-3301.

“Uzskatu, ka KMHZV piedāvātais sajaukums jeb kombinācija – eksaktie un humanitārie priekšmeti – ir labākais, kas var būt.”

(Dāvis Meike, 2004. g. absolvents, ražošanas un plānošanas inženieris

Mercedes-Benz rūpnīcā Vācijā)

Tu vari būt daļa no KMHZV! Nāc mācīties!

KMHZV afiša

Informācija par KMHZV atrodama:

https://kmhzv.kuldiga.lv/

https://www.facebook.com/kmhzv/

https://instagram.com/kmhzv_

PIKC tehnoloģiju un tūrismas tehnikums

PIKC tehnoloģiju un tūrismas tehnikums