Izvēlies savu vidusskolu

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola – atrodi savu izaugsmes iespēju!

Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskola (VPKV) aizvada pirmo mācību gadu kopš trīs skolu apvienošanas vienā. Saglabātas apvienoto skolu labākās tradīcijas, un skolas kolektīvs ar prieku gaida skolas simtgadi, ko svinēs nākamgad.

Svešvaloda – dzīves nepieciešamība

VPKV svešvalodu apguvi uzskata par dzīves nepieciešamību, tāpēc jau  no pirmās klases tam pievērsta īpaša vērība un atvēlētas vairāk stundas nekā valstī noteikts – trīs, nevis viena stunda nedēļā. 4. klasē skolēni sāk apgūt otro svešvalodu – krievu valodu.

Integrētā mācīšanās

Savulaik ģimnāzijas vecākajās klasēs ieviesto starpdisciplināro mācīšanos nu pielieto arī mazākajās klasēs. Tā ir mācību vide, kas rosina skolēnus sadarboties un aktīvi iesaistīties stundas darbā, tuvina mācības reālajai dzīvei, palīdzot skolēniem ieraudzīt, kā vienā mācību priekšmetā apgūtās zināšanas, prasmes un iemaņas noder citos, bet galvenais – kā zināšanas izmantot reālajā dzīvē.

Skolotāju sadarbība un nemitīga pilnveide

Šāda mācīšanās pieeja nozīmē arī ļoti aktīvu skolotāju sadarbību. Skolotāji kopīgi plāno mācību saturu, vēro viens otra stundas, iepazīstas ar labās prakses piemēriem, viens otru aizvieto. VPKV lepojas, ka skolas kolektīvu papildina jauni pedagogi – tādu te ir jau 11. Jaunos skolotājus atbalsta mentori – pieredzējušie kolēģi. Ieviesta sistēma, lai sekmētu skolotāju pilnveidošanos.

Uzsvars uz dabas zinātnēm un tehnoloģijām

Skolā rosina bērnu interesi par dabas zinātnēm – lai iegūtās zināšanas iemācītos pielietot praksē, no 1. klases tam papildu atvēlēta stunda nedēļā, iegādāti specializētie komplekti dabaszinībām sākumskolā. Skolā ir teicami aprīkotas dabas zinātņu laboratorijas, bet matemātiku apgūt palīdz trīsdimensiju tāfele. Pēc 6. klases bioloģijai, bet vēlāk – arī ķīmijai un fizikai – atvēlētas papildus mācību stundas. Lielu vērību pievērš arī mūsdienu tehnoloģiju apguvei. No 2. klases audzēkņi apgūst datoriku, no 5. klases var apmeklēt robotikas pulciņu, bet 11. un 12. klasē programmēšana ir kā mācību priekšmets.

Mūsdienīgas telpas ar visu mācībām nepieciešamo

Apjomīgu pārbūvi skola piedzīvoja 2000.-šo gadu sākumā, kad ēku siltināja un piebūvēja ceturto stāvu. Telpas ir pielāgotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šogad mazo sporta zāli pārbūvēs par multifunkcionālu pasākumu telpu, remontēs arī vairākas klašu telpas. Iegādāsies arī nepieciešamo aprīkojumu – būs jaunas, ergonomiskas mēbeles, jauni datori un planšetdatori, interaktīvais galds un interaktīvais ekrāns ķīmijas kabinetam.

Labāki apstākļi skolēniem

Skolā daudz domā par labākiem apstākļiem mācībām un ērtāku sadzīvi. Tiek gādāts par to, lai bērni pavadītu laiku brīvā dabā. Ir atbalsta sistēma skolēniem ar mācīšanās grūtībām. No 4. klases mācību stundas ir sadalītas blokos. Ieguvumi skolēnam – dienā ir trīs, četri dažādi mācību priekšmeti, nevis septiņi; ir vieglāka skolas soma; mazāk mājas darbu. Līdz 4. klasei piedāvā pagarinātās dienas grupu kā mācību procesa turpinājumu, bet pēcpusdienās skolēnu rīcībā ir brīvā laika centrs.

Iespēja vairāk sportot, piedalīties pulciņos

VPKV ir jau piecas projekta “Sporto visa klase” klases, kas ļauj bērniem vairāk sportot. Skolā ir daudzveidīgs pulciņu piedāvājums – kori, vokāli instrumentālie ansambļi, ģitāras un teātra pulciņi, deju kolektīvs “Pūpoliņi” un ceļu satiksmes drošības pulciņš, kas guvis teicamus panākumus dažādos konkursos.

Starptautiski projekti, uzsvars uz uzņēmējdarbību, ekoskola

Skola piedāvā iespēju iesaistīties dažādos projektos, konkursos un aktivitātēs. Te īsteno vairākus Erasmus+ projektus, kas ļauj gūt starptautisku pieredzi Portugālē, Spānijā, Slovēnijā un Itālijā. Skolā ir aktīva skolēnu mācību uzņēmumu kustība, jaunieši piedalās Biznesa augstskolas “Turība” “Uzņēmējdarbības skolā” un “Panākumu universitātē”. VPKV ir ekoskola ar desmit gadu stāžu.

Atsevišķā rāmītī:

Absolventu viedoklis

Elvijs Stepens, AS “Swedbank” personīgais finanšu konsultants, V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 2014. gada absolvents: “Skola man ir devusi labu bagāžu un vērtīgu pamatu turpmākajai dzīvei, papildus parastām mācību stundām piedāvājot arī daudz dažādu iespēju pielietot skolā iegūtās zināšanas reālās dzīves situācijās. Tie ir bijuši dažādi projekti gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, praktiskas nodarbības, konkursi, tāpat arī dažādas iespējas iesaistīties skolas ikdienas dzīvē, tās pilnveidošanā, pasākumu organizēšanā. Arī pats ar mērķi padarīt mācību darbu daudz interesantāku un saistošāku aktīvi iesaistos “Swedbank” skolu programmā “Dzīvei gatavs”, kur vadu vieslekcijas un ar skolēniem praktiski pielietojam skolā apgūtās zināšanas, iejūtoties IT, kredītu speciālistu vai vērtspapīru brokeru lomā.”

Artis Gustovskis, Kuldīgas novada pašvaldības tūrisma, inovāciju un sabiedrības integrācijas projektu vadītājs, Kuldīgas 1. vidusskolas 1985. gada absolvents: “Man ar šo skolu saistās daudz burvīgu atmiņu par notikumiem, skolas biedriem, skolotājiem, direktoru Herbertu Knetu. Mūsu skola ir Kuldīgas skolu vēstures un pārmaiņu dzīvais iemiesojums. Gadiem skrienot, piedzīvoju, kā dažādas ēkas daļas un klases maina funkcijas. Jaukākais, ka skola joprojām ir tajā pašā vietā un būs tā pati mūsu skola – ar savu dvēseli.”Kuldīgas novada pašvaldība, sākot no 2016. gada 1. septembra, nodrošina brīvpusdienas visiem skolēniem līdz pat 12. klasei.

Kuldīgas novada pašvaldība, sākot no 2016. gada 1. septembra, nodrošina brīvpusdienas visiem skolēniem līdz pat 12. klasei.

www.vpkv.kuldiga.lv


Kuldīgas Centra vidusskola

Kopā cenšoties –  varam!

Mūsdienīgs skatījums

KCV ir pilotskola projektā “Kompetencēs balstīts mācību saturs”, tas liecina par skolotāju profesionālo kvalitāti un inovatīvu skatījumu uz mācību procesu. Skolā ir izglītības mentori novada un reģionālajā līmenī.

Vidusskolēniem ir iespējams apgūt digitālo un medijpratību, kritisko domāšanu, jaunradi un uzņēmējdarbības pamatus.

Infrastruktūra un darba vide

Vidusskolēniem tiek piedāvāta iespēja padziļināti un praktiski apgūt fizikas, ķīmijas un bioloģijas priekšmetus, izmantot mācību procesā 3D klasi un dabas procesu pētniecības centru. Apgūstot Eiropas projektu naudu, tuvākajos gados skolēniem tiks dota iespēja izmantot jaunas multifunkcionālas mācību telpas, konferenču zāli, tehnoloģiju un inženierzinību auditorijas, dabaszinātņu mācību un eksperimentu centru un citas iespējas.

Radošums izglītības procesā

Skolēniem ir iespēja apgūt programmēšanu, iepazīt skatuves mākslu, gūt priekšstatu par tradicionālo un alternatīvo mūziku, apgūt mūsdienu dejas, kā arī praktizēt novusa spēli. Ikdienas mācību procesā tiek izmantota radoša pieeja.

Pasaules apceļošana

Skolēni ikdienā apgūst svešvalodas, sadarbības prasmes, tas rada iespēju piedalīties pieredzes apmaiņā, gan viesojoties Vācijas pilsētā Gēsthahtē, gan iesaistoties programmā “Starpkultūru dialogs slāvu valodās”. Skolēni apmeklē Horvātiju, Ukrainu, Baltkrieviju un citas slāvu valstis. “Eiropas kluba’’ jauniešiem ir iespējams viesoties Eiropas Parlamenta ēkās Briselē un Strasbūrā, kā arī iepazīt citas Eiropas valstis.

Skola piedāvā iegūt starptautisku DSD diplomu par vācu valodas apguvi.

Bijušie skolēni - izcils pierādījums sasniegumiem

No 2017./2018. mācību gada 43 absolventiem dažādās augstskolās budžeta grupās pašlaik studē 34 – tas liecina par iegūtās izglītības kvalitāti un mērķtiecīgu karjeras izvēli.

Daudzi absolventi ir guvuši sasniegumus izvēlētajās profesijās, par ko runā ar skolēniem tradicionālajās skolas Absolventu dienās.

Centralizēto eksāmenu rezultāti

2017./2018.m.g. Kuldīgas Centra vidusskolas skolēnu CE rezultāti: latviešu valodā 65,5% (valstī 52,6%), matemātikā – 39,76% (valstī 34,6%). Angļu valodā tika uzrādīts ļoti labs rezultāts - 68,56% (valstī 61,9%).

Zinātniski pētnieciskie darbi – iespēja apgūt prasmes studijām

Mācību procesā skolēni 10.,11.kl. izstrādā zinātniski pētniecisko darbu. Darba izveide noder skolēniem, kuri plāno studēt. Jaunieši sasniedz labus rezultātus ZPD valsts un reģiona konferencēs - pēdējo divu gadu laikā uz Kurzemes reģiona konferenci izvirzīti 15 skolēnu darbi, bet uz valsts – trīs.

Sportiskās aktivitātes

Kuldīgas Centra vidusskola var lepoties ar sportiskiem audzēkņiem, kuriem tiek dota iespēja sportot Kuldīgas vieglatlētikas manēžā un strītbola laukumā. Katru gadu pieņemšanā pie skolas direktores aicināti dažādu sporta veidu pārstāvji, kas guvuši ievērojamus sasniegumus gan novadā, gan ārpus tā robežām. Eiropas projektā paredzēts atjaunot, pārbūvēt un mūsdienīgi aprīkot skolas vieglatlētikas stadionu un āra aktīvo zonu.

Absolventu viedoklis

Līva Pētersone-Niedrīte, Rīgas 1. Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja, KCV 2012. gada absolvente, dalās atmiņās par vidusskolas laiku: “Man vislabāk patika skolotāji, kuri bija stingri un prasīgi, bet tajā pašā laikā saprotoši, noteikti tajos priekšmetos iemācījos un atcerējos visvairāk. Vislabākās atmiņas man saglabājušās par audzinātāju Antru Spuļģi, skolotāju Aldu Urtāni un Santu Lapiņu. Ieteiktu jauniešiem darboties KCV skolēnu līdzpārvaldē un Eiropas klubā, jo tā bija lieliska iespēja piedalīties konkursos un aizbraukt uz Strasbūru - Eiropas Parlamentu, Londonu - iepazīties ar citu valstu skolēniem, kultūru, skolas ikdienu un mācību norisi.”

Kaspars Podiņš, VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors, KCV 1989.gada absolvents, uzsver: “Esmu skolotājiem pateicīgs par disciplīnu. Tolaik, lai atrisinātu konflikta situācijas, nebija vajadzīgs psihologs, sociālais pedagogs vai policija, pietika ar vienu skolotājas skatienu. Vislabākās atmiņas palikušas par skolotājām Martu Kotāni,, Skaidrīti Īvāni un Ināru Kuršinsku. Ģeogrāfijas skolotājai Īvānei bija lielisks zināšanu loks, ko ļoti novērtēju. Būtiska loma bija skolēnu padomei, kurā varēja atrisināt visdažādākās problēmas. Neapšaubāmi skola ir ārkārtīgi svarīga mūsu tālākajai attīstībai, arī es savu nākamo mācību iestādi izvēlējos, pateicoties KCV iegūtajām zināšanām un prasmēm. Un izdarīju pareizo izvēli.”

Kuldīgas novada pašvaldība, sākot no 2016. gada 1. septembra, nodrošina brīvpusdienas visiem skolēniem līdz pat 12. klasei.

kcv.kuldiga.lv

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES