Projektu konkursā novada pedagogiem atbalstīti četri projekti

2016. gada martā Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļa izsludināja  projektu konkursu novada pedagogiem, kuri ieguvuši 4. kvalitātes pakāpi. Šajā konkursā tika iesniegti deviņi projekti, bet atbalstīti – četri: “Kuldīga brīnišķā”( L.Ābola, PII “Bitīte”- attīstības centrs), “Laba lasītprasme – Tava veiksmes atslēga”( M.Cīrule, Kuldīgas Centra vidusskola), “Mācību uzskates materiālu apkopošana, sistematizēšana un demonstrēšana”” ( Indra Tīruma, Kuldīgas Centra  vidusskola), “Starpdisciplinārie uzdevumi  -  atraktīvs mācību process un reālajai dzīvei nepieciešamo prasmju attīstība”( Gunta Upesdegle,  Ināra Iesalniece, V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija). Kopējais projektiem  piešķirtais finansējums  - 1500 eur. Pedagogi varēja iesniegt projektu pieteikumus,  kuri vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, patriotisku jūtu audzināšanu skolēnos, pedagoga tēla veidošanu, mācību metodisko materiālu izgatavošanu un iegādi, kā arī projektiem, kas paredz pedagogu izglītošanu un apmācības.

PII “Bitīte”- attīstības centra mūzikas skolotāja L.Ābola  sadarbībā  ar fotogrāfi Laimu Gūtmani sagatavojusi dziesmu grāmatiņu “Kuldīga brīnišķā”, kuru iespējams izmantot kā  mācību metodisko materiālu mūzikas stundās pirmsskolas un  sākumskolas vecuma bērniem, lai sekmētu patriotisko jūtu audzināšanu. Š.g. 16. novembrī Kuldīgas Mākslas namā  plkst.15:00 notiks grāmatas atklāšanas svētki.

Kuldīgas Centra vidusskolas logopēdes M. Cīrules projekts akcentē lasītprasmes attīstīšanas nozīmi visu vecumposmu skolēniem. Par projekta finansējumu iegādāti planšetdatori un noorganizēts seminārs logopēdiem, kurā lektore A.Krauce iepazīstināja pedagogus ar planšetdatoru iespējām dažādu individuālu materiālu sagatavošanai lasītprasmes pilnveidošanai, kā arī Widgit programmas izmantošanas iespējām, lai sekmētu komunikāciju.

V.Plūdoņa  Kuldīgas ģimnāzijas skolotājas G.Upesdegle un I.Iesalniece sava projekta ietvaros noorganizējušas 8 nodarbības novada pamatskolu pedagogiem, kurās iepazīstināja kolēģus ar starpdisciplinārās mācīšanās sistēmas lietderību un nepieciešamību, kā arī izveidojušas metodiskās izstrādnes.

Kuldīgas Centra vidusskolas dabaszinību skolotāja Indra Tīruma  par piešķirto finansējumu   projektam "Mācību uzskates materiālu apkopošana, sistematizēšana un demonstrēšana"  iegādājās dokumentu kameru un  laminējamo aparātu,  kas atvieglo mācību uzskates materiālu veidošanu. Ir pabeigta  digitālā mācību grāmata  skolotājam dabaszinībās un  sagatavoti  mācību uzskates materiāli skolēniem.

Katra projekta veiksmes pamatā  ir skaidra un nozīmīga projekta ideja, kā arī  sistemātisks un regulārs darbs visā projekta ieviešanas laikā.  Paldies projektu īstenotājiem par  aktivitāšu veiksmīgu realizāciju! Arī 2017. gadā tiks organizēts Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas projektu konkurss, piedāvājot finansējumu jaunu mērķu sasniegšanai. Informācija tiks publicēta pašvaldības mājas lapā un nosūtīta visām izglītības iestādēm.

< SKATĪT AKTUALITĀTES