Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"  projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Kuldīgas novada pašvaldība noslēdza līgumu ar Valsts Izglītības un satura centru par ESF projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2./16/I/001 nākamā posma izstrādi divu gadu periodā, no 2021.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 31.maijam, 6 novada skolās. Projektā turpinās darbu Alsungas pamatskola, Ēdoles pamatskola, Nīkrāces pamatskola, Kuldīgas 2.vidusskola, Kuldīgas Centra vidusskola un Skrundas vidusskola.

Plānojot nākamo projekta posmu, tiek ņemts vērā jau iesāktais – gan aktivitātes mācību satura padziļinātai apguvei, gan dažādas aktivitātes interešu izglītībā.

Īpaši atbalstāmi ir STEM un vides jomas un multidisciplinārās jomas pasākumi sešās grupās:

Pedagogu palīgi/ otrie pedagogi – pedagogi īpaši lielu uzmanību veltīs skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību vielas padziļinātai izpratnei un apguvei stundās, strādājot gan ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības vai mācīšanās traucējumi, gan ar talantīgajiem skolēniem, kuriem nepieciešams papildus mācību materiāls, padziļinātai kādas tēmas izpētei.

Mācīšanās grupas – tiek veidotas vecumposmu ziņā jauktas skolēnu grupas ar mērķi mācību satura dažādu tēmu nostiprināšanai un zināšanu pilnveidošanai.

Laborantu programma – kas aicina pedagogus sadarboties ar laborantiem, veidojot mācību stundas daudz interesantākas, organizējot praktiskos uzdevumus un eksperimentus ķīmijas, fizikas, matemātikas, inženierzinību, bioloģijas un ģeogrāfijas stundās.

Talantu programma – mērķprogramma skolēniem ar augstiem sasniegumiem vai augstu sasniegumu potenciālu, sadarbojoties skolēnam un pedagogam darbnīcās, laboratorijās, konsultācijās.

Pētniecības programma – iesaistot zinātkāros skolēnus – pētniekus praktiskās nodarbībās ar mērķi izzināt pasauli pašam, nepieņemt jau gatavas patiesības. Akcentējot kopīgu darbošanos, veicinot savstarpēju komunikāciju.

Interešu izglītība – skolas turpinās jau iesāktās aktivitātes, integrēti attīstot skolēnu prasmes un zināšanas inovatīvās, ar tehnoloģijām saistītās ārpusstundu nodarbībās (robotika, u.c.).

Līdztekus pasākumu kopumam skolēnu atbalstam, skolu pedagogi iesaistās arī pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumos, tādējādi projekta īstenošanas laikā gan individuāli, gan kolektīvi apgūstot būtiskas prasmes gan agrīni diagnosticēt specifiskas skolēnu mācību vajadzības, gan arī iegūstot prasmi radoši īstenot daudzveidīgas interešu izglītības programmas.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav