ATBALSTOŠA MĀCĪBU VIDE – RESURSS IZGLĪTĪBĀ

pumpurs

2020. gada 14. janvārī Kuldīgas Jauniešu mājā un 22. janvārī Kuldīgas Mākslas namā norisinājās profesionālās kompetences pilnveides programmas kursi pedagogiem un atbalsta personālam “Atbalstoša mācību vide – resurss izglītībā” ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr. 8.3.4.0./16/I/001 ietvaros.

Kursu mērķis bija sekmēt pedagogu un atbalsta personāla izpratni par atbalstošu mācību vidi kā būtisku resursu izglītībā 21. gadsimtā, lai veicinātu mijiedarbību ar izglītojamajiem un mazinātu izglītojamo priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus. Kursos piedalījās pedagogi un atbalsta personāls ne tikai no Kuldīgas novada vispārizglītojošajām skolām, bet arī no blakus esošajiem novadiem.

Pirmās kursu dienas ietvaros notika diskusijas un lekcijas par mūsdienu izglītības procesa izaicinājumiem, par problēmām, kas saistās ar izglītojamo priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem, mācību vides saturu, funkcijām un veidiem, un sociālo vidi kā vienu no svarīgākajiem mācību vides veidiem. Tāpat notika savstarpēja dalīšanās pieredzē darbā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska izglītojamajiem un multikulturālas vides īpatnībām.

Savukārt kursu otrās dienas ietvaros notika lekcijas un diskusijas par tēmu “Ģimene kā izglītojamā mācīšanās sasniegumu un emocionālās labizjūtas veicinātāja”, kas ietvēra informāciju par procesa būtību un saturu sadarbībā ar ģimeni, par dažādām ģimenes situācijām, kas saistītas ar izglītojamo priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem. Tāpat notika diskusijas par riskiem un ieguvumiem digitālās vides jomā, un kā to visu kontrolēt.

Kursu ietvaros notika dažādi grupu darbi, diskusijas, lomu spēles, situāciju analīzes, dalīšanās pieredzē, lai vispusīgāk iepazītu un iztirzātu apskatāmās tēmas.

Kursu dalībnieki atzina, ka kursos ieguva apstiprinājumu tam, ka izglītības iestādes priekšlaicīgu pārtraukšanu ietekmē daudzi faktori, kurus, savlaicīgi pamanot, var risināt, bet pilnvērtīgi tas var notikt tikai tad, kad procesā iesaistās ne tikai pedagogi un atbalsta personāls, bet arī izglītojamais un viņa vecāki.

Viena no dalībniecēm atzina, ka dalīšanās pieredzē apstiprināja to, ka semināri/lekcijas/kursi par šādām tēmām ir nepieciešami ne tikai pedagogiem/atbalsta personālam, bet arī izglītojamo vecākiem, lai spētu izprast savu bērnu, varētu palīdzēt un sniegt atbalstu.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav