KULDĪGAS NOVADĀ NOSLĒDZIES JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTU KONKURSS

jaunatnes

Kuldīgas novada pašvaldība no 2018. gada 28. septembra līdz 29. oktobrim aicināja jauniešu organizācijas, biedrības vai nodibinājumus iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus atklātajam projektu konkursam “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss notika Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr. 8.3.4.0/16/I/001 jeb “PuMPuRS” ietvaros. Konkursa ietvaros biedrības katra iegūs 4600 eiro savas projekta idejas īstenošanai. 

Konkursa mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Pēc rūpīga vērtēšanas komisijas darba Kuldīgas novada pašvaldībā tika apstiprināti divi projektu iesniegumi:

  • Kuldīgas jauniešu biedrības “Kaktuss” projekts “Uzrāviens” ar mērķi pilnveidot jauniešu kompetences personīgo mērķu apzināšanā, sasniegšanā un pašmotivācijas īstenošanā, veidojot vēlmi turpināt mācības izglītības iestādē.
  • Biedrības “Piedzīvojuma gars” projekts “LEC Kuldīga” ar mērķi veicināt jauniešu pašiniciatīvu, jauniešu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē savā apkārtnē, kas ļauj jauniešiem rast jaunu motivāciju gan darboties tālāk, gan vairāk apmeklēt skolu.

Nākamais atklātais projektu konkurss “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” norisināsies 2019. gada pavasarī, kad jauniešu biedrībām, organizācijām un nodibinājumiem atkal būs iespēja ņemt dalību projektu konkursā, lai īstenotu idejas par to, kā motivēt jauniešu darboties un nepamest mācības.

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav