Sociālais darbs Covid-19 laikā nav apstājies ne mirkli

socialais dienests
Foto: Ričards Sotaks

To, ka sociālais darbs Covid-19 pandēmijas laikā nav apstājies ne mirkli, Kuldīgas novada sociālie darbinieki var droši apliecināt, vēl jo vairāk – sociālais darbs sabiedrībā ieņēmis vēl lielāku nozīmīgumu un nepieciešamību. Covid-19 pandēmijas laikā, kad gandrīz katrā ģimenē pieaug neziņa un spriedze par nākotni, aizvien biežāk iedzīvotāji palīdzību lūdz sociālās jomas profesionāļiem, lai kopā ar sociālajiem darbiniekiem, arī attālināti, risinātu dažādas sociālās problēmas.

Viens no sociālā dienesta darba virzieniem ir sociālais darbs, kas ir profesionāla palīdzība ģimenēm vai personām, palīdzot risināt dažādas sociālās problēmas. Īpaši jau krīzes situācijās ļoti nozīmīga ir sociālo darbinieku loma mazo kopienu vidē, sniedzot informatīvu un praktisku palīdzību iedzīvotājiem. Tādejādi mazinot kopienas iedzīvotāju trauksmi un palīdzot rast risinājumus sociāli izolētiem, vientuļiem cilvēkiem un cilvēkiem, kuriem ir grūtības izprast esošo situāciju un atbilstoši reaģēt.

Grupu aktivitātes klientu atbalstam

Dažādas grupu aktivitātes, ko organizē sociālais dienests, ir viena no sociālā darba metodēm. Sociālais dienests arī pandēmijas laikā piedāvā sociālā atbalsta grupas, organizē sociālo prasmju darbnīcas un māca vecākus bērnu emocionālajā audzināšanā. Atbalsta grupu metode tiek izmantota paralēli klienta individuālajai konsultēšanai un pandēmijas laikā šāda veida nodarbības notiek attālināti, izmantojot “Zoom” tiešsaistes rīku. Sociālie darbinieki grupu aktivitātes organizē, lai palīdzētu personām apzināties un risināt kādas sociālās problēmas, iemācītu jaunas sociālās prasmes vai izpratni par sociālo problēmu cēloņiem un veidiem kā tās veiksmīgāk novērst. Tām ir atšķirīgas programmas ar dažādiem mērķiem, bet vienots rehabilitējošais efekts – palīdzēt cilvēkam justies atbalstītam, uzzināt citu dalībnieku pieredzi un parādīt, ka arī citi cilvēki saskaras ar tādām pašām vai līdzīgām problēmām, kas rada drošības sajūtu un pieņemšanu pašam pret sevi.

Grupu aktivitātes tiek plānotas dažādām klientu grupām. Jau vairākus gadus vecākiem tiek organizētas bērnu emocionālās audzināšanas apmācības. Arī ārkārtējās situācijas laikā, “Zoom” platformā, sociālais dienests izglītojošās apmācībās ir iesaistījis gan pagastos dzīvojošos pusaudžu vecuma vecākus, gan Kuldīgas pilsētā dzīvojošos. Šādas izglītojošas apmācības ir ļoti nozīmīgas vardarbības risku mazināšanai, jo tiek veicināta vecāku izpratne par bērnu vecumposmu īpatnībām un piemērotāko rīcību pozitīvai bērnu disciplinēšanai. Izprotot bērnu emocionālās vajadzības, vecāki daudz retāk ķeras pie vardarbīgām bērnu audzināšanas metodēm, kā arī paši daudz labāk spēj atpazīt savu uzvedību un laikus spēt kontrolēt emocijas.

Gan pagājušajā gadā, gan arī šī gada sākumā Covid-19 ieviesa korekcijas sociālā dienesta grupu aktivitāšu plānā. Mazinoties ārkārtējās situācijas ierobežojumiem, sociālais dienests ir atsācis sociālā atbalsta grupu nodarbības un, pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, sociālie darbinieki savas atbalsta grupu programmas pielāgo, lai klienti informāciju varētu saņemt attālināti. Tas nozīmē, ka sociālais dienests organizē attālinātās atbalsta grupas, kuras pašreizējā situācijā ir vienīgais veids, kā veicināt iedzīvotāju socializēšanos, īpaši lauku kopienās. Šādas atbalsta grupas vairāk motivē uzlabot savu dzīves kvalitāti, lai personas veiksmīgāk iekļautos sabiedrībā.  

Nu jau vairākus gadus sociālā atbalsta grupu aktivitātes ir kļuvušas pieejamākas arī Kuldīgas novada pagastos, pirms tam, atbalsta un izglītojošo grupu pieejamība bija pilsētniekiem un tiem, kuri varēja atbraukt uz atbalsta grupu Kuldīgā. Gan pandēmijas laikā 2020. gadā, gan 2021. gada pirmajos piecos mēnešos sociālie darbinieki un sociālās palīdzības organizatori, savstarpēji sadarbojoties, Kuldīgas novada pagastos ir īstenojuši gan vecāku apmācības, gan izglītojošas lekcijas par atkarību riskiem, gan sociālo prasmju darbnīcas personām ar nepietiekamām sociālajām prasmēm. Aktivitātes tiek īstenotas pēc īpaši izstrādātām programmām, kuras ir veidojuši gan Kuldīgas novada sociālie darbinieki, gan citi sociālo pakalpojumu sniedzēji.

Socialais kopienas darzs

Paraksts: Programmas “Kopienas dārzs” pamatā ir ideja, kurā dalībnieki tiek iesaistīti kopīga mazdārziņa apstrādāšanā, dārzeņu audzēšanā un izaudzēto produktu apstrādē.

Kopj “Kopienas dārzu”

Viena no sociālo prasmju darbnīcu programmām ir “Kopienas dārzs” un tas darbojas jau no 2019. gada. Programmas mērķa grupa ir pilngadīgas personas ar nepietiekamām sadzīves organizēšanas un problēmrisināšanas (sociālajām) prasmēm. Programmas mērķis ir attīstīt sociālās, darba un sadzīves prasmes, iedrošinot pielietot iegūtās prasmes un iemaņas savā ikdienas dzīvē. Šīs aktivitātes pamatā ir ideja, kurā dalībnieki tiek iesaistīti kopīga mazdārziņa apstrādāšanā, dārzeņu audzēšanā un izaudzēto produktu apstrādē.      

Sociālo prasmju darbnīcas “Kopienas dārzs” notiek Gudenieku pagasta pārvaldes ierādītā zemes gabalā.  “Kopienas dārza” aktivitātēs darbojas sociālā darbiniece Ligita Bergmane un sociālās palīdzības organizatore Jolanta Dombrovska.

Atbalsta grupa “Domā, dari, sadarbojies!”

Arī Snēpeles pagastā tiek plānots uzsākt sociālā atbalsta grupa “Domā, dari, sadarbojies!” aktivitātes. Tās programmu izstrādājusi sociālā darbiniece Ārija Brūdere un sociālā darbiniece Agrita Skujeniece. Kā norāda Ā. Brūdere, tad garīgā veselība ir svarīga ikvienā dzīves posmā, sākot no bērnības līdz pat novecošanai. Visos dzīves posmos ir svarīgi apzināties veselības nozīmi. Noteikti ir dzirdēti stāsti gan no tuvākiem cilvēkiem, gan medijos par mentālās veselības nozīmi un par to, cik svarīgi ir palīdzēt sev un citiem. Veselība ir galvenā dzīves sastāvdaļa, lai cilvēks justos labi un spētu izbaudīt visu, ko sniedz dzīve. Tas ietekmē to, kā mēs domājam, jūtam un rīkojamies, tamdēļ atbalsta grupas nodarbību plāns ir ļoti daudzveidīgs. Tiks skatītas tādas tēmas kā veselīgs un sabalansēts uzturs, galda etiķete, padomi, kā pareizi klāt galdu, trauku izvēle, mājokļa apkārtnes ainavas veidošana, pamatprincipi garderobes veidošanai, attiecību veidošana un daudz citu tēmu ar uzdevumu, sekmēt iesaistīto dalībnieku socializēšanos un dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Socialais zalumu sesana

Paraksts: Sociālo prasmju nodarbībās grupas dalībnieki apguva mikro dārza jeb mikro zaļumu sēšanas prasmes.

Sazinās kopīgā “Whatsapp” grupā

Martā sociālo prasmju nodarbības atsākās Padures pagasta un Īvandes pagasta sociālā darbinieka klientiem un šīs nodarbības vada sociālā darbiniece Dace Gulbe un sociālās palīdzības organizatore Ieva Rogozova. Kā pastāstīja sociālā darbiniece D. Gulbe, tad sociālo prasmju nodarbību dalībnieki pat apvienojušies kopīgā “Whatsapp” grupā, kurā savstarpēji dalās un apmainās katrs ar savu personīgo pieredzi, nodarbībās dzirdēto, ar jau paveikto vai iecerēto. Šādas aktivitātes vieno. Cilvēki nejūtas vieni un izolēti, kas raksturīgs šim pandēmijas laikam. Pirmajā nodarbībā dalībnieki mācījās Lieldienu olu krāsošanas tendences, kā arī apguva mikro dārza jeb mikro zaļumu sēšanas prasmes.

Socialais ZOOM

Paraksts: Atbalsta nodarbības “Zoom” platformā ļauj to dalībniekiem apgūt jaunas iemaņas un būt kopā, izjust vienotību un piederību vietējai kopienai. 

Attālinātas prasmju darbnīcas

Kuldīgas novadā sociālie darbinieki ir ļoti radoši un kreatīvi, tie neskatās uz problēmām, bet prot tās pārvērst resursos un jaunās iespējās. Tā arī sociālā darbiniece Dina Šimpermane un sociālās palīdzības organizatore Daiga Korpfa martā atsāka vadīt sociālo prasmju darbnīcas Laidu pagasta un Turlavas pagasta klientiem. Atbalsta grupas nodarbības notiek attālinātā režīmā, izmantojot “Zoom” platformu.

Kā saka sociālā darbiniece D. Šimpermane, tad piedalīties attālinātajās prasmju darbnīcās klientiem ir liels izaicinājums, jo šāda veida nodarbības ir neierastas. Pirmā tikšanās reize tā arī pagāja, kamēr visi iemācījās pieslēgties “Zoom” platformai, ko dažas dalībnieces darīja pirmo reizi. Kā atzīst D. Šimpermane, tad gandarījums ir redzēt prieku dalībnieču acīs par varēšanu apgūt jaunas iemaņas un par iespējām būt kaut šādi kopā, lai izjustu vienotību un piederību vietējai kopienai. Programmā iekļautas tādas tēmas kā laiks pavasara tīrīšanai, veselīgā augu valsts uzturam, nodarbība par mājdzīvnieku labturību, saskarsmes un veiksmīgas komunikācijas pamati, kā arī viena nodarbība tiks veltīta, lai dalībniekus iepazīstinātu ar sociālajām izmaiņām 2021. gadā.

Iemācīt risināt problēmas

Sociālā darbiniece Ā. Brūdere sociālo prasmju atbalsta grupas programmā ietvērusi amerikāņu mākslinieka Rikardo Levina Moralesa atziņu “Ja iedosi man zivi, paēdināsi mani uz vienu dienu. Ja iemācīsi zvejot, paēdināsi mani tik ilgi, līdz upē vairs nebūs iespējams zvejot. Ja iemācīsi mani pašorganizēties un organizēt, tad jebkuras problēmas priekšā es varēšu atrast biedrus ar kuriem kopā to risināt.” Un tāds arī ir sociālā darba mērķis – palīdzēt personai, ģimenei vai personu grupai noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot un aktivizējot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās. Krīzes iespaidā sociālo darbu vairums iedomājas tikai kā materiālā atbalsta sniegšanu, taču tas ir maldīgi, starp sociālo palīdzību un sociālo darbu nevar likt vienādības zīmi. Sociālā palīdzība ir tikai viena no sociālā darba sastāvdaļām, kas var ietekmēt sociālā gadījuma vadību un problēmas virzību uz rezultātu.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav