Kuldīgas Attīstības aģentūru vadīs Dace Šēle

Dace Šēle
Foto: Ričards Sotaks

Kuldīgas novada pašvaldības iestādi “Kuldīgas attīstības aģentūra” no šī gada 1. decembra vadīs līdzšinējā aģentūras vadītāja vietniece Dace Šēle – tā 28. novembra sēdē lēma Kuldīgas novada Domes deputāti.

Kuldīgas attīstības aģentūru kopš 2007. gada vadīja Kaspars Rasa. Viņš lūdzis Domi atbrīvot viņu no vadītāja pienākuma pildīšanas, jo vēlas koncentrēties uz jomām, kurās var sniegt lielāko pienesumu. K. Rasa darbu aģentūrā turpinās kā vadītājas vietnieks. D. Šēle Domes sēdē uzsvēra: “Kaspars Rasa ir pelnījis klātesošo aplausus, jo viņa vadībā Kuldīgas attīstības aģentūra pašvaldībai ir piesaistījusi ES fondu un citu atbalsta instrumentu finansējumu vairāk nekā 50 miljonu eiro apmērā, būtiski sekmējot novada attīstību un kvalitatīvas dzīves vides veidošanu.”

D. Šēlei ir sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā. Viņas studiju novirziens bakalaura studiju laikā bija reģionālā attīstība un pārvalde. Tāpat D. Šēle ieguvusi profesionālā maģistra grādu telpiskās attīstības plānošanā un telpiskās attīstības plānotāja kvalifikāciju. 

D. Šēle kopš 2015. gada bijusi Kuldīgas attīstības aģentūras vadītāja vietniece, pirms tam aģentūrā strādājusi arī par projektu speciālisti. Vēl D. Šēle strādājusi Kurzemes plānošanas reģionā par plānotāju un plānošanas nodaļas vadītāju.

Kuldīgas attīstības aģentūrā 2017. gadā būtiski paplašinātas funkcijas un pieaudzis darbinieku skaits. Kuldīgas attīstības aģentūras galvenās funkcijas ir:

  • Teritorijas attīstības plānošanā: koordinēt Kuldīgas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un ieviešanu, uzraudzīt to īstenošanu, nodrošināt analītisko un kartogrāfisko materiālu sagatavošanu un uzturēšanu.
  • Pašvaldības investīciju projektu ieviešanā: sagatavot priekšlikumus investīciju projektiem, izstrādāt projektu dokumentāciju ES fondu un citu atbalsta instrumentu finansējuma piesaistei, nodrošināt projektu ieviešanu, t.sk., pašvaldības objektu būvniecības procesa vadību visos tā posmos.
  • Uzņēmējdarbības veicināšanā: uzturēt saikni starp Kuldīgas novada uzņēmējiem, Domes deputātiem un pašvaldības amatpersonām, sekmēt investīciju piesaisti un jaunu darba vietu veidošanu Kuldīgas novadā, t.sk. ieviešot publiskās infrastruktūras sakārtošanas projektus.

Šobrīd aģentūrā strādā 13 cilvēki.