Piešķir finansējumu ar sociālo jomu saistītām biedrībām Kuldīgas novadā

Kuldīgas novada Domes sēdē nolēma piešķirt finansējumu 11 150 EUR ar sociālo jomu saistītu biedrību un nodibinājumu darbības nodrošināšanai un nodibinājumu darbības nodrošināšanai, kā arī 1317,50 EUR četru biedrību īstenotajiem pasākumiem.

Kuldīgas novada Dome piešķīra finansējumu 16 biedrībām un nodibinājumiem – Kuldīgas daudzbērnu ģimeņu biedrībai “Šūpulītis” (850 EUR), Liepājas neredzīgo biedrības Kuldīgas nodaļai (600 EUR), invalīdu biedrībai “Tu vari” (1000 EUR), Kuldīgas novada politiski represēto biedrībai (1200 EUR), Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas Kuldīgas nodaļai (400 EUR), Latvijas Nedzirdīgo savienības Kuldīgas reģionālajai biedrībai (1200 EUR), Kuldīgas rajona Invalīdu biedrībai (1200 EUR), Kuldīgas pilsētas pensionāru apvienībai “Rumbiņa” (1200 EUR), biedrībai “Savējie savējiem” (600 EUR), nodibinājumam “Mamma mammai fonds” (850 EUR), Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai (300 EUR), ģimeņu biedrībai “Dzirkstelīte” (450 EUR), Ēdoles invalīdu biedrībai (400 EUR), Snēpeles pagasta ģimeņu biedrībai “Svētelis” (500 EUR), pensionāru biedrībai “Kabile” (200 EUR) un biedrībai “Padure” (200 EUR).

Savukārt no projektu konkursam iesniegtajiem pieteikumiem pasākumu rīkošanai nolemts finansiāli atbalstīt Usmas baznīcas atbalsta biedrības ģimeņu sadraudzības svētkus (150 EUR).

Kuldīgas novadā aktīvi darbojas biedrības un nodibinājumi, kuru mērķis ir sekmēt demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanu, iesaistīt personas dažādu sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanā. Biedrības un nodibinājumi aktīvi piedalās sociālo jautājumu risināšanā, sniedz atbalstu sociāli mazaizsargātām personām, palīdz tām integrēties sabiedrībā, veic dažādas citas sabiedrībai noderīgas funkcijas. Biedrību finanses galvenokārt veidojas no biedru naudām, bet biedrības un nodibinājumi piesaista līdzekļus arī no dažādiem fondiem, ziedojumiem un ESF līdzfinansētiem projektiem. Tomēr bez pašvaldības atbalsta biedrības un nodibinājumi nevar īstenot savus mērķus, līdzdarboties sabiedrības procesos, palīdzēt pašvaldības darbā un funkciju veikšanā, lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesos.

Lai atbalstītu biedrības un to darbību, veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedrības dzīvē un sabiedrības integrāciju, tika apstiprināts nolikums Kuldīgas novada pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai 2018. gadā biedrībām un nodibinājumiem.    

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav