Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” paziņo

Ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra rīkojumu Nr.811 privatizācijai nodoti valsts īpašuma objekti Padures pagastā, Kuldīgas novadā:

  • nekustamais īpašums „Pie Zelmeņiem”, nekustamā īpašuma kadastra Nr.6272 010 0163 – zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 6272 010 0163) un uz tās esošas divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 6272 010 0163 001 un 6272 010 0163 002);
  • nekustamais īpašums „Zemnieku kalte”, nekustamā īpašuma kadastra Nr.6272 010 0176 – zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 6272 010 0176) un uz tās esoša būve (būves kadastra apzīmējums 6272 010 0176 001).

Kreditoru prasības un citas pretenzijas, kas attiecas uz minētajiem objektiem, piesakāmas divu mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Ja kreditori, to skaitā valsts un pašvaldību institūcijas, kas ir atbildīgas par valsts un pašvaldību nodokļu un nodevu samaksas uzskaiti un kontroli, savas prasības iepriekšminētajā termiņā nepieteiks, tās šo objektu privatizācijā netiks ņemtas vērā.

Ar informāciju par privatizējamiem objektiem var iepazīties Privatizācijas aģentūras interneta vietnē www.pa.gov.lv sadaļā Zemes un nekustamā īpašuma privatizācija/Paziņojumi.

Prasījumus apliecinošie dokumenti jāiesniedz Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887. Tālrunis uzziņām 67021419.

< SKATĪT AKTUALITĀTES