Turpinās pārrobežu sadarbības programmas projekta ieviešana

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta nr. LLIV-326 „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā” ietvaros ir izbūvēta caurteka pār Nabes ezeru savienojošo kanālu.

Vasaras sākumā tika noslēgts līgums ar SIA „Talsu meliorators” par būvdarbu veikšanu. Darbu ietvaros tika demontētas vecā koka tiltiņa daļas un tā vietā uzstādīta no vairākām daļām saskrūvējama viļņotā metāla caurteka un pār kanālu atjaunota brauktuve. Caurtekas forma un izmēri (platums 5,29 m, augstums 3,28 m) ir piemēroti, lai caur to brīvi varētu pārvietoties ar laivām un tā spētu nodrošināt nepieciešamo ūdens caurplūdi. Pavasaros, ūdens līmenim paaugstinoties pat par vairākiem metriem, caurtekas konstrukcija piemērota tās pilnīgai applūšanai.

Kopējās būvdarbu izmaksas ir Ls 49423,01 no kuriem 5% (Ls 2471,15) ir valsts budžeta dotācija, 10% (Ls 4942,30) ir pašvaldības līdzfinansējums, bet 85% (Ls 42009,56) Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums.

Šī projekta ietvaros Kuldīgas novada pašvaldībai kā partnerim vēl paredzēta tehniskā projekta izstrāde slūžu rekonstrukcijai uz Rīvas upes pie iztekas no Vilgāles ezera un apsaimniekošanas plānu izstrāde Vilgāles un Nabes ezeram.

Projekta mērķis ir veicināt dabas resursu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu ezeru sateces baseinu teritorijās Kurzemes un Lietuvas pārrobežu teritorijā. Projekta partneri ir Kurzemes un Lietuvas pašvaldības, vadošais partneris – Kurzemes plānošanas reģions.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – Ls 711623,05. Kuldīgas novada pašvaldības kopējās attiecināmās izmaksas – Ls 76449,93.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav