Uzņēmējdarbības uzsākšana

Uzņēmējdarbības formas

Latvijā tiek izšķirtas šādas uzņēmējdarbības formas:

Pašnodarbināta persona

Pašnodarbinātā persona ir persona, kas veic saimniecisko darbību un ir reģistrēta kā pašnodarbinātā persona. Saimnieciskā darbība ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību. Saimnieciskā darbība, piemēram, ir ar uzņēmuma līguma izpildi saistīta darbība, nekustamā īpašuma apsaimniekošana, arī personas īpašumā esošas piemājas saimniecības darbība. Saimnieciskā darbība ir arī profesionālu pakalpojumu sniegšana, ja nav darba attiecības ar tiem, kam tiek sniegti pakalpojumi. Tā ir, piemēram, zinātniskā, literārā, pasniedzēja, aktiera, režisora, ārsta, zvērināta advokāta, zvērināta revidenta, zvērināta notāra, zvērināta mērnieka, zvērināta taksatora, mākslinieka, komponista, mūziķa, konsultanta, inženiera vai arhitekta darbība.

Individuālais komersants

Individuālais komersants ir fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību, un kura kā individuālais komersants ierakstīta komercreģistrā. Individuālais komersants par savām saistībām atbild ar visu savu mantu.

Fiziskajai personai ir pienākums pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu, ja tā atbilst vienam vai vairākiem no sekojošiem nosacījumiem:

 1. Gada apgrozījums no fiziskās personas veiktās saimnieciskās darbības pārsniedz 284 600 EUR (200 000 LVL);
 2. Veiktā saimnieciskā darbība atbilst komercaģenta (Komerclikuma 45. pants) vai māklera (Komerclikuma 64. pants) darbībai;
 3. Veiktā saimnieciskā darbība atbilst abām šādām pazīmēm:
 • gada apgrozījums no šīs darbības pārsniedz 28 500 EUR (20 000 LVL),
 • savas saimnieciskās darbības veikšanai nodarbina vienlaikus vairāk kā piecus darbiniekus.

Personālsabiedrība

Pilnsabiedrība

Pilnsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopīgu firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata, neierobežojot savu atbildību pret pilnsabiedrības kreditoriem, apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri).

Komandītsabiedrība

Komandītsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopēju firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri), ja vismaz viena sabiedrības biedra (komandīta) atbildība attiecībā uz sabiedrības kreditoriem ir ierobežota ar viņa ieguldījuma apmēru, bet pārējo personiski atbildīgo sabiedrības biedru (komplementāru) atbildība nav ierobežota.

Kapitālsabiedrība

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) ir slēgta sabiedrība, kuras daļas nav publiskās apgrozības objekts. SIA ir juridiska persona. Lai atvieglotu reģistrācijas procesu, kopš 2012. gada novembra pieteikumu par kapitālsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā ir iespējams iesniegt elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu portālā www.latvija.lv (šādā gadījumā valsts nodevu maksā tikai 90 % apmērā no to valsts nodevu likmēm, ko piemēro pārējos gadījumos).

Akciju sabiedrība

Akciju sabiedrība (AS) ir atklāta sabiedrība, kuras daļas (akcijas) var būt publiskās apgrozības objekts. AS ir juridiska persona.

Komersantu reģistrēšana

Pašnodarbinātas personas reģistrācijas process

Pašnodarbinātas personas var reģistrēties jebkurā Valsts ieņēmumu dienesta klientu apkalpošanas centrā neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas adreses, aizpildot iesnieguma veidlapu. Pašnodarbinātajam VID klientu apkalpošanas centrs reģistrējoties izsniedz Valsts ieņēmumu dienesta paziņojumu. Pašnodarbinātajam nav nekādas speciālas reģistrācijas veidlapas.

No 2010. gada 1. janvāra fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību noteiktās profesijās vai darbībās, var izvēlēties maksāt patentmaksu. Patentmaksa ir fiksēts nodoklis, kas aptver iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu par fiziskās personas saimniecisko darbību noteiktā profesijā. Tās ikmēneša maksājums detalizēti ir noteikts katrai profesiju grupai. Kā arī patentmaksas maksātāji ir nodrošināti ar atbilstošām sociālajām garantijām.

Vairāk informācijas www.liaa.gov.lv/lv/

Individuālā komersanta reģistrācijas process

1. Lēmums par dibināšanu

Lēmumā par dibināšanu jānorāda uzņēmuma nosaukums, pamatkapitāls un tā apmaksas kārtība, dibinātājam pienākošo daļu skaits, dibināšanas izdevumu prognozējamais apjoms, valdes un padomes locekļi un citi noteikumi (ja tādi paredzēti).

Vairāk informācijas www.ur.gov.lv/

2. Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā

Pieteikumu (Veidlapa Nr. 2) un tam pievienojamos dokumentus ir jāiesniedz pēc komersanta juridiskās adreses piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā vai jānosūta pa pastu. Pieteikumu var iesniegt dibinātāji vai jebkura cita persona, kurai dibinātāji to ir uzticējuši darīt. Pieteikumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai parakstu uz pieteikuma apliecina zvērināts notārs. Individuālā komersanta parakstu uz pieteikuma var apliecināt arī Uzņēmumu reģistrā. Tāpat jābūt apliecinātai šo personu rīcībspējai. Kā arī ja pieteikumu paraksta persona, kurai nepieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, jāiesniedz nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana. Dokumentu izskatīšanas termiņš: 1 - 3 darba dienas.

Vairāk informācijas www.ur.gov.lv/registri

3. Konta atvēršana bankā

     

Atverot kontu bankā, līdzi jāņem:

 • LR Uzņēmumu reģistra izsniegtā reģistrācijas apliecība;
 • Statūti (spēkā esošā redakcija) vai nolikums;
 • LR Uzņēmumu reģistra izsniegtā izziņa (ne vecāka par 14 dienām) ar pilnu uzņēmuma informāciju: reģistrācijas numuru, reģistrācijas datumu, nosaukumu, juridisko adresi, darbības veidu, pamatkapitālu, amatpersonām, dalībniekiem, liegumiem (ja tādi ir reģistrēti);
 • pārstāvja identitāti apliecinošs dokuments – pase;
 • pārstāvības tiesības apliecinoši dokumenti.

Katras bankas cenrādis konta atvēršanai un attālināto pakalpojumu pieslēgšanai var atšķirties.

Vairāk informācijas
www.seb.lv
www.swedbank.lv/
www.dnb.lv/

4. Reģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā PVN maksātāju reģistrā

Pirms nodokļa maksātājs uzsāk veikt ar pievienotās vērtības nodokli apliekamus darījumus vai saņemt ar PVN apliekamus pakalpojumus iekšzemē, par kuriem tam jāmaksā PVN kā šo pakalpojumu saņēmējam, nodokļa maksātājs reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju (ir tiesības reģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā arī uz noteiktu laiku).

Dokumentus reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā ir iespējams iesniegt:

 • jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā (iesniedzējam ir jāuzrāda personas apliecinošs dokuments);
 • elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu;
 • elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu;
 • Uzņēmumu reģistra reģionālajā iestādē.

Valsts nodeva:

 • 28,46 euro (20 Ls).


Dokumentu izskatīšanas termiņš:

 • 1 - 3 darba dienas.


Publikācija „Latvijas Vēstnesī”:

 • 18,50 euro (13 Ls).

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikums (2. veidlapa), kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai arī parakstu uz pieteikuma apliecina notariāli, vai komercreģistra iestādes amatpersona.
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par publikāciju „Latvijas Vēstnesī”.
 • Nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana komersanta juridiskās adreses reģistrācijai (ja pieteikumu paraksta persona, kurai pieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, piekrišana nav jāiesniedz).

Dokumentu paraugi

Vairāk informācijas www.vid.gov.lv/

Personālsabiedrības reģistrēšanas process

Pilnsabiedrība un komandītsabiedrība

1. Sabiedrības līgums

2. Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā

Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus ir jāiesniedz pēc komersanta juridiskās adreses piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā vai jānosūta pa pastu. Pieteikumu var iesniegt dibinātāji vai jebkura cita persona, kurai dibinātāji to ir uzticējuši darīt. Pieteikumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai parakstu uz pieteikuma apliecina zvērināts notārs. Individuālā komersanta parakstu uz pieteikuma var apliecināt arī Uzņēmumu reģistrā. Tāpat jābūt apliecinātai šo personu rīcībspējai. Kā arī ja pieteikumu paraksta persona, kurai nepieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, jāiesniedz nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana.

Vairāk informācijas www.ur.gov.lv/

3. Konta atvēršana bankā

     

Atverot kontu bankā, līdzi jāņem:

 • LR Uzņēmumu reģistra izsniegtā reģistrācijas apliecība;
 • Statūti (spēkā esošā redakcija) vai nolikums;
 • LR Uzņēmumu reģistra izsniegtā izziņa (ne vecāka par 14 dienām) ar pilnu uzņēmuma informāciju: reģistrācijas numuru, reģistrācijas datumu, nosaukumu, juridisko adresi, darbības veidu, pamatkapitālu, amatpersonām, dalībniekiem, liegumiem (ja tādi ir reģistrēti);
 • pārstāvja identitāti apliecinošs dokuments – pase;
 • pārstāvības tiesības apliecinoši dokumenti.

Katras bankas cenrādis konta atvēršanai un attālināto pakalpojumu pieslēgšanai var atšķirties.

Vairāk informācijas
www.seb.lv/
www.swedbank.lv/
www.dnb.lv/

4. Reģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā PVN maksātāju reģistrā

Pirms nodokļa maksātājs uzsāk veikt ar pievienotās vērtības nodokli apliekamus darījumus vai saņemt ar PVN apliekamus pakalpojumus iekšzemē, par kuriem tam jāmaksā PVN kā šo pakalpojumu saņēmējam, nodokļa maksātājs reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju (ir tiesības reģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā arī uz noteiktu laiku).

Dokumentus reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā ir iespējams iesniegt:

 • jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā (iesniedzējam ir jāuzrāda personas apliecinošs dokuments);
 • elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu;
 • elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu;
 • Uzņēmumu reģistra reģionālajā iestādē.


Valsts nodeva/dokumentu izskatīšanas termiņš:

 • 142,29 euro (100 Ls) / 3 darba dienas.


3 kārša valsts nodeva/dokumentu izskatīšanas termiņš:

 • 426,87 euro (300 Ls) / 1 darba diena.


Publikācija „Latvijas Vēstnesī”:

 • 27,03 euro (19Ls).

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikums, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai arī parakstu uz pieteikuma apliecina notariāli, vai Uzņēmumu reģistra amatpersona.
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par publikāciju "Latvijas Vēstnesī".
 • Nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana komersanta juridiskās adreses reģistrācijai (ja pieteikumu paraksta persona, kurai pieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, piekrišana nav jāiesniedz).

Dokumentu paraugi

Vairāk informācijas www.vid.gov.lv/

Kapitālsabiedrības reģistrēšanas process

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrība

1. Lēmums par dibināšanu un statūti

Lēmumā par dibināšanu jānorāda uzņēmuma nosaukums, pamatkapitāls un tā apmaksas kārtība, dibinātājam pienākošo daļu skaits, dibināšanas izdevumu prognozējamais apjoms, valdes un padomes locekļi un citi noteikumi (ja tādi paredzēti). Statūti nepieciešami divos eksemplāros.

Vairāk informācijas
www.ur.gov.lv/

www.liaa.gov.lv/

2. Sabiedrības pamatkapitāla apmaksa
 

To var izdarīt bankā atverot pagaidu kontu. Katras bankas cenrādis pagaidu konta atvēšanai var atšķirties.

Vairāk informācijas
www.seb.lv/
www.dnb.lv

3. Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā

Pieteikumu (Veidlapa Nr. 4) un tam pievienojamos dokumentus (lēmumu par dibināšanu, statūtus un bankas izziņu par mantisko ieguldījumu) ir jāiesniedz pēc komersanta juridiskās adreses piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā vai to var izdarīt izmantojot portālu ww.latvija.lv. Pieteikumu var iesniegt dibinātāji vai jebkura cita persona, kurai dibinātāji to ir uzticējuši darīt. Pieteikumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai parakstu uz pieteikuma apliecina zvērināts notārs. Individuālā komersanta parakstu uz pieteikuma var apliecināt arī Uzņēmumu reģistrā. Tāpat jābūt apliecinātai šo personu rīcībspējai. Kā arī ja pieteikumu paraksta persona, kurai nepieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, jāiesniedz nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana. Par valsts nodevu un publikāciju var samaksāt ar maksājuma karti Uzņēmumu reģistrā dokumentu iesniegšanas brīdī vai  samaksāt pirms pieteikuma iesniegšanas jebkurā bankā, norādot rekvizītus. Dokumentu izskatīšanas termiņš: 1-3 darba dienas.

Vairāk informācijas
www.ur.gov.lv/

www.liaa.gov.lv/

4. Konta atvēršana bankā vai pagaidu konta (skat. 2. punktu) pārformēšana uz pastāvīgo kontu

     

Atverot kontu bankā, līdzi jāņem:

 • LR Uzņēmumu reģistra izsniegtā reģistrācijas apliecība;
 • Statūti (spēkā esošā redakcija) vai nolikums;
 • LR Uzņēmumu reģistra izsniegtā izziņa (ne vecāka par 14 dienām) ar pilnu uzņēmuma informāciju: reģistrācijas numuru, reģistrācijas datumu, nosaukumu, juridisko adresi, darbības veidu, pamatkapitālu, amatpersonām, dalībniekiem, liegumiem (ja tādi ir reģistrēti);
 • pārstāvja identitāti apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte;
 • pārstāvības tiesības apliecinoši dokumenti.

Katras bankas cenrādis konta atvēršanai un attālināto pakalpojumu pieslēgšanai var atšķirties.

Vairāk informācijas
www.seb.lv/

www.swedbank.lv/
www.dnb.lv/

5. Reģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā PVN maksātāju reģistrā

Pirms nodokļa maksātājs uzsāk veikt ar pievienotās vērtības nodokli apliekamus darījumus vai saņemt ar PVN apliekamus pakalpojumus iekšzemē, par kuriem tam jāmaksā PVN kā šo pakalpojumu saņēmējam, nodokļa maksātājs reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju (ir tiesības reģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā arī uz noteiktu laiku).

Dokumentus reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā ir iespējams iesniegt:

 • jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā (iesniedzējam ir jāuzrāda personas apliecinošs dokuments);
 • elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu;
 • ·elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu;
 • Uzņēmumu reģistra reģionālajā iestādē.

Vairāk informācijas www.vid.gov.lv/

Ja esat nolēmis uzsākt savu uzņēmējdarbību, aicinām apmeklēt Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapas sadaļu “Kā uzsākt savu uzņēmējdarbību?”