Novada saistošie noteikumi

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 2011/30 ”Par kārtību bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai Kuldīgas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un to filiālēs”

Saistošie noteikumi Nr. 2011/30 “PAR KĀRTĪBU BĒRNU REĢISTRĒŠANAI UN UZŅEMŠANAI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN TO FILIĀLĒS” ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr. 2014/4 un saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/7

Publicēti 29.06.2017., stājās spēkā 30.06.2017.

Saistošie noteikumi Nr. 2017/5 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Kuldīgas novada pašvaldībā”

Paskaidrojuma raksts

Publicēti 15.06.2017., stājās spēkā 16.06.2017.

Saistošie noteikumi Nr. 2017/3 ”GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 2015/10 "SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS UN SAMAKSAS KĀRTĪBA””

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2015/10 SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS UN SAMAKSAS KĀRTĪBA (precizētā redakcija, kas apstiprināta ar Kuldīgas novada Domes 30.07.2015. sēdes lēmumu Nr.9, p.52, ar grozījumiem, kas izdarīti ar Kuldīgas novada Domes 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.2017/3)

Paskaidrojuma raksts

Publicēti 12.04.2017., stājās spēkā 13.04.2017.

Saistošie noteikumi Nr. 2017/4 ”Par Nolikuma par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā 2017.-2021. gadā apstiprināšanu”

Paskaidrojuma raksts

Publicēti 12.04.2017., stājās spēkā 13.04.2017.

Saistošie noteikumi Nr. 2017/1 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2016/5 ”Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novadā”

Saistošie noteikumi Nr. 2016/5 Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novadā (precizētā redakcijā, kas apstiprināta ar Kuldīgas novada Domes 30.06.2016. lēmumu (prot.Nr.7,p.42.), ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.2017/1)

Paskaidrojuma raksts

Publicēti 23.03.2017., stājās spēkā 24.03.2017.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2016/18 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” maksas pakalpojumi

Publicēti 26.01.2017., stājās spēkā 27.01.2017.


SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2016/11 ”Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2010/9 ”Par sabiedrisko kārtību Kuldīgas novadā”” 

Paskaidrojuma raksts

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2010/9 Par sabiedrisko kārtību Kuldīgas novadā ar grozījumiem

Publicēti 25.08.2016., stājās spēkā 26.08.2016.


Saistošie noteikumi Nr. 2016/10 ''Kuldīgas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi''

Paskaidrojuma raksts

Publicēti 25.08.2016., stājās spēkā 26.08.2016.


Nr.2016/14 Par grozījumiem Kuldīgas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.2014/1 ”Par pašvaldības palīdzību valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo būvju, kā arī Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto būvju restaurācijai un konservācijai Kuldīgas novadā”

Publicēti 11.08.2016., stājās spēkā 12.08.2016.


Nr.2016/7 „Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Kuldīgas novadā”

Paskaidrojuma raksts

Publicēti 11.08.2016., stājās spēkā 12.08.2016.


NR. 2016/9 GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2010/7 ”PAR PALĪDZĪBU DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ KULDĪGAS NOVADĀ”

Paskaidrojuma raksts

Publicēti 28.07.2016., stājās spēkā 29.07.2016.


Nr. 2016/6 ”Par kārtību kādā tiek piešķirts un aprēķināts pašvaldības atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad bērns tiek nodrošināts ar vietu Kuldīgas novada pirmsskolas izglītības iestādē, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja”

Paskaidrojuma raksts

Publicēti 12.07.2016., stājas spēkā 13.07.2016.

Nr. 2016/5 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novadā" precizētā redakcijā

Paskaidrojuma raksts

Publicēti 26.05.2016., stājās spēkā 27.05.2016.


Nr. 2016/1 Kārtība, kādā Kuldīgas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei

Publicēti 07.04.2016., stājās spēkā 08.04.2016.


Nr. 2015/22 ”Par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu”

Publicēti 11.02.2016., stājās spēkā 12.02.2016.


Nr. 2015/21 PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM KULDĪGAS NOVADĀ

Paskaidrojuma raksts

Publicēti 14.01.2016., stājās spēkā 15.01.2016.


NR.2015/20 GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2010/7 ”PAR PALĪDZĪBU DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ KULDĪGAS NOVADĀ”

Paskaidrojuma raksts

NR.2010/7 ”PAR PALĪDZĪBU DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ KULDĪGAS NOVADĀ” ar grozījumiem

Publicēti 22.12.2015., stājās spēkā 23.12.2015.


Nr.2015/19 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2013/4 ''Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kuldīgas novada pašvaldībā” un paskadrojuma raksts

Nr.2013/4 ''Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kuldīgas novada pašvaldībā'' ar grozījumiem

Publicēti 22.12.2015., stājās spēkā 01.01.2016.


NR.2015/18 ”Par materiālo atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem”

Paskaidrojuma raksts

Publicēti 22.12.2015., stājās spēkā 01.01.2016.


NR.2015/16 PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMIEM  UN NODOKĻA PIEMĒROŠANU  KULDĪGAS NOVADĀ

Paskaidrojuma raksts

Apstiprināti 27.08.2015., publicēti 07.10.2015., stājās spēkā 08.10.2015.


Nr.2015/15 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2012/15 ”Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Kuldīgas novadā”

Apstiprināti 30.07.2015., publicēti 09.09.2015., stājās spēkā 10.09.2015.


NR.2015/12 GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.2013/42 “KULDĪGAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2013.-2025.GADAM TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI UN GRAFISKĀ DAĻA"

Apstiprināti 25.06.2015., publicēti 28.09.2015., stājas spēkā 29.09.2015.


Nr.2015/10 SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

Paskaidrojuma raksts

Apstiprināti 28.05.2015., publicēti 26.08.2015., stājās spēkā 27.08.2015.


Nr.2015/6 „Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Kuldīgas novadā”

Paskaidrojuma raksts

Apstiprināti 28.05.2015., publicēti 29.10.2015., stājās spēkā 30.10.2015.


Nr.2015/4 ”Nodeva par būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanu Kuldīgas novadā”

Paskaidrojuma raksts

Apstiprināti 29.01.2015., publicēti 12.03.2015., stājās spēkā 13.03.2015.


Nr.2015/1 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2009/4 ”Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām par Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumentiem”

Paskaidrojuma raksts

Apstiprināti 29.01.2015., publicēti 12.03.2015., stājās spēkā 13.03.2015.


NR.2014/18 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTAIS PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PLĀNA GROZĪJUMI 2014. GADAM

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SPECIĀLĀ BUDŽETA PLĀNA GROZĪJUMI 2014. GADAM

Apstiprināti 18.12.2014.


NR.2014/17 “Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem”

Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2014/17“Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam” paskaidrojuma raksts

Apstiprināti 29.01.2015., publicēti 28.02.2015., stājas spēkā 01.03.2015.


NR.2014/16 Grozījumi Kuldīgas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.2011/1 ”Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Kuldīgas novadā”

Saistošie noteikumi Nr.2011/1 ”Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Kuldīgas novadā” pilnā redakcija ar grozījumiem

Apstiprināti 29.01.2015., publicēti 28.02.2015., stājas spēkā 01.03.2015.


Nr.2014/15 „Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2013/4 ''Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kuldīgas novada pašvaldībā””

Nr.2013/4 ''Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kuldīgas novada pašvaldībā'' ar grozījumiem

Publicēti 2015. gada 29. janvārī, stājas spēkā 2015. gada 30. janvārī.


Nr.2014/14 “Par Kuldīgas novada pašvaldības svētku pabalstiem”

Publicēti 2015. gada 1. janvārī, stājas spēkā 2015. gada 2. janvārī.


Nr.2014/13 ”Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novadā”

Pielikums

Publicēti 2014. gada 22. decembrī, stājas spēkā 2014. gada 23. decembrī.


Nr.2014/11 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTAIS PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PLĀNA GROZĪJUMI 2014. GADAM

BUDŽETA GROZĪJUMI 29.05.2014

Apstiprināti 29.05.2014.


Nr.2014/10 Par grozījumiem Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2012/23 ”Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novada teritorijā”

Publicēti 26.06.2014., stājas spēkā ar 27.06.2014.


Nr.2014/9 GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS ”PAR PALĪDZĪBU DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ KULDĪGAS NOVADĀ”

Noteikumu jaunā redakcija

Publicēti 2014. gada 12. jūnijā, stājas spēkā 2014. gada 13. jūnijā.


Nr.2014/8 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras ”Kuldīgas novada muzejs” maksas pakalpojumi

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Kuldīgas novada muzejs” sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Publicēti 29.04.2014., stājas spēkā 30.04.2014., apstiprināti 27.03.2014.


NR.2014/7 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTAIS PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PLĀNA GROZĪJUMI 2014. GADAM

Apstiprināti 27.03.2014.


NR.2014/5 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTAIS PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PLĀNA GROZĪJUMI 2014. GADAM

Apstiprināti 27.02.2014.


NR.2014/4 GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 24.11.2011. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2011/30 ”PAR KĀRTĪBU BĒRNU REĢISTRĒŠANAI UN UZŅEMŠANAI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN TO FILIĀLĒS”


Nr.2014/3 „KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTAIS PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PLĀNA GROZĪJUMI 2014. GADAM”

Apstiprināti 30.01.2014.


Nr.2014/2 ”Par Nolikuma par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas pilsētas, Padures un Rumbas pagastu teritorijās 2014.-2016.gadā apstiprināšanu”

Paskaidrojuma raksts

Stājas spēkā 2014. gada 1. martā.


Nr.2014/1 „Par pašvaldības palīdzību valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācijai un konservācijai Kuldīgas novadā”

Paskaidrojuma raksts

Pieteikuma veidlapa

Stājas spēkā 2014. gada 11. aprīlī.


Nr.2013/40 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas attīstības aģentūra” maksas pakalpojumi

Noteikumu jaunā redakcija

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/39 Grozījumi kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2012/35 ”Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas kultūras centrs” maksas pakalpojumi”

Noteikumu jaunā redakcija

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/38 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” maksas pakalpojumi

Noteikumu jaunā redakcija

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/37 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2012/28 ”Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas novada muzejs” maksas pakalpojumi”

Noteikumu jaunā redakcija

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/36 Par kārtību interešu, pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanai un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmu saskaņošanai

Paskaidrojuma raksts

Publicēti 19.12.2013., stājās spēkā 20.12.2013.


Nr.2013/34 Par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2012/2 ”Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Publicēti 2013. gada 12. decembrī, stājas spēkā 2013. gada 13. decembrī.


Nr.2013/33 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2013/4 ”Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kuldīgas novada pašvaldībā”

Noteikumu jaunā redakcija

Publicēti 2013. gada 12. decembrī, stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/32 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2012/32 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā”

Noteikumu jaunā redakcija

Publicēti 2013. gada 12. decembrī, stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/31 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2009/3 ”Saistošie noteikumi par licenču izsniegšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājuma tarifiem Kuldīgas novadā”

Noteikumu jaunā redakcija

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/30 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2009/4 ”Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām par Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumentiem”

Noteikumu jaunā redakcija

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/29 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2010/13 ”Par Kuldīgas novada teritorijas labiekārtošanu, apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību”

Noteikumu jaunā redakcija

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/28 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2010/19 ”Par reklāmas un vizuālās komunikācijas objektu izvietošanu publiskajās vietās Kuldīgas pilsētā”

Noteikumu jaunā redakcija

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/27 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības 29.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.2010/21 ”Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Kuldīgas novadā”

Noteikumu jaunā redakcija

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/26 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības 27.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.2011/1 ”Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Kuldīgas novadā”

Noteikumu jaunā redakcija

Pielikums Nr.1

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/25 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības 24.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.2011/9 ”Nodevas par Kuldīgas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”

Noteikumu jaunā redakcija

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/24 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2011/16 ” Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Kuldīgas novadā”

Noteikumu jaunā redakcija

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/23 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības 29.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.2010/16 ”Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās”

Noteikumu jaunā redakcija

Noteikumu jaunā redakcija

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/22 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības 27.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.2010/9 ”Par sabiedrisko kārtību Kuldīgas novadā”

Noteikumu jaunā redakcija

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/21 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos  Nr.2012/9  ”PAR KULDĪGAS NOVADA SIMBOLIKU”

Noteikumu jaunā redakcija

Paskaidrojuma raksts

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/20 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr.2010/25 ”SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR KULDĪGAS NOVADA KAPSĒTU UZTURĒŠANU”

Noteikumu jaunā redakcija

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/19 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2013/5 ”Par kārtību, kādā Kuldīgas novada pašvaldība piešķir līdzekļus palīdzības sniegšanai dzīvojamo māju īpašniekiem likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos"

Noteikumu jaunā redakcija

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/18 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2013/3 ”Par garantēto minimālo ienākumu līmeni Kuldīgas novada pašvaldībā”

Noteikumu jaunā redakcija

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/17 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2012/25 ”Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras ”Sociālais dienests” maksas pakalpojumi”

Noteikumu jaunā redakcija

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/16 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2012/15 ”Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Kuldīgas novadā”

Noteikumu jaunā redakcija

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/10 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests"nolikums

Publicēti 2013. gada 29. aprīlī, stājas spēkā 2013. gada 30. aprīlī.


Nr.2013/9 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras "Kuldīgas novada muzejs" nolikums

Publicēti 2013. gada 16. maijā, stājas spēkā 2013. gada 17. maijā.


Nr.2013/8 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras "Kuldīgas Galvenā bibliotēka" nolikums

Publicēti 2013. gada 16. maijā, stājas spēkā 2013. gada 17. maijā.


Nr.2013/7 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras "Kuldīgas kultūras centrs" nolikums

Publicēti 2013. gada 16. maijā, stājas spēkā 2013. gada 17. maijā.


Nr.2013/6 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras "Kuldīgas attīstības aģentūra" nolikums

Publicēti 2013. gada 5. aprīlī, stājas spēkā 2013. gada 6. aprīlī.


Nr.2013/5 Par kārtību, kādā Kuldīgas novada pašvaldība piešķir līdzekļus palīdzības sniegšanai dzīvojamo māju īpašniekiem likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos

Publicēti 2013. gada 29. aprīlī, stājas spēkā 2013. gada 30. aprīlī.


Nr.2013/4 Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kuldīgas novada pašvaldībā

Publicēti 2013. gada 18. aprīlī, stājas spēkā 2013. gada 19. aprīlī.


Nr.2013/3 Par garantēto minimālo ienākumu līmeni Kuldīgas novada pašvaldībā

Publicēti 2013. gada 18. aprīlī, stājas spēkā 2013. gada 19. aprīlī.


Nr.2013/1 Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība

Publicēti 2013. gada 18. aprīlī, stājas spēkā 2013. gada 19. aprīlī.


Nr.2012/35 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras "Kuldīgas kultūras centrs" maksas pakalpojumi

Publicēti 2013. gada 12. februārī, stājas spēkā 2013. gada 13. februārī.


Nr.2012/32 Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā

Publicēti 2013. gada 12. februārī, stājas spēkā 2013. gada 13. februārī.


Nr.2012/30 Par koku ciršanu ārpus meža Kuldīgas novadā

Publicēti 2013. gada 12. februārī, stājas spēkā 2013. gada 13. februārī.


Nr.2012/24 Grozījumi Kuldīgas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.2010/25 "Saistošie noteikumi par Kuldīgas novada kapsētu uzturēšanu"

Noteikumi jaunā redakcijā

Paskaidrojuma raksts

Publicēti 2012. gada 11. decembrī, stājās spēkā 2012. gada 12. decembrī.


Nr.2012/28 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras Kuldīgas novada muzejs maksas pakalpojumi

Publicēti 2012. gada 29. novembrī, stājās spēkā 2012. gada 30. novembrī.


Nr.2012/27 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras Kuldīgas Galvenā bibliotēka maksas pakalpojumi

Publicēti 2012. gada 29. novembrī, stājās spēkā 2012. gada 30. novembrī.


Nr.2012/26 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras Kuldīgas attīstības aģentūra maksas pakalpojumi

Publicēti 2012. gada 11. decembrī, stājās spēkā 2012. gada 12. decembrī.


Nr.2012/25 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras Sociālais dienests maksas pakalpojumi

Publicēti 2012. gada 29. novembrī, stājās spēkā 2012. gada 30. novembrī.


Nr.2012/23 Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novada teritorijā

Publicēti 26.06.2014., stājas spekā 27.06.2014.


Nr.2012/21 Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem Kuldīgas novadā

Paskaidrojuma raksts

Publicēti 2012. gada 28. septembrī, stājās spēkā  2012. gada 1. oktobrī.


Nr.2012/18 Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas un lietošanas noteikumi Kuldīgas novadā

Publicēti 2012. gada 28. septembrī, stājās spēkā 2012. gada 29. septembrī.


Nr.2012/15 Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Kuldīgas novadā

Publicēti 2012. gada 31. jūlijā, stājas spēkā 2012. gada 1. augustā.


Nr.2012/9 Par Kuldīgas novada simboliku

Publicēti 2012. gada 21. jūnijā, stājas spēkā 2012. gada 22. jūnijā.


Nr.2012/12 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2010/16 "Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās"

Paskaidrojuma raksts Nr.2010/16 Noteikumi ar Nr.2012/12 grozījumiem

Publicēti 2012. gada 1. jūnijā, stājas spēkā 2012. gada 2. jūnijā.


Nr.2012/10 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2010/9 "Par sabiedrisko kārtību Kuldīgas novadā"

Publicēti 2012. gada 11.maijā, stājas spēkā 2012. gada 12. maijā.


Nr. 2010/2 Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Kuldīgas novadā

Nr.2012/6 Par Kuldīgas novada pašvaldības 2012. gada budžeta plānu

Nr.2011/30 "Par kārtību bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai Kuldīgas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un to filiālēs"
Stāsies spēkā pēc publikācijas Kuldīgas novada vēstīs

Paskaidrojuma raksts


Nr.2011/27 Nekustamajam īpašumam "Sidrabes" daļai no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62640060032 Laidu pagasts, Kuldīgas novads detālplānojums

Publicēti Kuldīgas Novada Vēstīs 2011. gada 12. oktobrī.


Paskaidrojuma raksts

Nr.2011/24 Par grozījumiem Kuldīgas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.2011/3 "Par kārtību, kādā Kuldīgas novada pašvaldība piešķir līdzekļus palīdzības sniegšanai dzīvojamo māju īpašniekiem likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos"

Stājās spēkā ar 2012. gada 4. aprīli. Publicēti Kuldīgas Novada Vēstīs Nr. 63 - 03.04.2012.


Paskaidrojuma raksts

Nr.2011/23 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kuldīgas novadā

Publicēti Kuldīgas novada vēstīs 2011. gada 29. novembrī.


Noteikumu teksts ar grozījumiem

Nr.2011/18 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Kuldīgas novada Sporta skolā.

Publicēti Kuldīgas Novada Vēstīs 2011. gada 8. jūnijā, stājas spēkā ar 2011. gada 1. septembri.


Nr.2011/17 Kuldīgas pilsētas Graudu – Ganību ielu teritorijas detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Publicēti Latvijas Vēstnesī 2011. gada 10 . maijā, stājās spēkā 2011. gada 11. maijā.


Nr.2011/16 Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Kuldīgas novadā.

Publicēti Kuldīgas Novada Vēstīs 2011. gada 8. jūnijā, stājas spēkā ar 9. jūniju.


Nr.2011/9 Nodevas par Kuldīgas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu

Publicēti Kuldīgas Novada Vēstīs 2011. gada 30. martā, stājās spēkā 2011. gada 31. martā.


Nr.2011/7 Par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2009/30 "Saistošie noteikumi par kredītsaistību atvieglojumiem, izvērtējot atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Publicēti Kuldīgas Novada Vēstīs 2011. gada 23. februārī, stājas spēkā ar 2011. gada 24. februāri.


Nr.2011/1 Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Kuldīgas novadā

Publicēts 2011. gada 9. martā, stājas spēkā no 2011. gada 10. marta.


Nr.2010/32 "Par grozījumiem Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2009/26 ,, Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā''

Publicēts 2011. gada 18. janvārī, stājas spēkā no 2011. gada 19. janvāra.


Nr.2009/26 ''Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā.'' Noteikumu redakcija ar grozījumiem


Nr.2010/31 "Kārtība, kādā tiek sniegts Kuldīgas novada pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai"

Publicēts 2010. gada 7. decembrī, stājas spēkā no 2010. gada 8. decembra.


Nr.2010/29 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai"

Publicēts 2010. gada 22. novembrī, stājas spēkā no 2010. gada 23. novembra.


Nr.2010/25 "Saistošie noteikumi par Kuldīgas novada kapsētu uzturēšanu"

Publicēts 2010. gada 5. oktobrī, stājas spēkā no 2010. gada 6. oktobra.
Grozīti ar noteikumiem Nr. 2012/24


Nr.2010/21 "Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Kuldīgas novadā"

Publicēts 2010. gada 20. augustā, stājas spēkā no 2010. gada 8. septembra;.


Nr.2010/19 Par reklāmas un vizuālās komunikācijas objektu izvietošanu publiskajās vietās Kuldīgas pilsētā

Publicēts 2011. gada 18. janvārī, stājas spēkā no 2011. gada 19. janvārī.


Nr.2010/16 "Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās"

Publicēts 2010. gada 20. augustā, stājas spēkā no 2010. gada 21.augusta.


Teksts ar 2012. gada 29. marta Nr.2012/12 grozījumiem

Publicēti 2012. gada 1. jūnijā, stājas spēkā 2012. gada 2. jūnijā.


Nr.2010/15 "Saistošie noteikumi par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Kuldīgas novadā"

Publicēts 2010. gada 10. augustā, stājas spēkā no 2010. gada 11. augusta.


Noteikumu redakcija ar grozījumiem

Nr.2010/13 "Saistošie noteikumi par Kuldīgas novada teritorijas labiekārtošanu, apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību"

Publicēts 2010. gada 27. jūlijā, stājas spēkā no 2010. gada 28. jūlija.


Nr.2010/12 "Peldvietas "Mārtiņsala" lietošanas un apsaimniekošanas saistošie noteikumi"

Publicēts 2010. gada 13. jūlijā, stājas spēkā no 2010. gada 14. jūlija.


Nr.2010/11 " Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs"

Publicēts 2010. gada 19. maijā, stājas spēkā no 2010. gada 20. maija.


Nr.2010/10 "Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās"

Publicēts 2010. gada 19. maijā, stājas spēkā no 2010. gada 20. maija.


Nr.2010/9 "Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Kuldīgas novadā" (Redakcija ar 2012. gada Saistošo noteikumu Nr.2012/10 grozījumiem)

Publicēts 2011. gada 28. janvārī, stājas spēkā no 2011. gada 29. janvāra.


Nr.2010/8  "Par Kuldīgas novada domes 2010.gada budžeta plāna grozījumiem"


Nr.2010/7 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Kuldīgas novadā"

Publicēts 2011. gada 19. oktobrī, stājas spēkā no 2010.gada 20.oktobra.


Nr.2010/6 "Par Kuldīgas novada domes 2010.gada budžeta plāna grozījumiem"


Nr.2010/5 "Par Kuldīgas novada domes 2010.gada budžeta plāna grozījumiem"


Nr.2010/3 "Par ģenētiski modificēto kulturaugu audzēšanas aizliegumu Kuldīgas novadā"

Publicēts 2010. gada 19. oktobrī, stājas spēkā no 2010. gada 20. oktobra.


Nr.2010/02 Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Kuldīgas novadā

Publicēti Kuldīgas Novada Vēstīs 2011. gada 12. aprīlī, stājās spēkā 2011. gada 13. aprīlī.


Nr.2010/1 "Grozījumi Kuldīgas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.2009/1 "Kuldīgas novada pašvaldības nolikums"

Nr.2009/21 "Par Teritorijas Jelgavas ielā 94, Kuldīgā detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem"


Nr.2009/20 "Par Kuldīgas novada teritorijas plānojumiem"


Nr.2009/19 "Par Ēdoles pagasta padomes 2008. gada 25. septembra saistošajiem noteikumiem Nr.15/2008 "Kuldīgas rajona Ēdoles pagasta nekustamā īpašuma "Torņkalni" detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi."


Nr.2009/18 "Par Kurmāles pagasta padomes 2004. gada 28. maija saistošajiem noteikumiem Nr.1/2004 "Nekustamā īpašuma "Ozolaine" īpašumi ar (kad. apz.62600010025, 62600010024) Kurmāles pagastā, Kuldīgas rajonā detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.""


Nr.2009/17 "Par Kurmāles pagasta padomes 2008. gada 30. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.5/2008 "Nekustamā īpašuma "Ozolaine" 2. zemes vienībai, Kurmāles pagastā, Kuldīgas rajonā (kad.62600010026) detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.""


Nr.2009/16 "Par Kurmāles pagasta padomes 2009. gada 27. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2009 "Nekustamā īpašuma "Ābeļnieki" 1. zemes vienībai, Kurmāles pagastā, Kuldīgas rajonā (kad.62600020082) detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.""


Nr.2009/15 "Par Kuldīgas pilsētas domes 2009. gada 30. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.2009/7 "Kuldīgas pilsētas Sūru ielas 5 un tai pieguļošās teritorijas detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.""


Nr.2009/14 "Par Kuldīgas pilsētas domes 2009. gada 30. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.2009/6 "Kuldīgas pilsētas Sakņu ielas 4 detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.""


Nr.2009/13 "Par Kuldīgas pilsētas domes 2008. gada 26. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.7/2008 "Kuldīgas pilsētas Sūru ielas 21 un tai pieguļošās teritorijas detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.""


Nr.2009/12 "Par Kuldīgas pilsētas domes 2007. gada 25. maija saistošajiem noteikumiem Nr.11/2007 "Kuldīgas pilsētas Vēju ielas kvartāla detālplānojuma  grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.""


Nr.2009/11 "Par Kuldīgas pilsētas domes 2006. gada 25. maija  saistošajiem noteikumiem Nr.2/2006 "Kuldīgas pilsētas Torņa ielas kvartāla detālplānojuma  grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.""


Nr.2009/10 "Par Kuldīgas pilsētas domes 2004. gada 30. novembra  saistošajiem noteikumiem Nr.8/2004 "Kuldīgas pilsētas Sūru-Aizputes ielu rajona detālplānojums teritorijai starp Mucenieku, Aizputes, Pureņu ielām un veco dzelzceļu  grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.""


Nr.2009/09 "Par Kuldīgas pilsētas domes 2004. gada 2. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.6/2004 "Kuldīgas pilsētas Skolas ielas zaļā zonas detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.""


Nr.2009/08 "Par Kuldīgas pilsētas domes 2004. gada 2. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.5/2004 "Kuldīgas pilsētas Liepājas ielas 42,44,46,48 teritorijas detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.""


Nr.2009/07 "Par Kuldīgas pilsētas domes 2004. gada 29. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1/2004 "Kuldīgas pilsētas Vakara ielas 4, Kuldīgā detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.""


Nr.2009/06 "Par Kuldīgas pilsētas domes 2003. gada 29. maija saistošajiem noteikumiem Nr.4/2003 "Kuldīgas pilsētas šaurās ielas kvartāla detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.""


Nr.2009/05 "Par Kuldīgas pilsētas domes 2002. gada 31. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.6/2002 "Kuldīgas pilsētas Adatu ielas kvartāla detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.""

NR. 2016/9 GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2010/7 ”PAR PALĪDZĪBU DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ KULDĪGAS NOVADĀ”

Paskaidrojuma raksts

Publicēti 28.07.2016., stājās spēkā 28.07.2016.