Pakalpojumi

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

 • informatīvai saziņai un e-parakstītu* dokumentu iesniegšanai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;
 • izmantojot www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu E-iesniegums iestādei iesniedzams dokuments, kurā ietverts pašvaldības kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesnieguma likumam.

*Dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pašvaldība vienas darbadienas laikā nosūta paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu.

Kuldīgas novada pašvaldība

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana

Pakalpojuma nosaukums

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana

Pakalpojuma īss apraksts

Pašvaldībā iespējams iesniegt iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, kas tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas Iesniegumu likumu, Kuldīgas novada pašvaldības nolikumu.

Pakalpojumu nodrošina

Iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, pēc piekritības izskata un atbildes uz tiem sagatavo pašvaldības speciālisti.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams iesniegt iesniegumu. Iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, brīvā formā vai aizpildot veidlapu, var iesniegt:

 • personīgi apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā
 • sūtot vēstuli pa pastu Baznīcas ielā 1, Kuldīga, LV-3301;
 • pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesniegumi, sūdzības un priekšlikumi tiek izskatīti Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā. Atbilde tiek sniegta, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Atbilde, atkarībā no iesniedzēju vēlēšanās, tiek sniegta pa pastu, e-pastu, vai telefoniski.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Pakalpojums ir bezmaksas.

Domes sēžu, komiteju un komisiju lēmumu un izraksta pieprasīšana

Pakalpojuma nosaukums

Domes sēžu, komiteju un komisiju lēmumu un izraksta pieprasīšana

Pakalpojuma īss apraksts

Šī pakalpojuma ietvaros ir iespēja iesniegt pieprasījumu Kuldīgas novada Domei par domes lēmumu, komiteju un komisiju izraksta izsniegšanu.

Pakalpojumu nodrošina

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ NODAĻA

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301

Darba laiks:

 • P. 8.00-18.00
 • O. 8.00-17.00
 • T. 8.00-17.00
 • C. 8.00-17.00
 • P. 8.00-16.00
 • S. -
 • SV. -

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskai vai  juridiskā persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Nav.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Nekavējoties, ja nepieciešamais dokuments nav arhīvā.

Izziņas par uztura iztikas minimumu izsniegšanu

Pakalpojuma nosaukums

Izziņas par uztura iztikas minimumu izsniegšanu

Pakalpojuma īss apraksts

Tiek izsniegtas izziņas par mēneša uztura lielumu Kuldīgas novadā, uztura līguma slēgšanai.

Pakalpojumu nodrošina

Administratīvā nodaļa, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Pakalpojuma saņemšanai nav nepieciešams iesniegt dokumentus.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 - 2 darba dienu laikā tiek izsniegta izziņa.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Pakalpojums ir bezmaksas. 

Iesnieguma „Mani dati pašvaldībā” pieņemšana un izskatīšana

Pakalpojuma nosaukums

Iesnieguma „Mani dati pašvaldībā” pieņemšana un izskatīšana

Pakalpojuma īss apraksts

Pašvaldībā iespējams iesniegt iesniegumus un saņemt informāciju par personas datiem, kas uzkrāti pašvaldības lietošanā esošajās informācijas sistēmās. Iesniegumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas Iesniegumu likumu.

Pakalpojumu nodrošina

Iesniegumus „Mani dati pašvaldībā” izskata un atbildes uz tiem sagatavo Administratīvās nodaļas speciālisti.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams iesniegt iesniegumu, ko aizpilda brīvā formā vai aizpildot veidlapu, un iesniedz:

 • personīgi apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā
 • sūtot vēstuli pa pastu Baznīcas ielā 1, Kuldīga, LV-3301;
 • pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesniegumi „Mani dati pašvaldībā” tiek izskatīti Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā. Atbilde tiek sniegta, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Atbilde, atkarībā no iesniedzēju vēlēšanās, tiek sniegta pa pastu, e-pastu, vai telefoniski.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Pakalpojums ir bezmaksas.

Publisko pasākumu rīkošana

Pieteikums par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu

Iesniegums atļaujas saņemšanai publisku pasākumu rīkošanai Kuldīgas novadā

Publisku izklaides un svētku pasākumu rīkošanas pamatprincipus kopš 2005.gada 20.jūlija nosaka „Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums”. Tā mērķis ir nodrošināt publisku pasākumu netraucētu un drošu norisi, un tas nosaka publiska pasākuma rīkošanas un norises tiesiskos pamatus, pasākuma organizatora, kā arī citu iesaistīto personu tiesības, pienākumus un atbildību, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību pasākuma laikā.

Saskaņā ar šo likumu izdoti arī divi Ministru Kabineta noteikumi, kas nosaka papildus pienākumus pasākumu organizatoriem:

Publisku izklaides un svētku pasākumu rīkošanu saskaņo Kuldīgas novada Domes Sabiedriskās kārtības komisija. Šī komisija risina arī jautājumus, kas saistīti ar sabiedrisko kārtību un drošību Kuldīgas novadā, situācijas analizēšanu, pasākumu izstrādi pārkāpumu cēloņu atklāšanai un novēršanai, sabiedriskās kārtības un drošības procesu koordinēšanu un izpēti. Komisijas darbību reglamentē Kuldīgas novada Domes apstiprināts Nolikums.

Publisku izklaides un svētku pasākumu rīkošanu saskaņo Kuldīgas novada Domes Sabiedriskās kārtības komisija. Šī komisija risina arī jautājumus, kas saistīti ar sabiedrisko kārtību un drošību Kuldīgas novadā, situācijas analizēšanu, pasākumu izstrādi pārkāpumu cēloņu atklāšanai un novēršanai, sabiedriskās kārtības un drošības procesu koordinēšanu un izpēti. Komisijas darbību reglamentē Kuldīgas novada Domes apstiprināts nolikums.

Sabiedriskās kārtības komisija:

Priekšsēdētājs: Aleksandrs Lange - 29478628;  

 • Rinalds Gūtpelcs;
 • Ilze Dambīte-Damberga;
 • Iveta Būdeniece;
 • Uģis Gauja.

Atļauju publisku pasākumu rīkošanai izsniedz pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts pasākumu rīkot. Par publisku pasākumu rīkošanu visa Kuldīgas novada teritorijā atļaujas izsniedz Kuldīgas novada pašvaldība. Lai pieteiktu publisku pasākumu un saņemtu atļauju tā rīkošanai, pasākuma organizators ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma iesniedz pašvaldībai likuma prasībām atbilstošu iesniegumu.

Kuldīgas novada Dome apstiprinājusi veidlapu Iesniegums atļaujas saņemšanai publisku pasākumu rīkošanai Kuldīgas novadā. Iesnieguma veidlapā organizatoram nepieciešams sniegt pilnīgu informāciju par pasākumu, norādīti nosacījumi, kas jāizpilda, obligāti nepieciešamie saskaņojumi, kā arī saskaņojumi, kas nepieciešami, ņemot vērā pasākuma specifiku, pievienojamie dokumenti, informācija organizatoram.

Publisks pasākums ir fiziskas vai juridiskas personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības.

Publiska vieta — šā likuma izpratnē jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai ir uz uzņēmuma līguma pamata. Tomēr vienlaikus paredzēti arī pasākumi, kuru rīkošanai atļaujas nav nepieciešamas.

Likums neattiecas uz:

 1. noteiktā kārtībā reģistrētu reliģisko organizāciju rīkotiem pasākumiem baznīcās, lūgšanu namos, kapsētās un citās šo organizāciju īpašumā esošās teritorijās;
 2. sapulcēm, gājieniem un piketiem, kas reglamentēti atsevišķā likumā „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”;
 3. bēru ceremonijām.

Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī tad, ja publisku pasākumu rīko telpās vai tiek rīkots publisks sporta pasākums sporta bāzēs.

Valsts un pašvaldības iestādes publiskus pasākumus nerīko un pašvaldība atļaujas šādu pasākumu rīkošanai neizsniedz pasākumu rīkošanai piemiņas dienās, kas noteiktas 25.martā, 8.maijā, 14.jūnijā un 4.jūlijā. Šajās dienās var rīkot pasākumus, kuru veids un mērķis atbilst šo piemiņas dienu raksturam.

Pilnīgu informāciju par publisku pasākumu rīkošanu un ar to saistītajām prasībām paši pasākumu organizatori var iegūt, iepazīstoties ar likumu un MK noteikumiem. Par jautājumiem, kas saistīti ar publisku pasākumu rīkošanu, saskaņošanu un atļaujas saņemšanu interesēties Kuldīgas pilsētas Domē, nākt personīgi vai zvanīt pa tālruni 6322167 juristam Uģim Gaujam (e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).

Licencētā makšķerēšana Ventā

Pakalpojuma nosaukums

Licencētā makšķerēšana Ventā

Pakalpojuma īss apraksts

Licencēto makšķerēšanu organizē Kuldīgas novada pašvaldība. Licencētā makšķerēšana ieviesta, lai nodrošinātu Ventas kā starptautiski atzītas lašu dabiskā nārsta upes statusu, radītu labvēlīgu situāciju dabas resursu ilgtspējīgai un saudzējošai izmantošanai, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, zivju resursu saglabāšanai un sugu regulārai pavairošanai.

Kam ir tiesības nodarboties ar licencēto makšķerēšanu?

Nodarboties ar licencēto makšķerēšanu Ventas upes posmā ir tiesības fiziskai personai, kura ir saņēmusi attiecīgu licenci un makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti. Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte atbilstoši likumdošanai nav nepieciešama personām, kuras vecākas par 65 gadiem, bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam un personām ar invaliditāti.

Licencētās makšķerēšanas vieta

Licencētās makšķerēšanas posms ietverabus Ventas upes krastus Kuldīgas pilsētas teritorijā un sākas no ķieģeļu tilta pār Ventas upi un turpinās lejup pa straumi līdz Abavas upes ietekai Ventā Padures un Rumbas pagastu teritorijās. Upes posms, kurā notiek licencētā makšķerēšana, atzīmēts ar speciālām atzīmēm.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem pēc valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts” norādījuma licencētā makšķerēšana vairs nenotiks posmā starp Ventas rumbu un ķieģeļu tiltu (agrāk – licencētās makšķerēšanas A zona).

Licencētās makšķerēšanas zonas

Makšķerēšanas sezonas

Licencētā makšķerēšana Ventas upes posmā notiek divās sezonās – ziemas – pavasara sezona ilgst no 1. janvāra līdz 15. jūnijam, bet vasaras – rudens sezona – no 16. jūnija līdz 31. decembrim.

Makšķerēšanas licenču veidi un maksa par licenci

Kopumā pieejami septiņi licenču veidi. Licenci iespējams iegādāties vienai dienai, nedēļas nogalei vai makšķerēšanas sezonai. Nolikumā atrodama detalizēta informācija par licenču veidiem, maksu par licenci un makšķernieka atļautā loma lielumu (zivju skaitu) vienā dienā ar vienu licenci.

Kam pienākas gada bezmaksas licences?

Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Ventas upes posmā ir tiesīgas saņemt:

 • personas, kuras vecākas par 65 gadiem,
 • bērni un pusaudži līdz 16 gadu vecumam,
 • personas ar invaliditāti,
 • politiski represētās personas,
 • trūcīgie un maznodrošinātie Kuldīgas novada iedzīvotāji,
 • Ventas upes posmam pieguļošo krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki).

Kā saņemt gada bezmaksas licenci?

Gada bezmaksas licenci iepriekš norādītās personu kategorijas var saņemt:

 • Kuldīgas novada pašvaldības policijā, Strautu ielā 1, Kuldīga, tālr. 63320373, atbildīgā inspektora mob. tālr. 27841248,
 • Rumbas pagasta pārvaldē “Atvasītes”, Riežupes iela 1, Mežvalde, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, tālr. 63322322,
 • Padures pagasta pārvaldē “Arāji”, Padure, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321, tālr. 63348149.

Šo iestāžu darba laiks – pirmdien no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien un ceturtdien no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdien no plkst. 8.00 līdz 16.00.

Kur iegādāties licenci?

Licences, izņemot gada bezmaksas licenci, var iegādāties:

 • elektroniski SIA “ZZ Dats” interneta pakalpojumu mājaslapas epakalpojumi.lv sadaļā “eLOMS” jebkurā diennakts laikā.
 • personas, kam nav pieejami e-pakalpojumi Latvijā – SIA ”Rietumu nafta” degvielas uzpildes stacijā, Graudu ielā 31, Kuldīgā, tālr. 63322168 jebkurā diennakts laikā. Iegādājoties licenci klātienē, papildus maksai par licenci jāiemaksā drošības nauda 2 EUR, kas tiek atmaksāta licences iegādes vietā pēc tam, kad saskaņā ar nolikumā paredzēto lomu uzskaites kārtību ir iesniegta informācija par lomu.

Katram licencētās makšķerēšanas dalībniekam pirms licences iegādes ir pienākums iepazīties ar šo nolikumu, parakstoties par to uz licences vai izdarot attiecīgu atzīmi, ja licenci iegādājas elektroniski.

Kad un kur nedrīkst makšķerēt?

Nolikumā arī noteikts, ka, lai samazinātu ietekmi uz zivju resursiem un sakarā ar zivju nārstu, ziemas – pavasara sezonas laikā katras nedēļas otrdiena (izņemot valstī noteiktās svētku dienas) noteikta par visu zivju sugu saudzēšanas dienu, kad ir aizliegts makšķerēt, kā arī atrasties upē vai tiešā tās tuvumā ar zivju ieguves rīkiem.

No 1. oktobra līdz 1. maijam aizliegta spiningošana un mušiņmakšķerēšana, izņemot makšķerēšanu ar taimiņa (laša) makšķerēšanas vienas dienas licenci. Makšķerēšana no laivām nav atļauta no 1. oktobra līdz 30. novembrim un no 1. marta līdz 30. aprīlim. Zemūdens medības šajā upes posmā ir aizliegta.

Visa veida makšķerēšana un atrašanās tiešā upes tuvumā ar makšķerēšanas rīkiem ir aizliegta no 1. oktobra līdz 30. novembrim posmā no ķieģeļu tilta pār Ventas upi līdz Krāčupes ietekai Ventā upes kreisajā krastā un Melnajai Kolkai labajā krastā, kas attiecīgi norādīts ar speciālām atzīmēm.

Lomu uzskaites kārtība

Visu licenču īpašnieku obligāts pienākums ir iesniegt datus par lomu, aizpildot lomu uzskaites tabulas, kur katras dienas iegūto lomu ieraksta lomu uzskaites lapā pēc licencētās makšķerēšanas nolikuma 3. pielikumā norādītās formas. Lomu uzskaites tabulu nodošanas termiņi detalizēti izklāstīti nolikumā.

Datus iesniedz SIA “ZZ Dats” interneta pakalpojumu mājaslapā www.epakalpojumi.lv sadaļā “eLOMS” vai nogādājot Kuldīgas novada pašvaldībā, Rumbas pagasta pārvaldē, Padures pagasta pārvaldē vai SIA ”Rietumu nafta”.

Personas, kuras būs pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, tiks reģistrētas un tām tiks liegta iespēja iegādāties un saņemt jebkura veida licences licencētajai makšķerēšanai Ventas upes posmā divus gadus pēc pārkāpuma konstatēšanas.

Kas kontrolēs licencēto makšķerēšanu?

Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību ievērošanu Ventas upes posmā veic Kuldīgas novada pašvaldības policija, kā arī Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde un Valsts vides dienesta pilnvarotas personas tām normatīvajos aktos noteiktās kompetences robežās.

Pilns nolikuma teksts atrodams šeit.

Licences un licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem izsniegšana (pārreģistrēšana)

Pakalpojuma nosaukums

Licences un licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem izsniegšana (pārreģistrēšana)

Pakalpojuma īss apraksts

Fiziskai vai juridiskai personai, kura vēlas veikt pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, ir jāsaņem licence, kas apliecina tiesības veikt pasažieru komercpārvadājumus ar autotransportu, un licences kartīte, ko izsniedz pārvadātājam par katru vieglo taksometru. Licence tiek izsniegta (pārreģistrēta) uz vienu gadu. Lai licenci un licences kartīti saņemtu, personai Kuldīgas novada pašvaldībā jāiesniedz noteiktas formas iesniegums, tam pievienojot visus nepieciešamos dokumentus. Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija, pēc iesnieguma izskatīšanas, pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai motivētu atteikumu izsniegt licenci, rakstiski par to informējot iesnieguma iesniedzēju.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija.

Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Darba laiks:

 • Pirmdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 18:00
 • Otrdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Trešdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Ceturtdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Piektdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Pieteikums licences saņemšanai (pārreģistrēšanai) pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā /pielikumā/;
 • Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija;
 • Transportlīdzekļa nomas līguma kopija, ja transportlīdzeklis nav īpašumā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

14 (četrpadsmit) dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Pirms licences un licences kartītes saņemšanas ir veicama maksa par:

 • licences izsniegšanu 35,00 EUR
 • licences pārreģistrēšanu 17,50 EUR
 • katras licences kartītes, kuras darbības termiņš ir ilgāks par trim mēnešiem, izsniegšanu 7,00 EUR
 • licences kartītes, kuras darbības termiņš ir trīs mēneši vai mazāks, izsniegšanu 3,50 EUR

Nodevas samaksa pēc Kuldīgas novada pašvaldības izrakstītā rēķina ir veicama ar pārskaitījumu uz norēķinu rekvizītiem:

Kuldīgas novada pašvaldība
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Reģ. kods 90000035590
AS SEB Banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401

Pielikumi

Pieteikums kartītes saņemšanai

Pieteikums licences saņemšanai

Specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrēšana

Pakalpojuma nosaukums

Specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrēšana

Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā pašvaldības noteiktajā maršrutā drīkst braukt tikai reģistrēti specializētie tūristu transportlīdzekļi.

Pakalpojuma īss apraksts

Fiziskai vai juridiskai personai, kura vēlas veikt pasažieru pārvadāšanu ar specializētu tūristu transportlīdzekliKuldīgas novada administratīvajā teritorijā, specializētais tūristu transportlīdzeklis ir jāreģistrē Kuldīgas novada pašvaldībā. Lai reģistrētu specializēto tūristu transportlīdzekli, tā īpašniekam vai turētājam (līzinga līguma gadījumā) Kuldīgas novada pašvaldībā jāiesniedz noteiktas formas iesniegums, tam pievienojot visus nepieciešamos dokumentus. Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija, pēc iesnieguma izskatīšanas, pieņem lēmumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanu, izsniedzot tā īpašniekam atbilstošu reģistrācijas dokumentu, vai pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt specializēto tūristu transportlīdzekli, rakstiski par to informējot iesnieguma iesniedzēju.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija.

Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Darba laiks:

 • Pirmdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 18:00
 • Otrdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Trešdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Ceturtdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Piektdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Pieteikums specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanai /pielikumā/;
 • Dokumenti, kas apliecina specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašuma vai turējuma (līzinga līguma gadījumā) tiesības;
 • Transportlīdzekļa tehnisko dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
 • Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai, pievienojot sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta sertifikāta kopiju.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

14 (četrpadsmit) dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšana ir bez maksas.

Pielikumi

Pieteikums specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrēšanai

Ielu tirdzniecības atļaujas izsniegšana

Pakalpojuma nosaukums

Ielu tirdzniecības atļaujas izsniegšana

Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar paš­valdību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta. Publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieeja­ma patērētājiem.

Pakalpojuma īss apraksts

Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, kura vēlas veikt tirdzniecību publiskā vietā Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, ir jāsaņem atļauja ielu tirdzniecībai vai atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai. Lai atļauju saņemtu, personai Kuldīgas novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts kur, kad un ar ko vēlas tirgoties, iesniegumam pievienojot visus nepieciešamos dokumentus. Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija, pēc iesnieguma izskatīšanas, pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju, rakstiski par to informējot iesnieguma iesniedzēju.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija.

Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Darba laiks:

 • Pirmdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 18:00
 • Otrdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Trešdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Ceturtdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Piektdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai /pielikumā/;
 • Rakstisks saskaņojums ar pasākuma organizatoru (ja nepieciešams);
 • Rakstisks saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

5 (piecas) darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Pirms ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas saņemšanas ir maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās:

Nodevas par atļaujas saņemšanu

Nodevas samaksa pēc Kuldīgas novada pašvaldības izrakstītā rēķina ir veicama ar pārskaitījumu uz norēķinu rekvizītiem:

Kuldīgas novada pašvaldība
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Reģ. kods 90000035590
AS SEB Banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401

Pielikumi

Pieteikums ielu tirdzniecibai

Tirdzniecibas organizatora pieteikums

Atļaujas izsniegšana Ielu tirdzniecībai – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

Pakalpojuma nosaukums

Atļaujas izsniegšana Ielu tirdzniecībai – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (vasaras/ ielu kafejnīcās ar vai bez piesaistes pastāvīgai pakalpojuma sniegšanas vietai) pašvaldībā ir saskaņojama, ja tās darbība tiek veikta publiskās vietās un nav attiecināma uz citu ielu tirdzniecības veidu vai netiek veikta teritorijā, kurai piešķirts tirgus statuss.

Iesniegums ar pievienotajiem dokumentiem par atļauju ielu tirdzniecībai – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai (ar vai bez piesaistes pastāvīgai pakalpojuma sniegšanas vietai) jāiesniedz atkārtoti pašvaldībā katru sezonu.

Pakalpojuma īss apraksts

Fiziskai vai juridiskai personai, kura vēlas iekārtot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu publiskā vietā Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, ir jāsaskaņo šīs vietas iekārtošana un jāsaņem atļauja ielu tirdzniecībai – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. Lai atļauju saņemtu, personai Kuldīgas novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts kur, kad un ar ko vēlas tirgoties, iesniegumam pievienojot visus nepieciešamos dokumentus. Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija, pēc iesnieguma izskatīšanas, pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju, rakstiski par to informējot iesnieguma iesniedzēju.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija.

Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga

Darba laiks:

 • Pirmdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 18:00
 • Otrdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Trešdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Ceturtdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Piektdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska un juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai/pielikumā/;
 • Rakstisks saskaņojums ar pašvaldības Būvniecības nodaļu par tirdzniecības vietas vai atrašanās, iekārtošanas, vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skici, izpildot noteiktās prasības vietas iekārtošanai;
 • Īpašuma tiesību vai lietošanas tiesību apliecinošs dokuments par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu vairakstisks saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

5 (piecas) darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Pirms atļaujas ielu tirdzniecībai – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai saņemšanas ir maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās.

Nodevas par atļaujas saņemšanu

Nodevas samaksa pēc Kuldīgas novada pašvaldības izrakstītā rēķina ir veicama ar pārskaitījumu uz norēķinu rekvizītiem:

Kuldīgas novada pašvaldība
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Reģ. kods 90000035590
AS SEB Banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401

Pielikumi

Pieteikums ielu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

Atļaujas vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai izsniegšana

Pakalpojuma nosaukums

Atļaujas vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai izsniegšana

Komersantam, kuram vietējā pašvaldība izsniegusi atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir tiesības ar atvieglotiem nosacījumiem saņemt VID izsniegtu licenci apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, izpildot „Alkoholisko dzērienu aprites likumā” noteiktos kritērijus.

Pakalpojuma īss apraksts

Komersantam, kurš vēlas mājas apstākļos ražot alkoholiskos dzērienus Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, ir jāsaņem pašvaldības atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus). Lai atļauju saņemtu, komersantam Kuldīgas novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts kur un ko vēlas ražot, iesniegumam pievienojot visus nepieciešamos dokumentus. Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija, pēc iesnieguma izskatīšanas, pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju, rakstiski par to informējot iesnieguma iesniedzēju.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija.

Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Darba laiks:

 • Pirmdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 18:00
 • Otrdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Trešdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Ceturtdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Piektdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums atļaujas saņemšanai vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai /pielikumā/;
 • Ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija.
 • Telpu plāns u.c. dokumenti, kas raksturo ražošanas vietu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 (desmit) dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai izsniedz bez maksas.

Pielikumi

PIETEIKUMS atļaujas saņemšanai vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai

Saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē

Pakalpojuma nosaukums

Saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnē (īslaicīgas lietošanas būvē) ir saskaņojama pašvaldībā.

Pakalpojuma īss apraksts

Komersantam, kurš papildus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, ir jāsaņem pašvaldības saskaņojums. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs atļauta no 1.maija līdz 15.oktobrim. Lai saskaņojumu saņemtu, komersantam Kuldīgas novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kurā norādīta mazumtirdzniecības novietnes vieta un par tirdzniecību tajā atbildīgā persona, iesniegumam pievienojot visus nepieciešamos dokumentus. Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija, pēc iesnieguma izskatīšanas, pieņem lēmumu par saskaņojuma izsniegšanu vai atteikumu izsniegt saskaņojumu, rakstiski par to informējot iesnieguma iesniedzēju.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija.

Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Darba laiks:

 • Pirmdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 18:00
 • Otrdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Trešdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Ceturtdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Piektdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska un juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums novietnes saskaņošanai alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai /pielikumā/;
 • Zemes īpašnieka rakstiska piekrišana vai zemesgabala īpašuma tiesības apliecinošs dokuments/ nomas līgums.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 (desmit) dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Pirms saskaņojuma alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē saņemšanas ir maksājama pašvaldības nodeva 15,00 EUR par vienu mēnesi.

Nodevas samaksa pēc Kuldīgas novada pašvaldības izrakstītā rēķina ir veicama ar pārskaitījumu uz norēķinu rekvizītiem:

Kuldīgas novada pašvaldība
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Reģ. kods 90000035590
AS SEB Banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401

Pielikumi

Iesniegums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē

Atļaujas izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās izsniegšana

Pakalpojuma nosaukums

Atļaujas izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās izsniegšana

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības veikšanai izbraukuma tirdzniecības vietās sabiedriskos pasākumos – koncertos, zaļumballēs, gadatirgos, citās svētku un pasākumu norises vietās – ir nepieciešama vienreizēja pašvaldības atļauja.

Pakalpojuma īss apraksts

Komersantam, kurš noteiktajā kārtībā ir saņēmusi speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu tirdzniecībai un, kurš vēlas veikt mazumtirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem izbraukuma tirdzniecības vietās sabiedriskos pasākumosKuldīgas novada administratīvajā teritorijā, ir jāsaņem pašvaldības atļauja izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās. Lai atļauju saņemtu, komersantam Kuldīgas novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts kur, kad un kādā pasākumā vēlas tirgoties, iesniegumam pievienojot visus nepieciešamos dokumentus. Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija, pēc iesnieguma izskatīšanas, pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju, rakstiski par to informējot iesnieguma iesniedzēju.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija.

Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Darba laiks:

 • Pirmdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 18:00
 • Otrdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Trešdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Ceturtdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
 • Piektdienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska un juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums atļaujas saņemšanai izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās /pielikumā/;
 • Rakstisks saskaņojums ar pasākuma organizatoru.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 (desmit) dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Pirms atļaujas izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās saņemšanas ir maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās.

Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

Nodevas samaksa pēc Kuldīgas novada pašvaldības izrakstītā rēķina ir veicama ar pārskaitījumu uz norēķinu rekvizītiem:

Kuldīgas novada pašvaldība
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Reģ. kods 90000035590
AS SEB Banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401

Pielikumi

Iesniegums satļaujas saņemšanai izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās

Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimšanas fakta un paternitātes reģistrēšana

Pakalpojuma nosaukums

DZIMŠANAS FAKTA UN PATERNITĀTES REĢISTRĒŠANA

Pakalpojuma īss apraksts

Par bērna piedzimšanu paziņo dzimtsarakstu iestādei mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas.

Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir bērna tēvam vai mātei. Bērna tēvs un māte var likumā noteiktajā kārtībā pilnvarot citu personu paziņot par bērna piedzimšanu.

Bērna vārdu ieraksta saskaņā ar vecāku norādījumu. Ja vecāki nevar vienoties, bērna vārdu ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu. Bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus.
Bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši vecāku uzvārdam. Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, bērnam saskaņā ar abu vecāku vienošanos ieraksta tēva vai mātes uzvārdu. Ja vecāki nevar vienoties, bērna uzvārdu ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.

Ja līdz bērna piedzimšanai bērna māte nav noslēgusi laulību vai bērna paternitāte nav atzīta, bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši mātes uzvārdam.

Bērna tautību saskaņā ar vecāku vienošanos var neierakstīt vai ieraksta bērna radinieku tautību tiešā augšupējā līnijā divu paaudžu robežās. Ja vecāki nevar vienoties, bērna tautību ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.

Ziņas par bērna vecākiem

 1. Ziņas par bērna māti ieraksta, pamatojoties uz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina bērna dzimšanas faktu.
 2. Ziņas par bērna tēvu ieraksta, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:
 • laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu, ja bērna māte līdz bērna piedzimšanai ir noslēgusi laulību;
 • paternitātes atzīšanas iesniegumu, ja bērna tēvs un māte nav noslēguši savstarpēju laulību, bet dzimtsarakstu nodaļā ir iesnieguši kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu;
 • bērna mātes, bērna mātes vīra vai bērna mātes bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru;
 • laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu, un dokumentu, kas apliecina šīs laulības izbeigšanās pamatu, ja bērna mātes un viņas vīra laulība ir šķirta vai atzīta par neesošu vai laulātais ir miris un no laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu vai laulātā miršanas dienas līdz bērna piedzimšanai nav pagājušas vairāk kā 306 dienas.

Iesniegumu paternitātes atzīšanai var iesniegt, reģistrējot bērna dzimšanu, kā arī pēc tam, kad bērna dzimšana jau reģistrēta, vai jau pirms bērna dzimšanas.

Reizē ar dzimšanas apliecības saņemšanu ir iespēja deklarēt bērnam dzīvesvietu.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Baznīcas iela 1,Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301,

tālrunis 63323845, mob. tālrunis 27020765; 27020938,

e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., fakss 63341422.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

 • Pirmdienās 15.00 - 18.00;
 • Otrdienās 8.00 - 12.00;
 • Trešdienās 13.00 - 17.00;
 • Ceturtdienās 8.00 - 12.00;
 • Piektdienās 8.00 - 12.00.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par bērna piedzimšanu – jāiesniedz oriģināls;
 • vecāku pases vai personas apliecības – jāuzrāda oriģināli;
 • vecāku laulības apliecība – jāuzrāda oriģināls.

Paternitātes atzīšanai:

 • paternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku aizpildīta veidlapa) – jāiesniedz oriģināls;
 • bērna mātes vīra vai bijušā vīra, bērna mātes un bērna bioloģiskā tēva kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums – jāiesniedz oriģināls;
 • spēkā esoša tiesas sprieduma apliecināts noraksts – jāuzrāda oriģināls;
 • vecāku pases vai personas apliecības – jāuzrāda oriģināli;
 • ja dzimšanas fakts ir jau reģistrēts – bērna dzimšanas apliecība – jāiesniedz oriģināls.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):

Viena darba diena.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības likumi.lv/doc.php?id=90223

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums likumi.lv/doc.php?id=253442

LR MK 03.09.2013 noteikumi Nr.761 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem” likumi.lv/doc.php?id=259879

LAULĪBAS REĢISTRĀCIJA

Pakalpojuma nosaukums

LAULĪBAS REĢISTRĀCIJA

Pakalpojuma īss apraksts

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu.

Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.

Ārzemnieka tiesības noslēgt laulību Latvijā

Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai citas valsts pilsonis, bezvalstnieks, bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā, var noslēgt laulību ar Latvijas pilsoni, Latvijas nepilsoni, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoni vai citas valsts pilsoni, bezvalstnieku, bēgli vai personu, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā.

Ārzemnieks papildus minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli ar tulkojumu latviešu valodā.

Laulības reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām

 • Laulības reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām tiek veikta pēc personu lūguma.
 • Vietai, kurā personas vēlas noslēgt laulību, jābūt piemērotai.
 • Personām, kuras vēlas noslēgt laulību, attiecīgās laulības reģistrācijas vietas piemērotība laulības reģistrācijai jāsaskaņo ar Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem.
 • Personām, kuras vēlas noslēgt laulību, jānodrošina laulības reģistrācijai piemērotus, vai atbilstošus apstākļus.
 • Pakalpojums ietver laulību reģistrācijas procedūru, tas neietver muzikālo pavadījumu, vietas noformējumu, iekārtošanu un citus papildus pakalpojumus.
 • Maksa par pakalpojumu jāieskaita Kuldīgas novada pašvaldības bankas kontā pirms attiecīgā pakalpojuma saņemšanas.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301,

tālrunis 63323845, mob. tālrunis 27020765; 27020938,

e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., fakss 63341422

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

 • Pirmdienās 15.00 - 18.00;
 • Otrdienās 8.00 - 12.00;
 • Trešdienās 13.00 - 17.00;
 • Ceturtdienās 8.00 - 12.00;
 • Piektdienās 8.00 - 12.00.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;
 • personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā, jāuzrāda
 • - bijušā laulātā miršanas apliecība;
 • - dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegta laulības šķiršanas apliecība;
 • - likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
 • - izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.
 • ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju – jāiesniedz oriģināls;
 • ārzemniekam – attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par ģimenes stāvokli – dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā – jāiesniedz oriģināls.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

 • Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības likumi.lv/doc.php?id=90223
 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums likumi.lv/doc.php?id=253442
 • LR MK 03.09.2013 noteikumi Nr.761 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem” likumi.lv/doc.php?id=259879
 • LR MK 24.09.2013 noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” likumi.lv/doc.php?id=260214
 • Kuldīgas novada Domes 31.10.2013. lēmums (prot.Nr.14.p.41) „Par grozījumiem Kuldīgas novada Domes 27.08.2009 lēmumā „Par Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu apstiprināšanu””
 • Kuldīgas novada Domes 31.10.2013. lēmums (prot.Nr.14.p.39) „ Par Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu apstiprināšanu par laulības reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām”

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Kuldīgas novada pašvaldība. Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV- 3301, reģ.Nr.90000035590

SEB banka, kods: UNLALV2X, konta Nr.LV26UNLA0011001130401

VALSTS NODEVA par dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem.

/LR MK 24.09.2013 noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” ikumi.lv/doc.php?id=260214/

Par laulības reģistrāciju – 14,00 euro;

No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):

 • personu ar I vai II invaliditātes grupu;
 • personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 • personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
 • bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Valsts nodevu samaksā pirms laulības reģistrācijas.

MAKSAS PAKALPOJUMI par Kuldīgas novada dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem.

(Kuldīgas novada Domes 27.08.2009. lēmums (prot.Nr.7.p.34) „Par Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu apstiprināšanu” un Kuldīgas novada Domes 31.10.2013. lēmums (prot.Nr.14.p.41) „Par grozījumiem Kuldīgas novada Domes 27.08.2009 lēmumā „Par Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu apstiprināšanu””)

 • Par laulības reģistrāciju – 15,00 /piecpadsmit/ euro;
 • Par svinīgu laulības reģistrācijas ceremoniju vai kāzu jubilejas ceremoniju – 30,00 /trīsdesmit/ euro.

Par laulības reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām

(Kuldīgas novada Domes 31.10.2013. lēmums (prot.Nr.14.p.39) Par Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu apstiprināšanu par laulības reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām)

Par laulības reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām - 140,00 (viens simts četrdesmit) euro.

MIRŠANAS FAKTA REĢISTRĒŠANA

Pakalpojuma nosaukums

MIRŠANAS FAKTA REĢISTRĒŠANA

Pakalpojuma īss apraksts

Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

Pienākums paziņot par miršanas faktu ir laulātajam, citam ģimenes loceklim vai citai personai, kurai kļuvis zināms par personas miršanas faktu. Ja persona mirusi ārstniecības iestādē, sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādē, pansionātā vai ieslodzījuma vietā un par miršanas faktu nav paziņojušas iepriekš minētās personas, attiecīgās ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādes, pansionāta vai ieslodzījuma vietas vadītājam vai viņa pilnvarotai personai ir pienākums rakstveidā paziņot par miršanas faktu. Par miršanas faktu iestādes vai cita juridiskā persona paziņo rakstiski.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Baznīcas iela 1,Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301,

tālrunis 63323845, mob. tālrunis 27020765; 27020938,

e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., fakss 63341422

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

 • Pirmdienās 15.00 - 18.00
 • Otrdienās 8.00 - 12.00
 • Trešdienās 13.00 - 17.00
 • Ceturtdienās 8.00 - 12.00
 • Piektdienās 8.00 - 12.00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni– jāiesniedz oriģināls;
 • mirušās personas personu apliecinošs dokuments – jāiesniedz oriģināls;
 • tiesas spriedumu par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu– jāiesniedz oriģināls;
 • reabilitācijas iestāžu paziņojumu par represētās personas nāvi– jāiesniedz oriģināls;
 • iestādes vai juridiskas personas rakstisks paziņojums par miršanas fakta reģistrāciju – jāiesniedz oriģināls;
 • pieteicēja personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

Viena darba diena.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

LAULĪBAS, DZIMŠANAS UN MIRŠANAS APLIECĪBU ATKĀRTOTA IZSNIEGŠANA UN IZZIŅU IZSNIEGŠANA NO CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRIEM

Pakalpojuma nosaukums

LAULĪBAS, DZIMŠANAS UN MIRŠANAS APLIECĪBU ATKĀRTOTA IZSNIEGŠANA UN IZZIŅU IZSNIEGŠANA NO CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRIEM

Pakalpojuma īss apraksts

Lai atkārtoti saņemtu dokumentu, persona dzimtsarakstu nodaļai, pārstāvniecībai vai Tieslietu ministrijai iesniedz, nosūta pa pastu vai uz iestādes oficiālo e-pastu vai iesniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv, attiecīgu iesniegumu. Iesniegumā norāda:

 • vārdu(-us), uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni vai e-pasta adresi;
 • pamatojumu dokumenta atkārtotas saņemšanas nepieciešamībai;
 • atkarībā no dokumenta veida, kuru nepieciešams saņemt atkārtoti, – laulības noslēgšanas, laulības šķiršanas, dzimšanas, miršanas datumu un vietu, attiecīgā reģistra ieraksta reģistrācijas vietu un gadu;
 • personas, par kuru pieprasa atkārtoti izsniegt dokumentu, personas datus un ziņas par personas saistību ar iesniedzēju.

Dzimtsarakstu nodaļa un Tieslietu ministrija konkrētā veida reģistrus pārbauda par laikposmu trīs gadus pirms un trīs gadus pēc iesniegumā norādītā reģistra ieraksta reģistrācijas gada. Ja pieprasīto reģistru neatrod, pārbauda, vai reģistra ieraksts nav atjaunots.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Baznīcas iela 1,Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301,

tālrunis 63323845, mob. tālrunis 27020765; 27020938,

e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., fakss 63341422

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

 • Pirmdienās 15.00 - 18.00
 • Otrdienās 8.00 - 12.00
 • Trešdienās 13.00 - 17.00
 • Ceturtdienās 8.00 - 12.00
 • Piektdienās 8.00 - 12.00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • pase vai personas apliecība – jāuzrāda oriģināls;
 • pilnvarotai personai – jāuzrāda pilnvaras oriģināls;
 • iesniegums – jāiesniedz oriģināls.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesnieguma izskatīšana 1 (viena) mēneša laikā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums likumi.lv/doc.php?id=253442
 • Iesniegumu likums likumi.lv/doc.php?id=164501
 • LR MK 03.09.2013 noteikumi Nr.761 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem” likumi.lv/doc.php?id=259879
 • LR MK 24.09.2013 noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” likumi.lv/doc.php?id=260214
 • Kuldīgas novada Domes 27.08.2009. lēmums (prot.Nr.7.p.33.) Par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2009/4 „Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām par Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumentiem” apstiprināšanu”.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Kuldīgas novada pašvaldība. Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV- 3301, reģ.Nr.90000035590

SEB banka, kods: UNLALV2X, konta Nr.LV26UNLA0011001130401

VALSTS NODEVA par dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem.

/LR MK 24.09.2013 noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” likumi.lv/doc.php?id=260214/

Par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu – 7 euro.

No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu)

 • personu ar I vai II invaliditātes grupu;
 • personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 • personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
 • bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Par atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšanu valsts nodevu neiekasē:

 • ja civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecība nepieciešama uzturlīdzekļu piedziņas, valsts pabalstu un pensijas piešķiršanas lietās;
 • aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanas lietās;
 • politiski represēto personu reabilitācijas lietās;
 • personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas lietās notiesātām personām;
 • uz paritātes pamata par civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu, atjaunošanu un atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšanu pēc ārzemnieka pieprasījuma, ja ar attiecīgo valsti ir noslēgts līgums par savstarpēju tiesisko palīdzību.

Valsts nodevu samaksā pirms atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanas.

PAŠVALDĪBAS NODEVA

(Kuldīgas novada Domes 29.10.2009. Saistošie noteikumi Nr.2009/4 „Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām par Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumentiem”, Kuldīgas novada Domes 31.10.2013. lēmums (prot.Nr.14.p.65) Par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2013/30 „Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2009/4 „Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām par Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumentiem”” un Kuldīgas novada Domes 29.01.2015. lēmums (prot.Nr.2.p.47.) Par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2015/1 „Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2009/4 „Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām par Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumentiem”” apstiprināšanu”.)

 • Par izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta kopiju un civilstāvokļa akta reģistra ieraksta datorizdruku, ja persona norāda precīzus pamatdatus, – 2 (divi) euro.
 • Par izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta kopiju un civilstāvokļa akta reģistra ieraksta datorizdruku, ja persona nenorāda precīzus pamatdatus, – 4 (četri) euro.

Pašvaldības nodeva nav jāmaksā par visu veidu dokumentu izsniegšanu uzturlīdzekļu piedziņas lietās, valsts pabalstu un pensiju piešķiršanas lietās, adopcijas, aizbildnības, aizgādnības, bijušo īpašumu denacionalizācijas un politiski represēto personu reabilitācijas lietās, kā arī notiesāto personu pasu izsniegšanas un apmaiņas lietās.

CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA IERAKSTA AKTUALIZĒŠANA, ATJAUNOŠANA, PAMATOJOTIES UZ IEINTERESĒTĀS PERSONAS IESNIEGUMU, DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ATZINUMU VAI ADMINISTRATĪVO AKTU

Pakalpojuma nosaukums

CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA IERAKSTA AKTUALIZĒŠANA, ATJAUNOŠANA, PAMATOJOTIES UZ IEINTERESĒTĀS PERSONAS IESNIEGUMU, DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ATZINUMU VAI ADMINISTRATĪVO AKTU

Pakalpojuma īss apraksts

Dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa aktu reģistra ierakstā labo kļūdas un ieraksta trūkstošās vai jaunas ziņas saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja civilstāvokļa akts reģistrēts dzimtsarakstu iestādē, ja ieraksta labošanai vai papildināšanai ir pietiekams pamats un ja nav strīda starp ieinteresētajām personām.

Ja dzimtsarakstu nodaļai nav pietiekama pamata labot vai papildināt civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu vai starp ieinteresētajām personām ir strīds, vai civilstāvokļa aktu reģistra ieraksts ir izdarīts ārvalstī, civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu labo vai papildina, pamatojoties uz tiesas spriedumu vai bāriņtiesas lēmumu.

Saskaņā ar mātes vai pilngadīgas personas iesniegumu ierakstu par bērna tēvu, ja tas izdarīts LPSR Laulības un ģimenes kodeksa 58.pantā paredzētajā kārtībā, anulē, pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas atzinumu.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Baznīcas iela 1,Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301,

tālrunis 63323845, mob. tālrunis 27020765; 27020938,

e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., fakss 63341422

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

 • Pirmdienās 15.00 - 18.00
 • Otrdienās 8.00 - 12.00
 • Trešdienās 13.00 - 17.00
 • Ceturtdienās 8.00 - 12.00
 • Piektdienās 8.00 - 12.00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • pase vai personas apliecība – jāuzrāda oriģināls;
 • civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokuments (apliecība, izziņa), kas apliecina aktualizācijas vai atjaunošanas nepieciešamību, vai apstiprina iesniedzēja norādītās reģistra ieraksta aktualizēšanai vai atjaunošanai nepieciešamās ziņas – jāuzrāda oriģināls;
 • personas iesniegums vai citas dzimtsarakstu nodaļas atzinums, vai tiesas spriedums, vai administratīvais akts – jāiesniedz oriģināls;
 • aktualizējamais civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokuments (apliecība vai izziņa) – jāiesniedz oriģināls.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesnieguma izskatīšana 1 (viena) mēneša laikā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 • Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības likumi.lv/doc.php?id=90223
 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums likumi.lv/doc.php?id=253442
 • Iesniegumu likums likumi.lv/doc.php?id=164501
 • LR MK 03.09.2013 noteikumi Nr.761 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem” likumi.lv/doc.php?id=259879
 • LR MK 24.09.2013 noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” likumi.lv/doc.php?id=260214
 • LR MK 02.03.2004 noteikumi Nr.114 „Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju” likumi.lv/doc.php?id=85209
 • Kuldīgas novada Domes 27.08.2009. lēmums (prot.Nr.7.p.33.) Par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2009/4 „Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām par Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumentiem”” apstiprināšanu”.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Kuldīgas novada pašvaldība. Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV- 3301, reģ.Nr.90000035590

SEB banka, kods: UNLALV2X, konta Nr.LV26UNLA0011001130401

VALSTS NODEVA par dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem:

/LR MK 24.09.2013 noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” likumi.lv/doc.php?id=260214/

Par civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu – 7 euro.

No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):

 • personu ar I vai II invaliditātes grupu;
 • personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 • personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
 • bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Valsts nodevu neiekasēja:

 • civilstāvokļa akta reģistra ierakstu papildina pēc adopcijas apstiprināšanas vai adopcijas atcelšanas;
 • civilstāvokļa reģistru papildina pēc paternitātes atzīšanas, paternitātes noteikšanas, paternitātes fakta konstatēšanas vai paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanas;
 • dzimšanas reģistra ierakstā anulē ierakstu par bērna tēvu, kas reģistrēts LPSR Laulības un ģimenes kodeksa 58.pantā paredzētajā kārtībā;
 • civilstāvokļa akta reģistra ierakstā labo dzimtsarakstu iestādes pieļautu kļūdu;
 • ja pēc civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanas vai atjaunošanas nepieciešams izsniegt civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecību, valsts nodevu maksā tikai par civilstāvokļa aktu reģistra aktualizēšanu vai atjaunošanu.

Par atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšanu valsts nodevu neiekasē:

 • ja civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecība nepieciešama uzturlīdzekļu piedziņas, valsts pabalstu un pensijas piešķiršanas lietās;
 • aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanas lietās;
 • politiski represēto personu reabilitācijas lietās;
 • personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas lietās notiesātām personām;
 • uz paritātes pamata par civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu, atjaunošanu un atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšanu pēc ārzemnieka pieprasījuma, ja ar attiecīgo valsti ir noslēgts līgums par savstarpēju tiesisko palīdzību.

Valsts nodevu samaksā pirms civilstāvokļa aktu aktualizēšanas un atjaunošanas.

PAŠVALDĪBAS NODEVA

(Kuldīgas novada Domes 29.10.2009. Saistošie noteikumi Nr.2009/4 „Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām par Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumentiem”, Kuldīgas novada Domes 31.10.2013. lēmums (prot.Nr.14.p.65) Par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2013/30 „Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2009/4 „Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām par Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumentiem”” un Kuldīgas novada Domes 29.01.2015. lēmums (prot.Nr.2.p.47.) Par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2015/1 „Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2009/4 „Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām par Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumentiem”” apstiprināšanu”.)

 • Par izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta kopiju un civilstāvokļa akta reģistra ieraksta datorizdruku, ja persona norāda precīzus pamatdatus, – 2 (divi) euro.
 • Par izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta kopiju un civilstāvokļa akta reģistra ieraksta datorizdruku, ja persona nenorāda precīzus pamatdatus, – 4 (četri) euro.

Pašvaldības nodeva nav jāmaksā par visu veidu dokumentu izsniegšanu uzturlīdzekļu piedziņas lietās, valsts pabalstu un pensiju piešķiršanas lietās, adopcijas, aizbildnības, aizgādnības, bijušo īpašumu denacionalizācijas un politiski represēto personu reabilitācijas lietās, kā arī notiesāto personu pasu izsniegšanas un apmaiņas lietās.

VĀRDA, UZVĀRDA UN TAUTĪBAS IERAKSTA MAIŅA

Pakalpojuma nosaukums

VĀRDA, UZVĀRDA UN TAUTĪBAS IERAKSTA MAIŅA

Pakalpojuma īss apraksts

Vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un ja pastāv kāds no šādiem iemesliem:

 • vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
 • persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;
 • persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
 • persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
 • persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;
 • personai mainīts dzimums;
 • viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu /šā panta minētajā gadījumā vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt arī nepilngadīga persona, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu/.

Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām. Persona, kuras tautības ieraksts mainīts pirms pilngadības sasniegšanas, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu arī pēc pilngadības sasniegšanas.

Nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem iesniegumu iesniedz ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu.

Lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai tautības ierakstu vai par atteikumu mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai tautības ierakstu personai tiek paziņots un stājas spēkā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ar brīdi, kad stājas spēkā lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), personas vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds) ir mainīts. Lēmums par atļauju mainīt tautības ierakstu apliecina tautības ieraksta maiņas tiesiskumu.

Lai saņemtu jaunu personu apliecinošu dokumentu, persona 30 dienu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), iesniedz šo lēmumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Baznīcas iela 1,Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301,

tālrunis 63323845, mob. tālrunis 27020765; 27020938,

e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., fakss 63341422

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

 • Pirmdienās 15.00 - 18.00
 • Otrdienās 8.00 - 12.00
 • Trešdienās 13.00 - 17.00
 • Ceturtdienās 8.00 - 12.00
 • Piektdienās 8.00 - 12.00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Vārda un uzvārda maiņai nepieciešamie dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments – uzrāda oriģinālu;
 • iesniegums – iesniedz oriģinālu;
 • nepilngadīgas personas vecāku rakstveida piekrišanu vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņai vai, ja nepilngadīga persona ir aizbildnībā, — aizbildņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm – iesniedz oriģinālu;
 • fotogrāfija (4,5 x 3,5 cm) – iesniedz oriģinālu;
 • kvīts par valsts nodevas samaksu – uzrāda oriģinālu.

Tautības ieraksta maiņai nepieciešamie dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments – uzrāda oriģinālu;
 • iesniegums – iesniedz oriģinālu;
 • tēva vai mātes dzimšanas apliecību vai izrakstu no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumentus, kuri apstiprina šo personu tautību – uzrāda oriģinālu;
 • izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, bet gadījumos, ja persona ir 1.grupas invalīds, kam invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3.grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāka par 75 gadiem, — izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu “latvietis” – uzrāda oriģinālu;
 • nepilngadīgas personas vecāku rakstveida piekrišanu tautības ieraksta maiņai vai, ja nepilngadīga persona ir aizbildnībā, — aizbildņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par tautības ieraksta maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm – iesniedz oriģinālu;
 • kvīts par valsts nodevas samaksu – uzrāda oriģinālu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesnieguma izskatīšana – 1 (viena) mēneša laikā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Kuldīgas novada pašvaldība. Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV- 3301, reģ.Nr.90000035590

SEB banka, kods: UNLALV2X, konta Nr.LV26UNLA0011001130401

VALSTS NODEVA par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu

(Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums)

Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu ir 71,14 euro.

Par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu no valsts nodevas atbrīvojama:

 • persona, kura maina vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) „Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likuma” 2.panta pirmās daļas 7.punktā minētajā gadījumā (7) viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu);
 • persona, kura pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)”.

Kuldīgas novada bāriņtiesa

Adopcija

Pakalpojuma nosaukums

Adopcija

Pakalpojuma īss apraksts

Bāriņtiesa lemj par:

 • personas atzīšanu par adoptētāju;
 • brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu Civillikumā noteiktajos gadījumos;
 • to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi;
 • bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai;
 • pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu bērnam;
 • adopcijas atbilstību bērna interesēm.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada bāriņtiesa, Baznīcas iela 9, Kuldīga

 • Pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 18.00;
 • Otrdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 17.00;
 • Trešdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 17.00;
 • Ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 17.00;
 • Piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 16.00.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • motivēts iesniegums;
 • ģimenes ārsta, narkologa un psihiatra atzinumi
 • psihologa veikta ģimenes izpēte un motivācija
 • informācija par sodāmību
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Atbilde tiek sniegta viena mēneša laikā, lēmums tiek izsniegts vai izsūtīts pa pastu desmit darba dienu laikā Atbilstoši MK 111, noteikumiem, likumi.lv/doc.php?id=72987 ģimenes izpēte tiek veikta bāriņtiesā līdz 6 mēnešiem. Adopcija stājas spēkā pēc tās apstiprināšanas tiesā.

AIZBILDNĪBAS NODIBINĀŠANA, AIZBILDŅA IECELŠANA, PAGAIDU AIZBILDŅU IECELŠANA

Pakalpojuma nosaukums

AIZBILDNĪBAS NODIBINĀŠANA, AIZBILDŅA IECELŠANA, PAGAIDU AIZBILDŅU IECELŠANA

Pakalpojuma apraksts

Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja:

 • bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem;
 • bērna vecākiem ir pārtrauktas bērna aizgādības tiesības vai atņemtas bērna aizgādības tiesības;
 • bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā;
 • bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu;
 • abi bērna vecāki ir nepilngadīgi;
 • Radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās;
 • Radušies citi neatliekami gadījumi (nodrošinot normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu.

Pagaidu aizbildni ieceļ, ja;

 • Aizbildnis ir kavēts uzņemties aizbildnību;
 • Aizbildnis ir atstādināts no aizbildņa pienākumu pildīšanas.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada bāriņtiesa, Baznīcas iela 9, Kuldīga

 • Pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 18.00;
 • Otrdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 17.00;
 • Trešdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 17.00;
 • Ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 17.00;
 • Piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 16.00.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • motivēts iesniegums;
 • ģimenes ārsta, narkologa un psihiatra atzinumi
 • dzīvesvietas izziņa
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Atbilde tiek sniegta viena mēneša laikā, lēmums tiek izsniegts vai izsūtīts pa pastu desmit darba dienu laikā

APLIECINĀJUMA IZDARĪŠANA

Pakalpojuma nosaukums

APLIECINĀJUMA IZDARĪŠANA

Pakalpojuma īss apraksts

Apliecinājumu izdara un citus tālāk minētos uzdevumus pilda bāriņtiesas priekšsēdētājs. Bāriņtiesas priekšsēdētājs ar rīkojumu var uzdot bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam un bāriņtiesas locekļiem izdarīt apliecinājumus un pildīt tālāk minētos uzdevumus.

Bāriņtiesas uzdevumi:

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā - novados, kuros nav teritoriālā iedalījuma vienību, bāriņtiesa izdara apliecinājumus un pilda zemāk norādītos uzdevumus, ja šajos novados nav notāra. Novados, kuros ir teritoriālā iedalījuma vienības, bāriņtiesa minētos uzdevumus veic tajās novada teritoriālā iedalījuma vienībās, kurās nav notāra:

 • apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;
 • apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, pieņem glabāšanā šo iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
 • apliecina to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, un pieņem šo iedzīvotāju pilnvaru atsaukumus;
 • apliecina uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 • pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • sagatavo dokumentu projektus.

Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam. Visi apliecinājumi un citas darbības ierakstāmas attiecīgajā bāriņtiesas reģistrā. Reģistrā ierakstāmās ziņas un reģistra vešanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Darījuma akta projekta sagatavošana un darījuma apliecināšana

Darījuma dalībnieki var iesniegt bāriņtiesai sagatavotu darījuma akta projektu vai vērsties bāriņtiesā ar lūgumu sagatavot darījuma akta projektu pēc viņu vārdiem. Pirms darījuma apliecināšanas bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis darījuma akta projektu nolasa darījuma dalībniekiem un jautā, vai darījuma dalībnieki piekrīt tā noteikumiem un vai tā saturs viņiem ir zināms un saprotams. Ja atbilde ir apstiprinoša, darījuma dalībnieki paraksta darījuma akta projektu vai atzīst to par pašrocīgi parakstītu.

Uz darījuma akta projekta izdara apliecinājuma uzrakstu, kurā norāda:

 • apliecināšanas gadu, mēnesi un dienu;
 • bāriņtiesas nosaukumu;
 • numuru, ar kādu darījuma akts ierakstīts reģistrā;
 • katra darījuma dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, kā arī šo personu dzimšanas laiku un vietu vai izdara atzīmi, ka darījuma dalībnieki ir personiski pazīstami;
 • ka darījuma dalībnieki ir rīcībspējīgi.

Apliecinājuma uzrakstu paraksta bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis. Zem uzraksta uzspiež bāriņtiesas zīmogu. Apliecinātā darījuma akta viens eksemplārs glabājas bāriņtiesas lietā. Darījuma aktu ieraksta reģistrā. Bāriņtiesa, kuras rīcībā ir darījuma akts, kas satur rīkojumu nāves gadījumam, izsniedz tā izrakstu pēc pieprasījuma tam zvērinātam notāram, kurš ved attiecīgo mantojuma lietu.

Testamenta apliecināšana

Taisot testamentu, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis nolasa testatoram sastādītā akta projektu un jautā, vai viņš piekrīt visiem akta noteikumiem un vai tāda patiesi ir viņa pēdējā griba. Ja atbilde ir apstiprinoša, testators paraksta testamentu un tiek izdarīts apliecinājums.

Testamentu grāmatā ierakstītā akta izraksta izsniegšana

 • Bāriņtiesa testatoram izsniedz testamentu grāmatā ierakstītā akta izrakstu.
 • Pēc testatora nāves testamentu grāmatā ierakstītā akta izrakstu bāriņtiesa izsniedz ar testamentu ieceltajam mantiniekam, testamenta izpildītājam, zvērinātam notāram vai tiesai pēc to lūguma.
 • Testamentu grāmatā ierakstītā akta izraksta apliecinājumā norāda bāriņtiesas nosaukumu un numuru, ar kādu testaments ierakstīts reģistrā. Bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis paraksta apliecinājumu un uzspiež zīmogu.
 • Par testamenta izraksta izsniegšanu izdara atzīmi testamentu grāmatā.
 • Testamentu grāmata sastāv no testamentu oriģināliem, kas sakopoti sējumā reģistra numuru secībā. Novada pagastos bāriņtiesa ved atsevišķas testamentu grāmatas, to nosaukumā norādot bāriņtiesas nosaukumu un attiecīgā novada pagasta nosaukumu.

Testamenta pieņemšana glabāšanā

 • Bāriņtiesa pieņem glabāšanā privātus testamentus un ieraksta testamentu grāmatā aktu par testamenta pieņemšanu glabāšanā.
 • Pieņemot testamentu glabāšanā, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis pārliecinās par testatora identitāti un rīcībspēju.
 • Bāriņtiesai glabāšanā nodotam privātam testamentam ir publiska testamenta spēks, ja ir ievēroti Civillikuma 439.panta noteikumi.

Testamentu grāmatā ierakstīta akta atsaukšana

 • Testamentu grāmatā ierakstītu aktu var atsaukt testators personīgi.
 • Ja saņemts lūgums par testamentu grāmatā ierakstīta akta atsaukšanu, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis pēc testatora identitātes un rīcībspējas pārbaudes sagatavo testamenta atsaukšanas aktu. Testamenta atsaukšanas aktu paraksta testators.
 • Pēc testamenta atsaukšanas akta apliecināšanas uz testamenta oriģināla izdara atzīmi par tā atsaukšanu.

Glabāšanā nodota testamenta atsaukšana

 • Bāriņtiesai glabāšanā nodotu testamentu var atsaukt testators personīgi vai viņa ar īpašu pilnvaru pilnvarots pilnvarnieks.
 • Ja saņemts lūgums par glabāšanā nodota testamenta atsaukšanu, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis sagatavo testamenta atsaukšanas aktu.
 • Pēc testamenta atsaukšanas akta apliecināšanas tā apliecinātu kopiju ievieto glabājamā testamenta vietā.

Pilnvaras apliecināšana un atsaukšana

 • Pirms pilnvaras apliecināšanas bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis pārbauda pilnvarotāja identitāti un rīcībspēju.
 • Apliecinājumu uz pilnvaras izdara “Bāriņtiesu likuma” 64.pantā noteiktajā kārtībā un ieraksta reģistrā.
 • Apliecinātās pilnvaras viens eksemplārs glabājas bāriņtiesas lietā.
 • Ja saņemts iesniegums par pilnvaras atsaukšanu, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis pārbauda iesniedzēja identitāti, rīcībspēju, izdara ierakstu reģistrā un publicē attiecīgu paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
 • Par pilnvarojuma atsaukšanu paziņo pilnvarniekam, ja viņa deklarētā dzīvesvieta ir zināma.
 • Izdevumus par pilnvaras atsaukšanas paziņojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sedz pilnvarotājs.

Paraksta īstuma apliecināšana

Pirms paraksta īstuma apliecināšanas bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis pārbauda parakstītāja identitāti, kā arī izdara ierakstu reģistrā. Apliecinot paraksta īstumu uz nostiprinājuma lūguma, Zemesgrāmatu likumā noteiktajos gadījumos bāriņtiesa pārbauda arī parakstītāja rīcībspēju un izdara par to atzīmi apliecinājuma uzrakstā.

Dokumenta noraksta vai kopijas apliecināšana

 • Lai apliecinātu dokumenta norakstu vai kopiju, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis to salīdzina ar uzrādīto dokumentu.
 • Apliecinājuma uzrakstā norāda dokumenta uzrādītāju, apliecināšanas gadu, mēnesi, dienu, bāriņtiesas nosaukumu un numuru, ar kādu apliecinājums ierakstīts reģistrā, kā arī norāda, kādi uzrādītajā dokumentā ir labojumi, svītrojumi un citas īpatnības.
 • Bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis nepārbauda uzrādītā dokumenta izdošanas likumību, bet pārbauda tikai apliecināmā noraksta vai kopijas atbilstību uzrādītajam dokumentam un to atzīmē apliecinājumā.
 • Bāriņtiesas priekšsēdētājam, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam vai bāriņtiesas loceklim aizliegts apliecināt tāda dokumenta norakstu vai kopiju, kura saturs ir acīmredzamā pretrunā ar likumiem, kas aizsargā pārvaldes kārtību, sabiedrības tikumību vai personas godu.
 • Par apliecinājumu izdara ierakstu reģistrā.

Paziņojumu izsniegšana

 • Lūgumu par paziņojuma izsniegšanu iesniedz rakstveidā, un to ieraksta reģistrā. Paziņojuma noraksts glabājas bāriņtiesas lietās.
 • Bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis pārbauda iesniedzēja identitāti un raksta apliecinājumu uz iesniegtā lūguma.
 • Adresātam izsniedz iesniegtā paziņojuma apliecinātu norakstu vai apliecinātu kopiju. Paziņojumu izsniedz adresātam personiski vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē (jāsaņem pasta apliecinājums par vēstules izsniegšanu).
 • Par paziņojuma izsniegšanu bāriņtiesa izsniedz apliecību. Apliecībā norāda iesniedzēja un adresāta vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto dzīvesvietu, paziņojuma saturu un laiku, kad paziņojums izsniegts.
 • Par apliecības izsniegšanu izdara ierakstu reģistrā.

Darījuma apliecināšana, ja persona neprot vai nevar rakstīt

Ja persona neprot vai nevar rakstīt, divu liecinieku klātbūtnē parakstās cita persona, kurai šī persona to uztic, un par to izdara atzīmi apliecinājuma uzrakstā.

Apliecinājuma izdarīšana iedzīvotāja dzīvesvietā vai citā vietā

Taisīt testamentu, kā arī izdarīt apliecinājumu bāriņtiesa var attiecīgās pašvaldības iedzīvotāja dzīvesvietā vai citā vietā, ja iedzīvotājs slimības vai citu iemeslu dēļ nevar ierasties bāriņtiesā.

Atteikšanās pildīt amata pienākumus

 • Bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis nedrīkst atteikties pildīt šajā nodaļā paredzētās darbības, izņemot likumā noteiktos gadījumus.
 • Par atteikšanos pildīt amata pienākumus bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis triju dienu laikā izsniedz rakstveida atteikumu. Atteikumā norāda tā pamatojumu un pārsūdzības kārtību.
 • Bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis atsakās no apliecinājuma izdarīšanas, ja no viņa tiek prasīta līdzdalība darbībā, kura acīmredzami kalpo prettiesiskam vai netikumīgam mērķim.

Ierobežojums izdarīt apliecinājumu

Bāriņtiesas priekšsēdētājam, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam vai bāriņtiesas loceklim aizliegts izdarīt apliecinājumu savās paša lietās, sava laulātā (arī bijušā), savu un laulātā radinieku taisnā līnijā visās pakāpēs, sāņu līnijā — līdz ceturtajai pakāpei un svainiešu — līdz trešajai pakāpei, kā arī sava paša vai sava laulātā aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu vai sava paša vai sava laulātā adoptētāju vai adoptēto lietās.

Bāriņtiesas faktiskās rīcības un lēmumu pārsūdzēšana

 • Ja ieinteresētā persona uzskata bāriņtiesas rīcību apliecinājumu izdarīšanā un citu šajā nodaļā minēto darbību veikšanā par nepamatotu, tā var mēneša laikā iesniegt attiecīgu pieteikumu tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
 • Bāriņtiesas atteikumu izdarīt apliecinājumu vai pildīt citas šajā nodaļā noteiktās darbības ieinteresētā persona mēneša laikā var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada bāriņtiesa

Bāriņtiesas juridiskā adrese – Baznīcas iela 9, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301.
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Fakss: 633 22233

Pakalpojuma saņēmējs

Iedzīvotāji, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā.

Bāriņtiesa apliecina darījumu, ja tai ir noteikti zināms, ka darījuma dalībnieki ir pilngadīgi un rīcībspējīgi. Ja bāriņtiesai nav pazīstama persona, kurai izdarāms apliecinājums vai kura identificējama cita iemesla dēļ, bāriņtiesa noskaidro šīs personas identitāti pēc personas pases. Apliecinājumā norāda, kādā veidā ir noskaidrota personas identitāte.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Lai veiktu kādu no augstākminētajiem pakalpojumiem, persona uzrāda pasi un konkrētam apliecinājumam nepieciešamos dokumentus.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Nav noteikts.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Valsts nodevas

Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā. Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

 • par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;
 • par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;
 • par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;
 • par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;
 • par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;
 • par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;
 • par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;
 • par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
 • par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
 • par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);
 • par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;
 • par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;
 • par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;
 • par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;
 • par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;
 • par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).

Pašvaldības domei ir tiesības piemērot valsts nodevu atvieglojumus.

Pašvaldības Dome ir pieņēmusi lēmumu par atvieglojumu piemērošanu valsts nodevām, un ģimenēm vai personām, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes vai maznodrošinātās personas statuss, ir noteikts šāds valsts nodevas apmērs:

 • par pilnvaras sagatavošanu – EUR 1, 07;
 • par pilnvaras apliecināšanu – EUR 0, 71;
 • par paraksta apliecināšanu – EUR 0, 71.

Par šā panta pirmās daļas 15.punktā paredzētā mantojuma saraksta sastādīšanu, ja mantojums tiek pieņemts nepilngadīgā vārdā, piemērojams valsts nodevas atvieglojums ne mazāk kā 50 procentu apmērā no nodevas apmēra.

Bāriņtiesa ir tiesīga iekasēt maksu par ceļa izdevumiem, kas saistīti ar mantojuma saraksta sastādīšanu, testamenta sastādīšanu vai apliecinājuma izdarīšanu ārpus bāriņtiesas telpām. Bāriņtiesa ir tiesīga iekasēt maksu par pasta un citiem faktiskajiem izdevumiem, kas saistīti ar apliecinājumu izdarīšanu un citu funkciju veikšanu.

Norēķināšanās par pakalpojumu notiek attiecīgajā Kuldīgas novada   pagastu pārvaldes kasē vai ar pārskaitījumu: Kuldīgas novada bāriņtiesai, reģ. nr. 90010364735, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konts nr. LV 39UNLA0050 0224 1917 7.

AIZGĀDŅA IECELŠANA

Pakalpojuma nosaukums

AIZGĀDŅA IECELŠANA

Pakalpojuma apraksts

Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas nolēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni:

 • Personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem kurai rīcībspēju ierobežojusi tiesa;
 • personai, kurai tiesa nodibinājusi pagaidu aizgādnību;
 • personai, kurai rīcībspēju tiesa ierobežojusi  izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ;
 • promesošas vai pazudušas personas mantai;
 • testamenta izpildīšanai.

Saskaņā ar notāra taisīto notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam ieceļ aizgādni mantojumam

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada bāriņtiesa, Baznīcas iela 9, Kuldīga

 • Pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 18.00;
 • Otrdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 17.00;
 • Trešdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 17.00;
 • Ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 17.00;
 • Piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 16.00.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • motivēts iesniegums;
 • ģimenes ārsta, narkologa un psihiatra atzinumi
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Atbilde tiek sniegta viena mēneša laikā, lēmums tiek izsniegts vai izsūtīts pa pastu desmit darba dienu laikā.

Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Saskaņā ar „Bāriņtiesu likuma” 79. panta 7. punktu 15. punktu:

 • par paraksta apliecināšanu - 2,85 EUR
 • par mantojuma saraksta sastādīšanu -  4 8,38 EUR

Maksājumu veic ar pārskaitījumu.

Rekvizīti:

Kuldīgas novada bāriņtiesa, Reģ.Nr.90010364735
AS „SEB” bankas kods UNLALV2X
Konta Nr. LV 39 UNLA 0050 0224 19177

AUDŽUĢIMENE

Pakalpojuma nosaukums

AUDŽUĢIMENE

Pakalpojuma īss apraksts

Bāriņtiesa lemj par:

 • ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai;
 • audžuģimenes statusa piešķiršanu;
 • bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada bāriņtiesa, Baznīcas iela 9, Kuldīga

 • Pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 18.00
 • Otrdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 17.00
 • Trešdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 17.00
 • Ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 17.00
 • Piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, plkst.13.00 līdz 16.00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • Iesniegums (http://likumi.lv/doc.php?id=150734);
 • Psihiatra un narkologa atzinums par  laulāto (personas) veselības stāvokli;
 • Ģimenes ārsta atzinums par laulāto (personas) veselības stāvokli;
 • psihologa atzinums;
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas lemj par piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai. Ja bāriņtiesa nolemj, ka laulātie vai persona piemēroti audžuģimenes pienākumu veikšanai, personas apgūst audžuģimenes mācību kursu atbilstoši audžuģimenes mācību programmai. Mēneša laikā pēc mācību kursu beigām pieņem lēmumu par audžuģimenes statusu.

AIZGĀDĪBAS TIESĪBU PĀRTRAUKŠANAUN ATJAUNOŠANA

Pakalpojumu nosaukums

AIZGĀDĪBAS TIESĪBU PĀRTRAUKŠANAUN ATJAUNOŠANA

Pakalpojuma īss apraksts

Bāriņtiesa lemj, par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, ja:

 • ir faktiski šķēršļi, kas liedz iespēju aprūpēt bērnu;
 • bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos vecāka vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ)
 • vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību;
 • vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai, izņemot gadījumu, kad viņš kā laulātais ir devis piekrišanu tam, ka bērnu adoptē otrs laulātais;
 • konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu.

Ja bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas  iemesli ir zuduši, bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību atjaunošanu.

Bāriņtiesa lemj par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai, ja:

 • viņa vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ) ir apdraudēta bērna veselība vai dzīvība;
 • vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību un tas var apdraudēt bērna garīgo vai tikumisko attīstību.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada bāriņtiesa, Baznīcas iela 9, Kuldīga

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

Lai atjaunotu pārtrauktās aizgādības tiesības

 • Personu apliecinošs dokuments
 • Motivēts iesniegums
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

 Mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas

BĀREŅU VAI BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠA BĒRNA IEVIETOŠANA ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES VAI REHABILIĀCIJAS INSTITŪCIJĀ

Pakalpojuma nosaukums

BĀREŅU VAI BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠA BĒRNA IEVIETOŠANA ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES VAI REHABILIĀCIJAS INSTITŪCIJĀ

Pakalpojuma īss apraksts

Tikai gadījumos, ja bērnam nav iespējams nodrošināt ārpusģimenes aprūpi pie aizbildņa vai audžuģimenē, bāriņtiesa lemj par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada bāriņtiesa, Baznīcas iela 9, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV -3301.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

BĒRNA NODOŠANA CITAS PERSONAS APRŪPĒ

Pakalpojuma nosaukums

BĒRNA NODOŠANA CITAS PERSONAS APRŪPĒ

Pakalpojuma īss apraksts

Bāriņtiesa lemj par iespēju vecākiem nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā un ārvalstī uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada bāriņtiesa Baznīcas iela 9, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments
 • Motivēts iesniegums
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas, gadījumos, ja tiek pieprasīta informācija no ārvalstīm, termiņš tiek pagarināts saskaņā ar „Administratīvā procesa likuma” 64. pantu.

BĒRNA MANTISKO INTERŠU AIZSARDZĪBA

Pakalpojuma nosaukums

BĒRNA MANTISKO INTERŠU AIZSARDZĪBA

Pakalpojuma īss apraksts

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna mantiskās intereses Civillikumā paredzētajos gadījumos:

 • lemj par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu;
 • lemj par bērnam piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
 • lemj par mantojuma sadalīšanu, bērna mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14 000 EUR) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
 • lemj par bērnam piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 EUR) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
 • lemj par īpašuma iegūšanu bērnam;
 • ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem;
 • lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;
 • lemj par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm;
 • veic citus bērna mantisko tiesību aizsardzības pasākumus.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada bāriņtiesa.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • Iesniegums;
 • Mantojuma apliecība;
 • Darījuma līguma projekts;
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas, nepieciešamības gadījumā  termiņš tiek pagarināts saskaņā ar „Administratīvā procesa likuma” 64. pantu.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Saskaņā ar „Bāriņtiesu likuma” 79. panta trešo daļu, ja mantojums tiek pieņemts nepilngadīgā bērna vārdā, piemērojams valsts nodevas atvieglojums ne mazāk kā 50 procentu no noteiktās nodevas (48, 38 euro).

Maksājumu veic ar pārskaitījumu.

Rekvizīti:

Kuldīgas novada bāriņtiesa, Reģ.Nr.90010364735
AS „SEB” bankas kods UNLALV2X
Konta Nr. LV 39 UNLA 0050 0224 19177

BĒRNA PERSONISKO INTEREŠU AIZSARDZĪBA

Pakalpojuma nosaukums

BĒRNA PERSONISKO INTEREŠU AIZSARDZĪBA

Pakalpojuma īss apraksts

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām:

 • lemj par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis;
 • lemj par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;
 • nosūta bērnu konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai un bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai;
 • lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu;
 • lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura faktiski bērnu neaudzina, un izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu;
 • veic citus normatīvajos aktos noteiktos bērna personisko interešu aizsardzības pasākumus.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada bāriņtiesa, Baznīcas iela 9, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV - 3301.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • motivēts iesniegums;
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas, nepieciešamības gadījumā termiņš tiek pagarināts saskaņā ar „Administratīvā procesa likuma” 64.pantuAr pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti.

DOMSTARPĪBU IZŠĶIRŠANA

Pakalpojuma nosaukums

DOMSTARPĪBU IZŠĶIRŠANA

Pakalpojuma īss apraksts

 • Bāriņtiesa lemj par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties;
 • bāriņtiesa izšķir vecāku domstarpības bērna aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu) un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu;
 • bāriņtiesa izšķir bērna un vecāku domstarpības;
 • bāriņtiesa izšķir bērna un aizbildņa domstarpības, kā arī aizbildņa un bērna vecāku domstarpības.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada bāriņtiesa, Baznīcas iela 9, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV - 3301.

 • Pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 - plkst.13.00 līdz 18.00;
 • Otrdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 - plkst.13.00 līdz 17.00;
 • Trešdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 - plkst.13.00 līdz 17.00;
 • Ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 - plkst.13.00 līdz 17.00;
 • Piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 - plkst.13.00 līdz 16.00.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • motivēts iesniegums;
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Atbilde tiek sniegta viena mēneša laikā, lēmums tiek izsniegts vai izsūtīts pa pastu desmit darba dienu laikā.

PIETEIKUMA PAR PAGAIDU AIZSARDZĪBU PRET VARDARBĪBU IESNIEGŠANA TIESĀ

Pakalpojuma nosaukums

PIETEIKUMA PAR PAGAIDU AIZSARDZĪBU PRET VARDARBĪBU IESNIEGŠANA TIESĀ

Pakalpojuma īss apraksts

Ja bērna vecāks vai aizbildnis objektīvu iemeslu dēļ nav iesniedzis bērna interesēs tiesai pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, bāriņtiesa bērna interesēs iesniedz šo pieteikumu tiesai, ja:

 • pret bērnu ir vērsta jebkāda fiziska, seksuāla vai psiholoģiska vardarbība, vai vardarbīga kontrole;
 • saņemtas ziņas par iespējamu pret bērnu vērstu fizisko, seksuālo vai psiholoģisko vardarbību vai vardarbīgu kontroli;
 • pret personu, kas pastāvīgi dzīvo kopā ar bērnu, ir vērsta jebkāda fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība;
 • saņemtas ziņas par iespējamu fizisko, seksuālo, psiholoģisko vai ekonomisko vardarbību pret personu, kas pastāvīgi dzīvo kopā ar bērnu.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada bāriņtiesa, Baznīcas iela 9, Kuldīga, Kuldīgas nov..

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Pakalpojuma saņemšanas termiņš Mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas, nepieciešamības gadījumā termiņš tiek pagarināts saskaņā ar „Administratīvā procesa likuma” 64. pantu.

PIEKRIŠANA PATERNITĀTES ATZĪŠANAI

Pakalpojuma nosaukums

PIEKRIŠANA PATERNITĀTES ATZĪŠANAI

Pakalpojuma īss apraksts

Ja bērns ir nepilngadīgs un viņam nav nodibināta aizbildnība, bāriņtiesa lemj par piekrišanu paternitātes atzīšanai, ja:

 • bērna māte mirusi;
 • bērna mātes atrašanās vieta nav zināma.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada bāriņtiesa, Baznīcas iela 9, Kuldīga, Kuldīgas nov..

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • iesniegums
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas, nepieciešamības gadījumā termiņš tiek pagarināts saskaņā ar „Administratīvā procesa likuma” 64. pantu.

Būvniecības nodaļa

Tiesības veikt būvniecības darbus Kuldīgas novada teritorijā

Pakalpojuma nosaukums

TIESĪBAS VEIKT BŪVNIECĪBAS DARBUS KULDĪGAS NOVADA TERITORIJĀ

Pakalpojuma īss apraksts

Ja tiek paredzēti un plānoti sekojoši būvdarbi:

 • žogu būvniecība;
 • logu, durvju, jumta seguma nomaiņa;
 • fasādes vai to detaļu atjaunošana;
 • ēkas pārbūve vai atjaunošana un avārijas novēršana;
 • iebrauktuves izbūve;
 • ielu, ietvju un laukumu segumu izbūve vai atjaunošana;
 • ēku jaunbūve;
 • inženierkomunikāciju pieslēgums – būvniecības ieceres dokumentācija akceptēšanai jāiesniedz Būvniecības nodaļā.

Būvniecības ieceres akceptēšana notiek vienu reizi nedēļā – otrdienās, plkst. 14.00 Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Būvniecības nodaļa

Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, 306. kabinets (3. stāvs).

Darba laiks:

 • Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00
 • Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • Piektdienas no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00

Pieņemšanas laiks:

 • Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00
 • Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

 • 7 dienu laikā - Paskaidrojuma raksts I grupas ēkai – jauna būvniecība, novietošana, atjaunošana, restaurācija (nav kultūras piemineklis), pārbūve, vienkāršota atjaunošana, ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana, nojaukšana, ēkas telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves, ēkas konservācijai; Paskaidrojuma raksts II grupas ēkas nojaukšanai, ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti; ēkas telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves, ēkas konservācijai; Paskaidrojuma raksts III grupas ēkas telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves, ēkas konservācijai.
 • 14 dienu laikā - Apliecinājuma karte II, III grupas ēkai – ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu.
 • 14 dienu laikā - Ēkas fasādes apliecinājuma karte II, III grupas ēkai.
 • 1 mēneša laikā - Būvatļauja I grupas ēkai – restaurācija (kultūras piemineklis), pārbūve (pārsniedzot max apjomu) ar lietošanas veida maiņa; II, III grupas ēkas jauna būvniecība, novietošana, atjaunošana, restaurācija, pārbūve, nojaukšana.

Tiesības izvietot reklāmu/izkārtni Kuldīgas novada teritorijā

Pakalpojuma nosaukums

TIESĪBAS IZVIETOT REKLĀMU/IZKĀRTNI KULDĪGAS NOVADA TERITORIJĀ

Pakalpojuma īss apraksts

Ja tiek plānota reklāmas/izkārtnes izvietošana vizualizācijas projekts jāiesniedz saskaņošanai Būvniecības nodaļā.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Būvniecības nodaļa

Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, 306. kabinets (3. stāvs).

Darba laiks:

 • Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00
 • Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • Piektdienas no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00

Pieņemšanas laiks:

 • Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00
 • Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Veidlapa

Reklāmu piemēri vecpilsētā

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 darba dienu laikā

Saistošie noteikumi

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Nodevas likmi par vizuālās komunikācijas objektu eksponēšanu vienu mēnesi īslaicīgai reklāmai vai 2 gadus patstāvīgai reklāmai vai vizuālās komunikācijas objektam aprēķina pēc formulas:

(Reklāmas nesēja izmērs m2 vai m3 ) x (Ls 0,50 ) x (zonas koeficients) x (efektivitātes koeficients) x ( tematikas koeficients) x (laika koeficients).

Vizuālās komunikācijas objektu nesēja eksponēšanas maksas aprēķināšanas koeficienti:

1. zonas koeficienti:

 • vecpilsētas aizsargājamā zonā 4,0;
 • pie galvenajām maģistrālēm 2,0 (redzams no ceļu braucamās daļas - Stendes, Jelgavas, Graudu, Sūru, Skrundas, Aizputes, Planīcas, Ēdoles, Ventspils, Piltenes, Pilsētas laukums, Ganību, Liepājas, Lapegļu, Mucenieku, Virkas, Stacijas ielām);
 • pārējā teritorija 1,0.

2. efektivitātes koeficienti – kompozīcijas sarežģītības pakāpe:

 • kustīga reklāma pilsētas telpā 3,0;
 • skaņas reklāma 3,0;
 • kinētiskā reklāma 3,0;
 • dinamiska gaismas reklāma 3,0;
 • gaismas reklāma 2,0;
 • telpiska reklāma 1,5;
 • parasta reklāma (bez iepriekš minētiem efektiem) 1,0.

3. tematikas koeficients:

 • komercreklāmas 1,0;
 • komercreklāmas azartspēlēm, erotiska rakstura 4,0.

4. laika koeficients:

 • 1 mēnesis 1,0;
 • 1 gads ( 12 x 0,6 );
 • 2 gadi ( 24 x 0,6 ).

5. izvietojot uz pašvaldības zemes 2,0.

Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas saņemšana

Pakalpojuma nosaukums

ĀRPUS MEŽA AUGOŠU KOKU CIRŠANAS ATĻAUJAS SAŅEMŠANA

Pakalpojuma īss apraksts

Kuldīgas novada teritorijā koku ciršanu jāsaskaņo ar Kuldīgas novada Domes Apstādījumu uzraudzīšanas komisiju. Pamatojoties uz fiziskas vai juridiskas personas iesnieguma pamata, tiek apsekots koks un pieņemts lēmums par koka ciršanu vai saglabāšanu. Ja koks tiek saskaņots ciršanai, tad pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu nomaksas, tiek izsniegta koku ciršanas atļauja. Koku ciršanas atļauja nav nepieciešama, ja izcērt augļu kokus, ogulājus, krūmus un kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem u.c. gadījumi, kas atrunāti 2012. gada 2. maija MK noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” p. 5.3, p. 5.4, p. 5.5., p. 5.6.

Ja apsekojot kokus Apstādījumu uzraudzīšanas komisija konstatē, ka koka apkārtmērs atbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 4.11.punktā norādītajam 1. pielikumā esošo koku apkārtmēram un 4.2. punktam, tad pirms jautājuma izskatīšanas Komisijā, saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu, Apstādījumu uzraudzīšanas komisija sūta pieprasījumu atzinuma saņemšanai no Dabas aizsardzības pārvaldes un/vai, ja koks atrodas teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi, un tās aizsargjoslā, tad pamatojoties uz šo noteikumu 18. punktu, sūta pieprasījumu atzinuma saņemšanai no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas. Šajā gadījumā Komisija pieņem lēmumu 20 darbdienu laikā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 20. punktu pilsētas un ciema teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam, izņemot gadījumu, ja vietējā pašvaldība koka ciršanu atzinusi par neatliekamu vai izņemot šo noteikumu 5.punktā minēto gadījumu:

 • 5.1. augļu kokus;
 • 5.2. kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem;
 • 5.3. kokus ārpus pilsētām teritorijās, kur saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām, meliorāciju, autoceļiem un dzelzceļiem koku audzēšana ir aizliegta, kā arī Aizsargjoslu likuma 61.pantā minētos kokus u.c.

Ja koku ciršana nepieciešama būvniecības īstenošanai, tad Apstādījumu uzraudzīšanas komisijas  lēmums par koku ciršanu ir saņemams pirms būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanai Būvvaldē, proti līdz būvatļaujas saņemšanai. Būvvalde informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 'Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža' 7. punktu, ja koku ciršana nepieciešama būvniecības īstenošanai un būvprojektā ir norādīti izcērtamie koki vai izcērtamo koku apjoms, kompetentās institūcijas izsniegtā būvatļauja uzskatāma arī par būvniecības dokumentācijā minēto koku ciršanas atļauju.

Iesniegumi par koku ciršanu tiek izskatīti Apstādījumu uzraudzīšanas komisijā, kura notiek divas reizes mēnesī – trešdienās, plkst. 9.00 Apstādījumu uzraudzīšanas komisijā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Būvniecības nodaļa

Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, 302. kabinets (3. stāvs).

Darba laiks:

 • Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00
 • Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • Piektdienas no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00

Pieņemšanas laiks:

 • Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00
 • Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona (zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs).

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums un nepieciešamības gadījumā zemesgabala plāna kopija vai shēma ar koka atrašanās vietu, īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta kopija, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku saraksts ar parakstiem par koka ciršanu/saglabāšanu.

www.kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/buvnieciba/veidlapas-un-iesniegumi

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 darbdienu laikā vai 20 darbdienu laikā, ja nepieciešami ekspertu vai citu institūciju atzinumi.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu.

Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saskaņā ar Apstādījumu uzraudzīšanas komisijas lēmumu, (EUR bez pievienotās vērtības nodokļa) aprēķina (ja tā ir noteikta), ņemot vērā 2012. gada 2. maija MK noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 3. pielikumā minētos koeficientus un Kuldīgas novada pašvaldības 2012. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 2012/30 „Par koku ciršanu ārpus meža Kuldīgas novadā” 9. punktu.

Maksājumu veic pēc izrakstīta rēķina par aprēķināto zaudējumu dabas daudzveidības samazināšanu. Koku ciršanas atļauja tiek izsniegta pēc maksājumu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas.

ATĻAUJA SASTATŅU, PAGAIDU NOŽOGOJUMU, AUTOCELTŅU VAI LĪDZĪGU MEHĀNISMU UZSTĀDĪŠANAI (AIZŅEMOT IELU UN IETVJU ELEMENTUS) ĒKU UN OBJEKTU CELTNIECĪBAS UN REMONTDARBU VEIKŠANAI

Pakalpojuma nosaukums

ATĻAUJA SASTATŅU, PAGAIDU NOŽOGOJUMU, AUTOCELTŅU VAI LĪDZĪGU MEHĀNISMU UZSTĀDĪŠANAI (AIZŅEMOT IELU UN IETVJU ELEMENTUS) ĒKU UN OBJEKTU CELTNIECĪBAS UN REMONTDARBU VEIKŠANAI

Pakalpojuma īss apraksts

Lai uzstādītu sastatnes, pagaidu nožogojumus, autoceltņus vai līdzīgus mehānismus (aizņemot ielu un ietvju elementus) ēku un objektu celtniecības un remontdarbu veikšanas nepieciešams saņemt attiecīgu atļauju.

Pakalpojumu nodrošina

Atļaujas Kuldīgas pilsētā izsniedz Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Būvniecības nodaļas inženierkomunikāciju speciālists, novada pagastu pārvaldēs – pārvaldes vadītājs, vai viņa norīkota persona, ja darbi notiek pagastu teritorijās.

Atļauju sastatņu, pagaidu nožogojumu, autoceltņu vai līdzīgu mehānismu uzstādīšanai (aizņemot ielu un ietvju elementus) ēku un objektu celtniecības un remontdarbu veikšanai Kuldīgas pilsētā ar norādēm, ar kādām iestādēm, atļauja skaņojama izsniedz Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Būvniecības nodaļas inženierkomunikāciju speciālists:

Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, 303.kabinets (3. stāvs).

Darba laiks:

 • Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00
 • Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • Piektdienas no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00

Pieņemšanas laiks:

 • Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00
 • Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

Atļauju pēc nepieciešamo skaņojumu saņemšanas apstiprina Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītājs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Atļauju sastatņu, pagaidu nožogojumu, autoceltņu vai līdzīgu mehānismu  uzstādīšanai (aizņemot ielu un ietvju elementus) ēku un objektu celtniecības un remontdarbu veikšanai. (veidlapa – pielikums Nr.2.) izsniedz uz saskaņota projekta dokumentācijas pamata.

www.kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/buvnieciba/veidlapas-un-iesniegumi

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Izpildes termiņš un nosacījumi saskaņojami ar šādām fiziskām vai juridiskām personām:

 • Zemes gabala īpašnieku,kurā paredzēti darbi,
 • Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Būvniecības nodaļas inženierkomunikāciju speciālistu, vai pagasta pārvaldes vadītāja norīkotu speciālistu,
 • Ēku īpašnieku vai apsaimniekotāju,
 • VAS “Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģ. Kuldīgas nodaļa,
 • AS ”Sadales tīkls” Rietumu reģiona Kuldīgas nodaļu.

 Atsevišķos gadījumos, ja uz laiku jāslēdz satiksme, papildus jāsaskaņo ar:

 • Kuldīgas slimnīcas Neatliekamās medicīniskas palīdzības nodaļu,
 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kuldīgas nodaļu,
 • Pasažieru pārvadātājiem pēc iesniegtām maršrutu shēmām,
 • Kuldīgas novada pašvaldības policiju.

Konkrēto saskaņojumu nepieciešamību nosaka speciālists, kurš izsniedz atļauju.

Skaņošanu - nosacījumu saņemšanu veic atļaujas pieprasītājs. Darbus var uzsākt pēc visu nepieciešamo skaņojumu saņemšanas un apstiprināšanas ar Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītāju.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Pakalpojumam maksājumi nav noteikti.

ATĻAUJA RAKŠANAS DARBU UZSĀKŠANAI

Pakalpojuma nosaukums

ATĻAUJA RAKŠANAS DARBU UZSĀKŠANAI

Pakalpojuma īss apraksts

Bez atļaujas saņemšanas Kuldīgas pilsētā un novadā aizliegts rakt dziļāk par 0,3 m, uzbērt grunti, dzīt pāļus un tapas, veikt ģeoloģiskos urbumus un tamlīdzīgi izstrādāt grunti, sagādāt velēnas, planēt laukumus un nojaukt ēkas bez pazemes inženierkomunikāciju pieslēguma atvienošanas.

Laika posmā no 1. novembra līdz 15. martam atļaujas ielu vai ietvju seguma uzlaušanai un rakšanas darbiem netiek izsniegtas (izņemot avāriju likvidēšanas darbiem). Jautājumus par rakšanas darbu veikšanas atļauju izsniegšanu objektos, kuru celtniecība atbilstoši būvniecības grafikam jāveic ziemas sezonā, tiek izskatīti Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijas sēdē.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu ielas segumu, ziemas laikā izbūvētais pagaidu segums jāatjauno vasaras sezonā.

Rakšanas darbus, kuriem nepieciešama  darbu atļauja un ir paredzēti ielu sarkano līniju teritorijās, atļauts veikt  vienīgi licencētām būvorganizācijām.

Pakalpojumu nodrošina

Darba atļaujas Kuldīgas pilsētā izsniedz Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Būvniecības nodaļas inženierkomunikāciju speciālists, novada pagastu pārvaldēs – pārvaldes vadītājs, vai viņa norīkota persona, ja darbi notiek pagastu teritorijās.

Atļauju rakšanas darbu uzsākšanai Kuldīgas pilsētā ar norādēm, ar kādām iestādēm, atļauja skaņojama izsniedz Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Būvniecības nodaļas inženierkomunikāciju speciālists:

Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, 303.kabinets (3. stāvs).

Darba laiks:

 • Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00
 • Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • Piektdienas no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00

Pieņemšanas laiks:

 • Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00
 • Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

Atļauju pēc nepieciešamo skaņojumu saņemšanas apstiprina Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītājs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Darba atļaujas rakšanas darbu uzsākšanai izsniedz uz saskaņota projekta dokumentācijas pamata.

www.kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/buvnieciba/veidlapas-un-iesniegumi

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

 Izpildes termiņš un nosacījumi saskaņojami ar šādām fiziskām vai juridiskām personām:

 • Zemes gabala īpašnieku, kurā paredzēti rakšanas darbi.
 • Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Būvniecības nodaļas inženierkomunikāciju speciālistu, vai pagasta pārvaldes vadītāja norīkotu speciālistu,
 • Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Nekustāmo īpašumu nodaļas zemes ierīkotāju (ja darbu veikšanas vietā atrodas poligonometrijas , GPS un uzmērīšanas tīklu punkti),
 • AS Sadales tīkls” Rietumu reģiona Kuldīgas  nodaļu,
 • SIA “Lattelecom”,
 • SIA “Kuldīgas siltumtīkli ”,
 • SIA “Kuldīgas ūdens “,
 • Ielu apgaismojuma apsaimniekotājs (SIA “KCE”),
 • SIA “Latvijas propāna gāze ”,
 • VAS “Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģ. Kuldīgas nodaļa,
 • Valsts kultūras un pieminekļu aizsardzības inspekcija,
 • VAS ”Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”,
 • Kuldīgas novada pašvaldības policiju,
 • Kuldīgas slimnīcas Neatliekamās medicīniskas palīdzības nodaļu,
 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kuldīgas nodaļu,
 • Pasažieru pārvadātājiem pēc iesniegtām maršrutu shēmām.

Konkrēto saskaņojumu nepieciešamību nosaka speciālists, kurš izsniedz atļauju.

Skaņošanu - nosacījumu saņemšanu veic atļaujas pieprasītājs. Darbus var uzsākt pēc visu nepieciešamo skaņojumu saņemšanas un apstiprināšanas ar Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītāju.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Pakalpojumam maksājumi nav noteikti.

TIESĪBAS mainīt/piešķirt adresi ēkām/telpu grupām kuldīgas novada teritorijā

Pakalpojuma nosaukums

TIESĪBAS mainīt/piešķirt adresi ēkām/telpu grupām kuldīgas novada teritorijā

Pakalpojuma īss apraksts

Ja tiek plānots piešķirt vai mainīt adresi un, ja tiek plānots sadalīt vai apvienot zemesgabalus Būvniecības nodaļā ir jāiesniedz iesnieguma veidlapa ar pielikumiem (īpašuma apliecinoši dokumenti - zemes robežu plāns, zemesgrāmata).

Lēmuma akceptēšana notiek vienu reizi nedēļā – otrdienās, plkst. 14.00 Būvniecības komisijā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Būvniecības nodaļa

Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, 303. kabinets (3. stāvs).

Darba laiks:

 • Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00
 • Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • Piektdienas no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00

Pieņemšanas laiks:

 • Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00
 • Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Veidlapas un iesniegumi

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Likumā noteiktajā termiņā – viena mēneša laikā.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Nav noteikti.

TIESĪBAS sadalīt/apvienot zemi KULDĪGAS NOVADA TERITORIJĀ

Pakalpojuma nosaukums

Tiesības sadalīt/apvienot zemi Kuldīgas novada teritorijā

Pakalpojuma īss apraksts

Ja tiek plānots piešķirt vai mainīt adresi un, ja tiek plānots sadalīt vai apvienot zemesgabalus Būvniecības nodaļā ir jāiesniedz iesnieguma veidlapa ar pielikumiem (īpašuma apliecinoši dokumenti - zemes robežu plāns, zemesgrāmata).

Lēmuma akceptēšana notiek vienu reizi nedēļā – otrdienās, plkst. 14.00 Būvniecības komisijā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Būvniecības nodaļa

Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, 303. kabinets (3. stāvs).

Darba laiks:

 • Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00
 • Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • Piektdienas no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00

Pieņemšanas laiks:

 • Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00
 • Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Veidlapas un iesniegumi

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Likumā noteiktajā termiņā – viena mēneša laikā.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Nav noteikti.

TIESĪBAS izstrādāt detālplānojumu vai lokālplānojumu KULDĪGAS NOVADA TERITORIJĀ

Pakalpojuma nosaukums

TIESĪBAS izstrādāt detālplānojumu vai lokālplānojumu KULDĪGAS NOVADA TERITORIJĀ

Pakalpojuma īss apraksts

Detālplānojumu izstrādā, lai īstenotu konkrētu attīstības priekšlikumu, detalizējot teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktās prasības.

Detālplānojums – detalizēts vietējās pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus.

Lokālplānojumu izstrādā teritorijas plānojuma detalizēšanai, paskaidrojuma rakstā ietver detalizācijas pamatojumu vai lai mainīti teritorijas plānojumā noteikto teritorijas izmantošanu, paskaidrojuma rakstā pamato teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamību un ietvert lokālplānojuma risinājumu aprakstu un pamatojumu.

Lokālplānojums - vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru vietējā pašvaldība izstrādā savas administratīvās teritorijas daļai (piemēram, pilsētas, ciema vai lauku teritorijas daļai) kāda plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai).

Lēmuma akceptēšana notiek vienu reizi mēnesī - Domes sēdē, pirms tam jāizskata kādā no komitejām Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Būvniecības nodaļa

Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, 303. kabinets (3. stāvs).

Darba laiks:

 • Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00
 • Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • Piektdienas no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00

Pieņemšanas laiks:

 • Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00
 • Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Veidlapas un iesniegumi

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Likumā noteiktajā termiņā – viena mēneša laikā.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Visu pakalpojuma apmaksu veic ierosinātājs, par to noslēdzot līgumu ar vietējo pašvaldību.

Būvinspekcijas nodaļa

Atzīmes veikšana būvatļaujā, par tajā iekļauto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

Pakalpojuma nosaukums

Atzīmes veikšana būvatļaujā, par tajā iekļauto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

Pakalpojuma īss apraksts

Būvinspekcija izskata iesniegtos dokumentus un izdara atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Pakalpojumu nodrošina

Būvinspekcijas nodaļa.

www.kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/buvnieciba

Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, 305.kabinets (3.stāvs).

Darba laiks:

 • Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00;
 • Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00;
 • Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00;
 • Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00;
 • Piektdienas no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00.

Pieņemšanas laiks:

 • Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00;
 • Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Būvatļauja, tajā norādītie dokumenti un iesniegums par atzīmes izdarīšanu būvatļaujā (veidlapa “Iesniegums būvdarbu uzsākšanai” Kuldīgas novada mājaslapā).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Piecu darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Pašvaldības nodeva, atbilstoši Kuldīgas novada  pašvaldības domes 2013. gada 31. oktobra saistošo noteikumu Nr.2013/27 prasībām.

Izziņas izsniegšana par būves neesību vai būves faktisko stāvokli

Pakalpojuma nosaukums

Izziņas izsniegšana par būves neesību vai būves faktisko stāvokli

Pakalpojuma īss apraksts

Būvinspekcija izskata iesniegtos dokumentus, pārbauda zemes īpašumu un/vai būvobjektu un izsniedz izziņu par būves neesību dabā vai būves faktisko stāvokli.

Pakalpojumu nodrošina

Būvinspekcijas nodaļa.

www.kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/buvnieciba

Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, 305. kabinets (3. stāvs).

Darba laiks:

 • Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00;
 • Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00;
 • Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00;
 • Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00;
 • Piektdienas no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00.

Pieņemšanas laiks:

 • Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00;
 • Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums un īpašuma piederību apliecinoši dokumenti (veidlapa “Iesniegums par būves neesību” un brīvas formas Iesniegums Būvniecības nodaļai par būves faktisko stāvokli).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Atbilstoši iesnieguma likumam.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Pakalpojums ir bez maksas.

Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā un atsevišķu būvdarbu pabeigšana

Pakalpojuma nosaukums

Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā un atsevišķu būvdarbu pabeigšana

Pakalpojuma īss apraksts

Būvinspekcija izskata Pasūtītāja iesniegto Apliecinājumu par būves gatavību vai aizpildītu paskaidrojuma raksta II-daļu, vai aizpildītu apliecinājuma kartes II-daļu un tiem pievienotos dokumentus, veic objekta apsekošanu un pieņem objektu ekspluatācijā vai izdod lēmumu, kurā norāda atkāpes no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un norāda termiņus un citus nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai.

Pakalpojumu nodrošina

Būvinspekcijas nodaļa.

www.kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/buvnieciba

Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, 305.kabinets (3. stāvs).

Darba laiks:

 • Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00;
 • Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00;
 • Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00;
 • Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00;
 • Piektdienas no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00.

Pieņemšanas laiks:

 • Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00;
 • Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

I grupas ēkām – paskaidrojuma raksta II-daļa (1. pielikums Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” vai veidlapa “Paskaidrojuma raksts jaunai būvniecībai, atjaunošanai, restaurācijai, būvdarbu pabeigšana, II daļa” Kuldīgas novada mājaslapā) Paskaidrojuma rakstam pievienojamie dokumenti ir norādīti veidlapā.

II un III grupas ēkām – Apliecinājums par būves gatavību (14. pielikums Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” vai veidlapa “Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai” Kuldīgas novada mājaslapā).

Piezīme: Veidlapas specializētajiem būvdarbiem - elektronisko sakaru komunikāciju, elektroenerģijas ražošanas un pārvades, dzelzceļa, meliorācijas, ostu hidrotehniskajām, autoceļu, ielu būvēm ir atrodamas attiecīgo ministru kabineta noteikumu pielikumos.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Piecas dienas I - grupas objektiem.

Četrpadsmit dienas – II un III – grupas objektiem.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Pakalpojums ir bez maksas.

Nekustamo īpašumu nodaļa

Lēmums par pašvaldībai piederošas, piekritīgas zemes vienības (-u) atsavināšanu

Pakalpojuma nosaukums

Lēmums par pašvaldībai piederošas, piekritīgas zemes vienības (-u) atsavināšanu

Pakalpojuma īss apraksts

Zemes vienības atsavināšana par labu personām, kurām:

 • izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz lietošanā piešķirtu zemes vienību un ir noslēgts Lauku apvidus zemes nomas (pirmtiesību) līgums;
 • uz zemes vienības atrodas ierosinātājam piederošas ēkas vai būves;
 • zemes vienība ir Kuldīga novada pašvaldībai piederoša, piekritīga zeme.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums; 
 • Lauku apvidus zemes nomas pirmtiesību līgums (kopija);
 • Īpašuma tiesību dokuments uz ēkām, būvēm (kopija).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

2 mēneši.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

Lēmums par pašvaldības  bilancē esoša dzīvokļa atsavināšanu

Pakalpojuma nosaukums

Lēmums par pašvaldības bilancē esoša dzīvokļa atsavināšanu

Pakalpojuma īss apraksts

Dzīvokļa atsavināšana par labu personām, kuras:

 • ir dzīvokļa īrnieki;
 • nav īres un/vai komunālo maksājumu vai citu parādu.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums (veidlapa);
 • Dzīvokļa īrnieku vienošanās;
 • Izziņa par parādu neesamību;
 • Dzīvojamās telpas īres   līgums (kopija).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

2 mēneši.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņa

Pakalpojuma nosaukums

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņa

Pakalpojuma īss apraksts

Lietošanas mērķa maiņu ierosina:

 • ja zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem tiek pievienota zemes vienība vai daļa no blakus esošas zemes vienības;
 • zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem, ja no tās atdala jaunu zemes vienību;
 • ja izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai vai vienkāršotai   rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies: 1. būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim; 2. telpu grupas lietošanas veids būvēs, kuru galvenais lietošanas veids ir "Divu dzīvokļu mājas", "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas", "Viesnīcas ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas", un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim;
 • ja stājies spēkā detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
 • ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams;
 • ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
 • ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu veic Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Būvniecības nodaļa.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarota persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums (veidlapa)
 • Zemes vienības robežu plāns (kopija);
 • Cits dokuments (nomas līgums, zemes ierīcības projekts, izziņa par elektropieslēguma un piebraucamā ceļa neesamību.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

Izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu

Pakalpojuma nosaukums

Izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu

Pakalpojuma īss apraksts

Izsniegt izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Nekustamā īpašuma pārdevējs vai pircējs, vai viņu pilnvarotā persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums (veidlapa);
 • Pirkuma līgums (oriģināls, apstiprināts noraksts, uzrādot oriģinālu).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

5 darba dienas.

Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa 5 darba dienu laikā: sagatavo izziņu par atteikumu izmantot pašvaldības pirmpirkuma tiesības, vai sniedz domes vadībai atzinumu izskatīt jautājumu domes sēdē par konkrētā nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības funkciju veikšanai. Tādā gadījumā lēmumu pieņem Kuldīgas novada Dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā, bet naudas samaksu atbilstoši līgumā norādītajai summai veic 10 darba dienu laikā no domes lēmuma pieņemšanas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

Izziņa par atļauju nepilsonim iegādāties nekustamo īpašumu – zemes vienības vai to dom. daļas

Pakalpojuma nosaukums

Izziņa par atļauju nepilsonim iegādāties nekustamo īpašumu – zemes vienības vai to dom. daļas

Pakalpojuma īss apraksts

Izziņa iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības atļauju iegūt īpašumā zemi Latvijas nepilsonim vai citas valsts pilsonim.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

 • Fiziska persona;
 • Privāto tiesību juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums (veidlapa)
 • Zemes vienības robežu plāns (kopija);
 • Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti (kopija);
 • Pirkuma, dāvinājuma līgums (kopija);
 • Personu apliecinošs dokuments (kopija).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

20 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Maksa par pakalpojumu ir 7 EUR.

Apgrūtinājumu plāna saskaņošana

Pakalpojuma nosaukums

Apgrūtinājumu plāna saskaņošana

Pakalpojuma īss apraksts

Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa veic fiziskajām un juridiskajām personām piederošo zemes vienību apgrūtinājumu plānu saskaņošanu. Zemes vienību apgrūtinājumu plānu saskaņošanu par Kuldīgas novada pagastu teritorijām veic arī Kuldīgas novada pašvaldības pagastu pārvaldes.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veicējs.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Apgrūtinājumu plāns, kurš ir izstrādāts atbilstoši 27.12.2011. MK noteikumu Nr.1019 Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi' 215. punktam, 1 (viens) eksemplārs papīrformātā un digitālā veidā vektordatu formātā (dwg. vai dgn).

Dokumenti, kas izmantoti apgrūtinājumu plāna sagatavošanā, saskaņā ar MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1019 'Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi' 215. punktu.

 Pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

Lēmumu pieņemšana par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā

Pakalpojuma nosaukums

Lēmumu pieņemšana par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā

Pakalpojuma īss apraksts

Fiziskajām personām, kuras vēlas iegādāties īpašumā lauksaimniecībā izmantojamo zemi, ir jāatbilst visiem šiem nosacījumiem:

 • ir reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji Latvijas Republikā;
 • vismaz gadu pēdējo trīs gadu laikā ir saņēmušas vienotos platības maksājumus vai to ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas ne mazāk kā pēdējos trīs gadus pēc kārtas veido vismaz vienu trešdaļu no to kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, vai ir ieguvušas lauksaimniecisko izglītību vai tai pielīdzināmu izglītību arodizglītības programmā, profesionālās vidējās izglītības programmā vai profesionālās pilnveides izglītības programmā, apgūstot augkopības, lopkopības vai citus atbilstošus priekšmetus ne mazāk kā 160 stundu apmērā;
 • rakstveidā apliecina, ka šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā uzsāks gada laikā pēc tās iegādes un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai pašreizējā gadā ir bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem, vai uzsāks triju gadu laikā un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai pašreizējā gadā nav bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem;
 • likuma 30.1.panta pirmajā daļā minētā iesnieguma iesniegšanas dienā (kad iesniegts iesniegums par zemes iegādi) tām nav nodokļu parādu Latvijā vai valstī, kurā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta.

Nosacījumi, kuriem jāatbilst juridiskajām personām:

 • vismaz gadu pēdējo trīs gadu laikā ir saņēmušas vienotos platības maksājumus vai to ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas ne mazāk kā pēdējos trīs gadus pēc kārtas veido vismaz vienu trešdaļu no to kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem;
 • rakstveidā apliecina, ka šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā uzsāks gada laikā pēc tās iegādes un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai pašreizējā gadā ir bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem, vai uzsāks triju gadu laikā un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai pašreizējā gadā nav bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem;
 • vismaz vienam īpašniekam vai pastāvīgajam darbiniekam ir atbilstoša profesionālā izglītība attiecīgajā juridiskās personas darbības jomā, kas iegūta ne mazāk kā arodizglītības programmā vai profesionālās vidējās izglītības programmā, vai vismaz viena īpašnieka ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas ne mazāk kā pēdējos trīs gadus pēc kārtas veido vismaz vienu trešdaļu no tā kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem;
 • var norādīt patiesos labuma guvējus un apliecināt, ka visi patiesie labuma guvēji ir likuma 28.panta pirmās daļas 1.punktā minētās personas (personas, kas ir atbilstošas zemes iegādes nosacījumiem);
 • likuma 30.1.panta pirmajā daļā minētā iesnieguma iesniegšanas dienā tām nav nodokļu parādu Latvijā vai valstī, kurā tās ir reģistrētas.

Viena fiziskā vai juridiskā persona var iegūt īpašumā līdz 2000 hektāriem lauksaimniecības zemes.

Šie noteikumi netiek attiecināti uz:

 • lauksaimniecības zemes ieguvējiem, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecības zemes platība darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma kopā nepārsniedz desmit hektārus fiziskajām personām un piecus hektārus – juridiskajām personām;
 • maksātnespējas procesā iegūstamu lauksaimniecības zemi;
 • mantošanas ceļā iegūstamu lauksaimniecības zemi;
 • valsts vai pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieciešamo lauksaimniecības zemi, kā arī lauksaimniecības zemi, ko iegūst īpašumā valsts kapitālsabiedrības ar likumā deleģēto funkciju īstenošanai;
 • lauksaimniecības zemi, kuru persona iegūst īpašumā saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3., 4., 7. un 8.punktu;
 • darījumiem ar lauksaimniecības zemi starp laulātajiem, pirmās un otrās pakāpes radiniekiem;
 • lauksaimniecības zemi, kas tiek atsavināta zemes konsolidācijas procesā saskaņā ar zemes pārvaldību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Lauksaimniecības zemes pircējs.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegumā jāiekļauj šādu informāciju:

 • fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu (nerezidents – personas identifikācijas kodu vai dzimšanas datumu un valstisko piederību), kontaktinformāciju (deklarētās dzīvesvietas adresi vai citu korespondences adresi), tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi);
 • juridiska persona – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un kontaktinformāciju (tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi);
 • iegādājamās zemes turpmākās izmantošanas mērķi;
 • lauksaimnieciskajai darbībai – apliecinājumu atbilstībai likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1 panta pirmās daļas 1.punkta b) un c) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem – fiziskai personai, 2.punkta a), b), c) un d) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem – juridiskai personai.
 • zemes dzīļu izmantošanai – likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”30.1panta otrās daļas 3.punktā noteikto apliecinājumu.
 • juridiska persona – patiesā labuma guvējus identificējošus datus.
 • Iesniegumam pievieno:
 • darījuma akta projektu;
 • notariāli apliecinātu izglītības dokumenta kopiju vai izglītības dokumenta kopiju, uzrādot klātienē oriģinālu, ja nepieciešams apliecināt izglītības atbilstību likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1 panta pirmās daļas 1. punkta “b” apakšpunktā vai 2.punkta “c” apakšpunktā minētajām prasībām;
 • nerezidenti (fiziskā persona, juridiskā persona) – dokumentu par nodokļu nomaksas stāvokli valstī, kurā ir to pastāvīgā dzīvesvieta vai kurā tās ir reģistrētas;
 • biedrības un nodibinājumi – apliecinātu izrakstu no statūtiem par darbības mērķi.

Pielikumi:

Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (fiziskās personas iesnieguma forma)

Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (juridiskās personas iesnieguma forma)

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis ar pagarinājumu līdz 4 mēnešiem.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANA

Pakalpojuma nosaukums

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANA

Pakalpojuma īss apraksts

Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir šādām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām norādītajos apmēros:

 • Daudzbērnu ģimenēm 50%;
 • Politiski represētām personām 50%;
 • Trūcīgām personām 90%;
 • Vientuļam   pensionāram50%;
 • 1.grupas invalīdam 50%;
 • Vientuļam 2.grupas invalīdam 50%;
 • Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 50%;
 • Personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar   bērnu invalīdu 90%;
 • Personai,   kuras ģimenei piešķirts audžuģimenes statuss un aizbildņiem 90%;
 • Juridiskām personām par ēkām (telpu grupām, ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti viesu izmitināšanas pakalpojumi) 25%.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas - Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuriem ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus   normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums, pielikums pie iesnieguma un pilnvarotajai personai pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu klātienē, notariāli apliecināta pilnvaras kopija, ja sūta pa pastu).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀŠANAS PAZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANA

Pakalpojuma nosaukums

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀŠANAS PAZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANA

Pakalpojuma īss apraksts

Kuldīgas novada pašvaldība par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas   paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses. Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kuru sūtot pa pastu, nav jānoformē kā  ierakstītu pasta sūtījumu un, sagatavojot to elektroniski, maksāšanas   paziņojums ir derīgs bez amatpersonas paraksta. Tajā ir informācija par  nekustamo īpašumu, t.sk. nodokļa maksātāja numurs, nekustamā īpašuma kadastra   numurs, nodokļa maksājuma apmērs, samaksas termiņi, informācija par nekustamā   īpašuma nodokļa parādu vai pārmaksu. Ja nodokļa maksātājam ir mainījusies deklarētā vai pasta adrese, par to ir jāinformē pašvaldība. Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada  15.februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt Kuldīgas novada pašvaldību. Attiecīgi, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet  nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22. martā.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas - Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās dokumenti vai nomas līgums Pilnvarotām   personām - papildus pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu).

Juridiskām personām - papildus komersanta apliecība.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

IZZIŅAS VAI INFORMATĪVAS VĒSTULES PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI

Pakalpojuma nosaukums

IZZIŅAS VAI INFORMATĪVAS VĒSTULES PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI

Pakalpojuma īss apraksts

Izziņu par nodokļu nomaksu un nodokļu parādu neesamību sagatavošana.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas - Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuriem ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Izziņas/informatīvas vēstules tiek izsniegtas uz pieprasītāja rakstiska iesnieguma pamata vai arī ierodoties personīgi Kuldīga novada pašvaldības Nodokļu nodaļā. Saņemot izziņu/informatīvu vēstuli klātienē jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotajai personai pilnvarojuma apliecinājums.

 Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Piecas darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

IESNIEGUMS PAR PĀRMAKSĀTĀ NĪ NODOKĻA UN KĻŪDAINI IESKAITĪTO MAKSĀJUMU

Pakalpojuma nosaukums

IESNIEGUMS PAR PĀRMAKSĀTĀ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA UN KĻŪDAINI IESKAITĪTO MAKSĀJUMU

Pakalpojuma īss apraksts

Tiek izskatīti nodokļu maksātāju iesniegumi par maksājumu koriģēšanu, pārmaksāto nodokļa summu atmaksāšanu, kā arī pārmaksu pārcelšanu.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas - Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuriem ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

Saņemt konsultāciju pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos

Pakalpojuma nosaukums

Saņemt konsultāciju pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos

Pakalpojuma īss apraksts

Konsultācijas tiek sniegtas par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumiem – nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu, paziņojuma saņemšanu, nodokļu maksājumu ieskaitīšanu budžetā, nodokļu piedziņu, nodokļu atvieglojumu piešķiršanu, samaksas termiņa pagarināšanu un stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

fiziskas un juridiskas personas, to pilnvarotas personas, valsts un pašvaldību institūcijas un valsts amatpersonas (normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos).

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotām personām – pilnvarojuma apliecinājumu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Klātienes apmeklējuma gadījumā – komunikācijas laikā. Uz rakstisku iesniegumu atbilde tiek sniegta 1 mēneša laikā.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu

Pakalpojuma nosaukums

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu

Pakalpojuma īss apraksts

Pakalpojums sniedz iespēju anulēt deklarēto dzīvesvietu personām, kurām nav pamata atrasties personas īpašumā.

Pašvaldība ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja:

 • persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas;
 • personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Pašvaldība pārbauda sniegtās ziņas pēc tās rīcībā esošajiem dokumentiem: pēc informācijas sistēmu datiem (Iedzīvotāju reģistrā un Valsts adrešu reģistrā), uzaicinot personu iesniegt dokumentu, kas apliecina deklarēto ziņu patiesumu (piemēram, īres līguma vai vienošanos ar nekustamā īpašuma īpašnieka esamību, vai tiesiskā pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā esamību) un/vai pieprasot ziņas no nekustamā īpašuma īpašnieka.

Ja, pārbaudot ziņas par deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība konstatē, ka dzīvesvietas deklarēšanas iesnieguma iesniegšanas laikā personai nebija iesniegumā norādītā tiesiskā pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar deklarācijas iesniegšanas datumu.

Ja pašvaldība konstatē, ka personai zudušas tiesības dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar lēmuma pieņemšanas datumu.

Pēc ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanas, pašvaldība aktualizē minēto informāciju Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo personai.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums
 • īpašumtiesību apliecinošs dokuments, ja iesniedzējs ir īpašnieks;
 • tiesas spriedums, ja anulācija veicama uz tiesas sprieduma pamata;
 • īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu, ja anulācija tiek veikta pamatojoties uz to, ka ir beidzies īres līguma termiņš.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis ar pagarinājumu līdz 4 mēnešiem.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

Deklarēt dzīvesvietu

Pakalpojuma nosaukums

Deklarēt dzīvesvietu

Pakalpojuma īss apraksts

Pašavaldība piedāvā dzīvesvietas deklarēšanu iedzīvotājiem, kuru dzīvesvieta ir Kuldīgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pienākums deklarēt dzīvesvietu ir Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, bezvalstniekiem, kuri saņēmuši Latvijas Republikā izdotu bezvalstnieka statusu apliecinošu dokumentu, ārzemniekiem, kuri saņēmuši uzturēšanās atļauju vai reģistrācijas apliecību. Nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu dzīvesvietu deklarē persona, kura saskaņā ar likumu vai Bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu ir attiecīgās personas aizbildnis, vai aizgādnis (likumiskais pārstāvis).

Dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību un/vai personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildu personu apliecinošam dokumentam – dokuments, kas apliecina tiesības darboties citas personas vārdā.

Atbildīgais darbinieks veic nepieciešamo datu aizpildīšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datu sistēmā un izdrukā aizpildītu veidlapu, kas personai ir jāparaksta.

Pēc valsts nodevas apmaksas tiek veikta personas deklarācija.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Valsts nodeva par deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju – 4,27 eiro.

Maksājums jāveic ar pārskaitījumu vai uz vietas Pilētas laukumā 2, 2.stāvā 216.kabinetā, saņemot pakalpojumu.

Valsts nodevu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju nemaksā:

 • politiski represētās personas;
 • reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
 • invalīdi;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
 • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
 • personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu.

Lai saņemtu atvieglojumu no valsts nodevas samaksas, personai ir jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments.

Saņemt izziņu par personas deklarēto dzīvesvietu

Pakalpojuma nosaukums

Saņemt izziņu par personas deklarēto dzīvesvietu

Pakalpojuma īss apraksts

Pakalpojums sniedz iespēju Kuldīgas novadā deklarētām personām saņemt izziņu par esošo (deklarēto) dzīvesvietu.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Izziņas pieprasītāja norādītajā termiņā.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Maksājums jāveic ar pārskaitījumu vai uz vietas Pilētas laukumā 2, 2.stāvā 216. kabinetā, saņemot pakalpojumu.

Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja informāciju, kas sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītiem kritērijiem, pieprasa:

 • represētā persona;
 • aizbildnis, aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas:

 • invalīdi;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
 • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto mini­mālo darba algu;
 • personas ar zemiem ienākumiem, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
 • personas, kurām dokuments zudis no personas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ – nelaimes gadījumā vai prettiesiskas rīcības rezultātā.

Lai saņemtu atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas personas uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu.

Paziņot par dzīvesvietas adresi ārvalstīs

Pakalpojuma nosaukums

Paziņot par dzīvesvietas adresi ārvalstīs

Pakalpojuma īss apraksts

Ja persona uzturas ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem, personai ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par savu un savu nepilngadīgo bērnu dzīvesvietas adresi ārvalstī.

Paziņojot par dzīvesvietas adresi ārvalstī, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Latvijā Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi. Līdz ar to personai nav jāvēršas attiecīgajā iestādē, lai tā anulētu ziņas par tās deklarēto dzīvesvietas adresi Latvijā.

Mainot dzīvesvietu ārvalstīs, personai ir jāpaziņo jaunā dzīvesvietas adrese ārvalstīs. Atgriežoties Latvijā, personai ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā.

Lai paziņotu dzīvesvietas adresi ārvalstī pa pastu vai klātienē, personai ir jāaizpilda noteikta parauga iesniegums (lejuplādējams DOC formātā) vai jāuzraksta iesniegums brīvā formā, tajā norādot datus par sevi vai savu nepilngadīgo bērnu (vārds, uzvārds, personas kods) un adresi ārvalstī. 

Iesniegumu var iesniegt:

Pa pastu nosūtītajiem iesniegumiem noteikti jābūt parakstītiem un nosūtītiem pa pastu, nevis e-pastu. Iesniegumi bez paraksta vai ieskanēti un nosūtīti pa e-pastu netiek reģistrēti!

Pēc iesnieguma, kas nosūtīts pa pastu, saņemšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde aktualizē ziņas Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo personai, nosūtot paziņojumu uz iesniegumā norādīto e-pasta vai pasta adresi. Pārliecināties par adreses aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā persona var arī elektroniski portālā www.latvija.lv.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

Restaurācijas nodaļa

Regulārā logu apkopes akcija Kuldīgas vecpilsētā

Pakalpojuma nosaukums

Regulārā logu apkopes akcija Kuldīgas vecpilsētā

Pakalpojuma īss apraksts

Regulārā logu apkopes akcija ir praktisks pasākums, kura ietvaros Kuldīgas vecpilsētas iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja pašiem uzturēt sava nama logus. Pašvaldība sedz restauratora-konsultanta izmaksas, piedāvā iespēju bez atlīdzības izmantot darbam nepieciešamos instrumentus, sedz lineļļas, ķites un lineļļas krāsas izdevumus. Savukārt iedzīvotāji vispirms noklausās restauratora skaidrojumu par veicamajiem darbiem un to nozīmi, noskatās veicamo darbu demonstrējumu un pēc tam paši praktiski veic logu atjaunošanas darbus.

Par praktisko darbu veikšanu un iespējām atjaunot sava nama logus, neieguldot savu naudu, pašvaldība aicina noslēgt sadarbības līgumu, ar kuru iedzīvotāji apņemās paveikt darbus līdz septembra beigām. Vidējā līguma summa, par kuru tiek veikti minētie pakalpojumi, ir ap Euro 40 atbildtoši logu skaitam.

Šīs akcijas ietvaros iedzīvotāji paši apgūst logu ieķitēšanas prasmes, jo vēsturiski Kuldīgā stikli nav bijuši stiprināti ar līstēm, šis vecpilsētai neatbilstošais paradums ieviests padomju laikos. Praktisko  darbu veikšanā iedzīvotājiem palīdz centra amatnieki. Speciāli iedzīvotāju ērtībai vasaras sezonā tiek pagarināts centra darba laiks, lai nodrošinātu iespēju darboties pēc darba dienas. Tādējādi šī akcija ir reāla iespēja iedzīvotājiem bez maksas, izmantojot savu laiku un darbu, sakārtot sava nama logus.

Katru gadu maijā pirms praktisko darbu uzsākšanas, iedzīvotāji tiek aicināti pieteikties akcijai. Pēc tam restaurators Jānis Mertens apseko šos namus, veic fotofiksāciju, atbilstoši vēsturisko ēku izpētei, nosaka katram namam atbilstošo toni, izstrādā pieteikumu VKPAI un veic darbu saskaņošanu VKPAI un Kuldīgas Būvvaldē.

Pakalpojumu nodrošina

Restaurācijas nodaļa, Pils iela 5, Kuldīga.

Pieņemšanas laiki:

 • P. 9-12; 13-18;
 • O. 9-12;
 • C. 9-12; 13-17.

Pakalpojuma saņēmējs

Pakalpojumu var saņemt fiziska persona

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Konsultācijas saņemšanai papildus dokumenti nav nepieciešami

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Pakalpojuma saņemšanas termiņš ir restaurācijas sezonas laikā no jūnija līdz septembrim.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Kuldīgas vecpilsētas iedzīvotājiem šis pakalpojums ir pieejams bez atlīdzības.

Restauratora konsultācijas

Pakalpojuma nosaukums

Restauratora konsultācijas

Pakalpojuma īss apraksts

Restaurācijas nodaļas restaurators-konsultants Kuldīgas novada iedzīvotājiem un iedzīvotājiem, kuru īpašums atrodas Kuldīgas novada teritorijāsniedz konsultācijas par vēsturisko ēku saglabāšanas un restaurācijas jautājumiem; veicina iedzīvotāju izpratni par Kuldīgas vēsturiskajām vērtībām un to saglabāšanas nozīmi; sniedz konsultācijas par tradicionālo materiālu izmantošanas priekšrocībām un nepiciešamību, lai nodrošinātu korektu ēku apsaimniekošanu.

Pakalpojumu nodrošina

Restaurācijas nodaļa, Pils iela 5, Kuldīga.

Pieņemšanas laiki:

 • P. 9-12; 13-18;
 • O. 9-12;
 • C. 9-12; 13-17.

Pakalpojuma saņēmējs

Pakalpojumu var saņemt gan fiziska, gan juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Konsultācijas saņemšanai papildus dokumenti nav nepieciešami.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Pakalpojuma saņemšanas termiņš ir ne vairāk kā 20 darba dienu laikā.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Kuldīgas novada iedzīvotājiem un iedzīvotājiem, kuru īpašums atrodas Kuldīgas novada teritorijā šis pakalpojums ir pieejams bez atlīdzības.