Komitejas un Komisijas

Dome no deputātiem ievēlē pastāvīgās komitejas, kas sagatavo jautājumus izskatīšanai Domes sēdēs, sniedz atzinumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē, pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā kontrolē pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbu, izskata pašvaldības iestāžu un uzņēmumu budžeta projektus,  kā arī veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības nolikumam.

Katra komisija savas kompetences robežās izskata jautājumus, iesniegumus, pieņem konkrētus lēmumus vai sagatavo lēmumprojektus komitejām un domei. Komisijas izstrādā arī dažādas koncepcijas, sniedz priekšlikumus turpmākai darbībai un attīstībai konkrētās jomās.

Katras komisijas darbības mērķis, funkcijas, uzdevumi, komisijas izveidošana, darbība, tiesības, pienākumi un atbildība noteikta komisijas nolikumā.

Komisijas locekļiem nepieciešams būt attiecīgās jomas speciālistiem, kas orientējas jautājumos, spēj sniegt kompetentus un pamatotus priekšlikumus. Komisija savā darbā var pieaicināt citus speciālistus un ekspertus.

Kuldīgas novada Domes Vēlēšanu komisija

Priekšsēdētāja: Inese Ozola - 63323561, 27020961

 • Ilona Ķestere;
 • Gints Preiss;
 • Gunta Laizāne;
 • Skaidrīte Jurevska;
 • Ina Firsova;
 • Gaidars Smirnovs.

Sēde norises laiks: pēc vajadzības.

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums nosaka, ka Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī republikas pilsētas Domes un novada Domes vēlēšanu sagatavošanai katrā republikas pilsētā un novadā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi republikas pilsētas vēlēšanu komisija un novada vēlēšanu komisija 7—15 locekļu sastāvā. Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu nosaka attiecīgā dome. Likumā noteikta pieteikšanās kārtība. Vēlēšanu komisija darbojas, balstoties uz Vēlēšanu likumu un  Centrālās vēlēšanu komisijas vadībā.

Kuldīgas novada Domes Administratīvā komisija

Priekšsēdētājs: Rinalds Gūtpelcs - 27020794

 • Sergejs Rozītis;
 • Lorita Rimaševska;
 • Inese Kleinberga;
 • Dzintra Roga;
 • Aivis Tjagunovičs;
 • Liene Urbanoviča.

Sēdes norises laiks: divas reizes mēnesī (otrā un ceturtā mēneša trešdienā 15.00).

Administratīvās komisijas izveidošana katrā pašvaldībā paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Tā tiek izveidota, lai izskatītu un pieņemtu lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa prasībām un citiem normatīviem aktiem, ievērojot Administratīvā procesa likumu. Sēdes nepieciešams organizēt vismaz divas reizes mēnesī, lai tiktu ievēroti likumā noteiktie termiņi.

Komisijas funkcijas:

 1. savlaicīgi, vispusīgi, pilnīgi un objektīvi izskatīt komisijai piekritīgās administratīvo pārkāpumu lietas;
 2. izstrādāt un iesniegt priekšlikumus Kuldīgas pilsētas domē, juridiskajām un fiziskajām personām par izdarīto administratīvo pārkāpumu cēloņu un to veicinošo apstākļu novēršanu;
 3. apkopot un analizēt informāciju par administratīvo pārkāpumu skaitu, pārkāpuma veidiem, cēloņiem un to dinamiku;
 4. pētīt un izmantot citu pilsētu pieredzi pilsētas administratīvo pārkāpumu profilakses sistēmā;
 5. sagatavot Kuldīgas pilsētas domes lēmumu, Kuldīgas pilsētas domes priekšsēdētāja un Kuldīgas pilsētas domes izpilddirektora rīkojumu projektus komisijas kompetencē ietilpstošos jautājumos.
 6. izskatīt komisijai adresētos personu iesniegumus un sūdzības un sniegt atbildes uz tiem.

Kuldīgas novada Domes Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija

Priekšsēdētājs: Rinalds Gūtpelcs - 27020794;

 • Kristīne Ivanovska;
 • Ilze Medniece;
 • Skaidrīte Jurevska;
 • Santa Dubure.

Sēdes norises laiks: mēneša trešā trešdiena 14.00

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss nosaka, ka var tikt izveidota komisija, kas izskata jautājumus, kas saistīti nepilngadīgajiem – bērnu lietu apakškomisiju. Komisija līdzīgi Administratīvai komisijai savlaicīgi, vispusīgi, pilnīgi un objektīvi izskata bērnu izdarītos administratīvos pārkāpumus un LAPK 172.2, 172.4 un 173. pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.
Komisijas uzdevumi ir arī:
- savlaicīgi izskatīt skolu vadību ziņojumus par skolēnu nesekmību, neattaisnotiem kavējumiem, uzvedības pārkāpumiem un palīdzēt tos risināt; izskatīt iesniegumus par skolēnu atskaitīšanu no skolas, par izglītības turpināšanu vakara plūsmas klasēs;
- apkopot un analizēt informāciju par administratīvo pārkāpumu skaitu, pārkāpuma veidiem, cēloņiem un to dinamiku; kontrolēt un pārzināt skolēnu “kustību” skolās: skolēnu atskaitīšanu no skolām, skolas maiņu cēloņus, saskatīt likumsakarības un tendences; noskaidrot ģimenes, kurās bērni neapmeklē skolu. Veikt pasākumus, lai to novērstu. Aktīvi sadarboties ar skolām.

Kuldīgas novada Domes Reliģisko lietu konsultatīvā padome

Priekšsēdētāja: Dace Blūma - 29721940;

 • Viesturs Pirro;
 • Dina Šimpermane;
 • Mārtiņš Burke-Burkevics;
 • Valdis Zīverts;
 • Aiga Vaitkus.

Sēdes norises laiks: mēneša otrajā ceturtdienā 15.00.

Padomes darbības mērķis ir pārzināt un koordinēt jautājumus, kas saistīti ar reliģiskajām lietām novada administratīvajā teritorijā. Padome pilda padomdevēja funkcijas, lai palīdzētu Domei risināt jautājumus, kas saistīti ar reliģiskajām lietām un draudžu dzīvi. Padome konsultēt Domi jautājumos, kas saistīti ar reliģiskajām lietām. Padome pauž un integrē teoloģiskās nostādnes jautājumos, kuros Domes viedoklis skar novada sabiedrisko domu morāles, kultūras u.tml. jomās. Padome pārstāvēt draudžu intereses Domē.

Kuldīgas novada Domes Sabiedriskās kārtības komisija

Priekšsēdētājs: Aleksandrs Lange - 29478628;  

 • Rinalds Gūtpelcs;
 • Ilze Dambīte-Damberga;
 • Ģirts Kokins;
 • Uģis Gauja;
 • Diāna Lūse.

Kuldīgas novada Domes Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija

Priekšsēdētāja: Dace Šēle - 26691192;

 • Mārtiņš Mednieks;
 • Agris Kimbors;
 • Santa Dubure;
 • Ruta Orlova;
 • Inga Bērziņa;
 • Arvis Sprude;
 • Eva Turlute;
 • Marta Pūrīte;
 • Klāvs Zītars;
 • Pēteris Sīlis;
 • Līga Ansone;
 • Kima Rudakova.

Kuldīgas novada Domes Senioru padome

Priekšsēdētāja: Astra Gūtmane - 29555429;

 • Rita Zinģe;
 • Zaiga Ribaka;
 • Marija Gutlande;
 • Austra Belševica;
 • Cecīlija Kinda;
 • Vilis Abersons;
 • Žanis Grīnbergs;
 • Jānis Pommers.

Padomes darbības mērķis ir pārzināt un koordinēt jautājumus, kas saistīti ar senioru dzīvi novada administratīvajā teritorijā. Padome pilda padomdevēja funkcijas, lai palīdzētu Domei risināt jautājumus, kas saistīti ar senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Padome konsultēt Domi jautājumos, kas saistīti ar senioru dzīvi. Padome pauž nostādnes jautājumos, kuros Domes viedoklis skar novada sabiedrisko domu senioru dzīves kvalitātes, sociālās aizsardzības un aprūpes, aktīvās novecošanas, paaudžu sadarbības u.tml. jomās. Padomes locekļi pārstāv  senioru intereses Domē un pašvaldībā.

Kuldīgas novada Medību koordinācijas komisija

 • Pašvaldības pārstāvis – Aleksandrs Lange;
 • Valsts meža dienesta pārstāvis - Indulis Sarma;
 • Lauku atbalsta dienesta pārstāvis - Zanda Opmane;
 • Mednieku apvienības pārstāvis – Aldis Lange;
 • Lauksaimnieku apvienības pilnvarotais pārstāvis - Inese Blūma;
 • Meža īpašnieku apvienības pilnvarotais pārstāvis - Aigars Grīnbergs.

Saskaņā ar Medību likuma 29. panta piekto un sesto daļu, pašvaldībām ir deleģēts pienākums izveidot medību koordinācijas komisiju attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Medību koordinācijas komisijas izveidošanas, kompetences un darbības kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”. Galvenais Komisijas darbības mērķis ir veicināt novada pašvaldības, lauksaimnieku, mežsaimnieku, mednieku, Valsts meža dienesta, Lauku atbalsta dienesta un citu institūciju savstarpējo komunikāciju un sapratni medību jautājumos, kā arī izvērtēt meža dzīvnieku nodarīto postījumu un koordinēt to draudu novēršanu lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūrām Kuldīgas  novada administratīvajā teritorijā

Sēdes protokols 07.08.2015.

Sēdes protokols 18.02.2015.

Sēdes protokols 31.10.2014.

Sēdes protokols 22.10.2014.

Kuldīgas novada Domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

Priekšsēdētājs: Aleksandrs Lange - 29478628;

 • Māra Pucena;
 • Vineta Petrika;
 • Solvita Vieško;
 • Klāvs Svilpe.

KULDĪGAS NOVADA DOMES PASTĀVĪGĀS KOMITEJAS UN KOMISIJAS

Finanšu komiteja

Priekšsēdētāja: Inga Bērziņa;

 • Viktors Gotfridsons;
 • Aleksandrs Lange;
 • Brigita Freija;
 • Baiba Mikāla;
 • Ruta Karloviča;
 • Ģirts Vēvers;
 • Artis Gustovskis;
 • Uģis Lagzdiņš;
 • Dzintars Pūkainis;
 • Ainars Bierands;
 • Kristīna Rūtenberga.

Sēdes norises laiks: mēneša priekšpēdējā ceturtdienā 14.00.

Finanšu komitejai pakļautās komisijas

Publisko iepirkumu komisija

Priekšsēdētāja: Inese Ozola - 27020961;

 • Gints Preiss;
 • Aivis Tjagunovičs;
 • Antra Laumane;
 • Dzintars Heinsbergs.

Sēdes norises laiks: ceturtdienās 13:00.

Publisko iepirkumu likums nosaka, ka iepirkuma procedūru veikšanai (publisku būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu vai vispārīgo vienošanos noslēgšanai) pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju. Iepirkuma komisiju izveido katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laikposmu, vai kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju. Izveidojot iepirkuma komisiju, nodrošina, lai šī komisija būtu kompetenta tā iepirkuma jomā, par kuru slēdz līgumu. Iepirkuma komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procedūras norisi.

Licencēšanas komisija

Priekšsēdētāja: Laura Grīnberga - 29414607;

 • Rinalds Gūtpelcs;
 • Ivars Gluškovs.

Sēdes norises laiks: pēc vajadzības.

Licencēšanas komisija realizē pašvaldības obligāto funkciju - izsniegt atļaujas un licences uzņēmējdarbībai, ja tas paredzēts likumos, un nodrošina normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pašvaldības saskaņojuma, atzinuma, atļaujas un citu akceptējumu izsniegšanu.

Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Priekšsēdētāja: Inga Bērziņa;

 • Meinards Mētelis;
 • Vaira Brūdere;
 • Normunds Vitomskis;
 • Uģis Gauja.

Sēdes norises laiks: pēc vajadzības Komisijas galvenie uzdevumi:

 1. atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam organizēt pašvaldības kustamās un nekustamās mantas atsavināšanu. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu un likumu Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju pabeigt pašvaldības īpašuma privatizāciju.
 2. organizēt pašvaldības īpašuma atsavināšanu; noteikt objekta vērtību (ja nepieciešams, pieaicināt    ekspertus) un pirkuma maksu saskaņā ar Ministru kabineta   noteikumiem; sagatavot objekta atsavināšanai nepieciešamos dokumentus; nodrošināt publicitāti; kontrolēt atsavināšanas noteikumu un nosacījumu ievērošanu; apkopot informāciju un kontrolēt maksājumus par atsavināmiem objektiem;
 3. atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam pabeigt dzīvojamā fonda privatizāciju un atsavināšanu pašvaldības teritorijā.

Kuldīgas novada un Skrundas novada Civilās aizsardzības komisija

Priekšsēdētāja: Inga Bērziņa;

 • Dzintars Pakalns;
 • Aleksandrs Lange;
 • Guntis Putniņš;
 • Andris Rieksts;
 • Jānis Iesalnieks;
 • Andis Balandīns;
 • Ģirts Kokins;
 • Āris Pētersons;
 • Loreta Robežniece;
 • Aleksandrs Štefaņuks.

Izsoļu komisija

Priekšsēdētājs: Viktors Gotfridsons - 26459091;

 • Viktors Gotfridsons;
 • Uģis Gauja;
 • Inese Mežiņa;
 • Ineta Kleinberga;
 • Iveta Zvirbule.

Sēdes norises laiks: saskaņā ar apstiprinātajiem izsoles noteikumiem.

Izsoļu komisijas pienākums – rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma un mantas izsoles, pašvaldības nekustamo īpašumu nomas izsoles, nodrošināt lietderīgu un izdevīgu pašvaldības īpašuma atsavināšanu. Izsoļu rīkošanu nosaka Domes lēmumi un atbilstošie normatīvie akti – Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums, ministru kabineta noteikumi.

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJA

Priekšsēdētājs: Viktors Gotfridsons - 26459091;

 • Brigita Freija;
 • Ruta Karloviča;
 • Agris Kimbors;
 • Mārtiņš Mednieks;
 • Kristīna Rūtenberga;
 • Aivars Rudzroga;
 • Sigita Vaivade.

Sēdes norises laiks: mēneša otrajā vai trešajā otrdienā 14.00

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAI PAKĻAUTĀS KOMISIJAS

Izglītības komisija

Priekšsēdētāja: Brigita Freija - 26403959;

 • Jana Jansone;
 • Ināra Oļena;
 • Ruta Karloviča;
 • Viktorija Zonenberga;
 • Ivars Asnis;
 • Santa Dubure;
 • Inta Vaselāne.

Sēdes norises laiks: mēneša pirmā otrdiena 15.00

Komisija pilda padomdevēja funkcijas, lai palīdzētu Domei risināt jautājumus, kas saistīti ar izglītības nozares attīstību (pirmsskolas izglītība, vispārējā izglītība, interešu izglītība), plāno ar izglītības nozari saistīto, analizē esošo situāciju, izvērtē izglītības iespējas novadā, sniedz priekšlikumus iestāžu darbībai un attīstībai. Komisija izvērtē pieteikumus un izsniedz licences neformālās izglītības programmās, lemj par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādēs.

Kultūras un starptautiskās sadarbības komisija

Priekšsēdētāja: Dace Reinkopa - 29110981;

 • Sigita Vaivade;
 • Ilze Supe;
 • Agnese Reboka;
 • Ivars Gluškovs;
 • Krista Jansone;
 • Meinards Mētelis.

Sēdes norises laiks: pēc vajadzības.

Komisija pilda padomdevēja funkcijas, lai palīdzētu Domei risināt jautājumus, kas saistīti ar kultūras nozares attīstību.

Komisijas uzdevumi:

 1. piedalīties kultūrpolitikas un tūrisma stratēģijas izstrādē un tās mērķu īstenošanā; izvērtēt un analizēt kultūrprocesu un ar tūrismu saistīto procesu norisi novadā, to efektivitāti, sniegt priekšlikumus to pilnveidei; veidot Kuldīgas novada iestāžu, organizāciju un atsevišķu personu, kā arī citu novadu un citu valstī esošo ar kultūru un tūrismu saistīto institūciju sadarbību kultūras un tūrisma nozares jautājumu risināšanā un kultūras dzīves organizēšanā; izvērtēt kultūras institūciju darbību, situāciju saistībā ar tūrismu un nepieciešamības gadījumā sniegt ierosinājumus Domes amatpersonām vai Domei par darbību un turpmāko attīstību; piedalīties kultūrsituācijas un ar tūrismu saistītās situācijas vērtēšanā, prioritāšu noteikšanā, projektu realizācijā;
 2. izvērtēt un analizēt dažādus ar tūrismu saistītos jautājumus;
 3. risināt jautājumus, kas saistīti ar starptautisko sadarbību, sadraudzības pilsētām, dažādu projektu realizāciju, lemt par turpmāko starptautisko sadarbību dažādās nozarēs.

Sporta un veselības veicināšanas komisija

Priekšsēdētājs: Agris Kimbors - 26579494;

 • Mārcis Ivanovskis;
 • Dace Šēle;
 • Arvis Sprude;
 • Guntis Smiltāns;
 • Džanita Freija;
 • Zigmunds Dvarons;
 • Kaspars Poriņš;
 • Saila Jansone.

Sēdes norises laiks: pēc vajadzības.

Komisija pilda padomdevēja funkcijas, lai palīdzētu Domei risināt jautājumus, kas saistīti ar sporta nozares attīstību.

Komisijas uzdevumi:

 1. piedalīties sporta attīstības stratēģijas izstrādē un tās mērķu īstenošanā;
 2. izvērtēt un analizēt sporta un aktīvās atpūtas organizāciju novadā, tās efektivitāti, sniegt priekšlikumus pilnveidei; veidot Kuldīgas novada iestāžu, organizāciju un atsevišķu personu, kā arī citu novadu un citu valstī esošo ar sporta un aktīvās atpūtas organizēšanu saistīto institūciju sadarbību sporta nozares jautājumu risināšanā un sporta un aktīvās atpūtas organizēšanā;
 3. izstrādāt Kuldīgas novada sporta attīstības plānu; piesaistīt valsts, pašvaldību, sabiedrisko organizāciju, uzņēmēju uzmanību sporta problēmu risināšanai, nodrošinot sporta nozares attīstību; izstrādāt un apstiprināt sacensību organizēšanas noteikumus, nolikumus un pilnveidot sacensību sistēmu pilsētā;
 4. izvērtēt ar sportu saistīto institūciju darbību un nepieciešamības gadījumā sniegt ierosinājumus Domes amatpersonām vai Domei par darbību un turpmāko attīstību.

Domes Pedagoģiski medicīniskā komisija

Priekšsēdētāja: Sigita Jirgensone - 28354905;

 • Inese Titova;
 • Irēna Ose;
 • Ilze Sedliņa;
 • Laima Jansone.

Sēdes norises laiks: pēc vajadzības.

Komisijas izveidošanu paredz MK noteikumi Nr.480  „Noteikumi par Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci”.

Komisija tiek izveidota, lai:

 1. ieteiktu vecākiem (aizbildņiem) izglītojamā vecumam, spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošu izglītības programmu;
 2. veicinātu izglītojamo ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem, psihiskās attīstības aizturi un mācīšanās grūtībām, psihoneiroloģiskām vai somatiskām saslimšanām, kā arī vājredzīgu un neredzīgu, vājdzirdīgu un nedzirdīgu izglītojamo (turpmāk — izglītojamie ar speciālām vajadzībām) integrēšanu vispārējās izglītības iestādēs;
 3. koordinētu speciālās izglītības pakalpojumu nodrošināšanu.
 4. Komisija, pamatojoties uz iesniegtajiem pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem,
 5. nosaka attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo izglītojamo spējas un attīstības līmeni un izvērtē veselības stāvokli, ja vecāki (aizbildņi) piedalās pārbaudē vai rakstiski ir atļāvuši to veikt;
 6. sniedz atzinumu par vecumam, spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošām speciālās izglītības programmām pirmsskolas vecuma bērniem ar jebkādiem attīstības traucējumiem un 1.-4.klases izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem vai psihiskās attīstības aizturi un mācīšanās grūtībām;
 7. ja nepieciešams, nosūta izglītojamo uz pārbaudi valsts komisijā;
 8. analizē attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo izglītības iestāžu pieredzi izglītojamo ar speciālām vajadzībām izglītošanā;
 9. sadarbojas ar valsts komisiju un savā darbībā ievēro tās ieteikumus un norādījumus.

Dzīvokļu komisija

Priekšsēdētāja: Lidija Petrevica - 29283284;

 • Vija Astaševska;
 • Diāna Lūse;
 • Dina Šimpermane;
 • Maruta Jautaiķe;
 • Elita Erba;
 • Viktors Gotfridsons.

Sēdes norises laiks: mēneša pirmajā trešdienā 9.00.

Dzīvokļu komisija lemj par to, vai persona ir tiesīga saņemt palīdzību un ir iekļaujama palīdzības reģistrā atbilstoši palīdzības veidam, kāds norādīts personas iesniegumā, kā arī lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra;
Dzīvokļu komisija izskata jautājumus un iesaka domei pieņemt lēmumus par dzīvojamo telpu izīrēšanu personām, kurām, pamatojoties uz likuma  „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,  „Par dzīvojamo telpu īri”, “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” un pašvaldības saistošajiem noteikumiem, pienākas palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā; par dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumu grozīšanu.

ATTĪSTĪBAS KOMITEJA

Priekšsēdētājs: Aleksandrs Lange - 29478628;

 • Baiba Mikāla;
 • Ģirts Vēvers;
 • Raimonds Lapuķis;
 • Artis Gustovskis;
 • Dzintars Pūkainis;
 • Sigita Vaivade;
 • Aivars Rudzroga.

Sēdes norises laiks: mēneša otrajā vai trešajā ceturtdienā 14.00.

ATTĪSTĪBAS KOMITEJAI PAKĻAUTĀS KOMISIJAS

Būvniecības komisija

Priekšsēdētāja: Jana Jākobsone - 633 22339;

 • Juris Lipsnis;
 • Iveta Heidena;
 • Uģis Gauja;
 • Māra Pucena.

Sēdes norises laiks: otrdienās 14.00.

Būvniecības komisija Domes noteikto pilnvaru ietvaros veic pašvaldības kompetencē esošās likumdošanā noteiktās Būvvaldes funkcijas būvniecības jomā un ir pakļauta Domei. Būvniecības komisijas darbības mērķis ir līdzsvarotas vides veidošana un būvniecības stratēģijas izstrādāšana, realizācija un kontrole Kuldīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši tās attīstības plānam, teritorijas plānojumam un apbūves noteikumiem. Būvniecības komisija izskata jautājumus un lemj par zemes ierīcības projektu izstrādi, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu, zemes transformāciju. Būvniecības komisijas priekšsēdētājam un speciālistiem nepieciešamas atbilstošas zināšanas un izglītība. Komisija pilda arī Būvvaldes funkcijas, tāpēc ir stingri noteikts kādi speciālisti šajā komisijā tiek iekļauti – speciālists būvniecības jomā, arhitekti, būvinspektors/būvinspektora palīgs, jurists.

Tūrisma komisija

Priekšsēdētājs: Artis Gustovskis - 29262583;

 • Raimonds Lapuķis;
 • Elita Asne;
 • Krista Jansone

Sēdes norises laiks: pēc vajadzības.

Komisija pilda padomdevēja funkcijas, lai palīdzētu Domei risināt jautājumus, kas saistīti ar tūrisma nozares attīstību.

Komisijas uzdevumi:

 1. sekmēt līdzsvarotu tūrisma politikas īstenošanu un tūrisma procesu attīstību novadā, veicinot starpnozaru sadarbību, radošo darbību, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un aizsardzību;
 2. veicināt sabiedrības ieinteresētību, līdzdalību un līdzatbildību Kuldīgas novada tūrisma nozaru attīstības procesos;
 3. zvērtēt un analizēt tūrisma procesu norisi novadā, to efektivitāti, sniegt priekšlikumus to pilnveidei;
 4. veidot Kuldīgas novada iestāžu, organizāciju un atsevišķu personu, kā arī citu novadu un citu valstī esošo ar tūrismu saistīto institūciju sadarbību tūrisma nozares jautājumu risināšanā un ar tūrismu saistīto pasākumu organizēšanā;
 5. sekmēt tūrisma stratēģijas ieviešanu un valsts tūrisma politikas īstenošanu Kuldīgas novadā, vadoties no novada vajadzībām un reālajām iespējām;
 6. izstrādāt tūrisma attīstības plānošanas dokumentus;
 7. sekmēt novada atpazīstamības un tēla veidošanu, lemjot par informatīvo materiālu sagatavošanu, piedalīšanos izstādēs.

Zemes komisija

Priekšsēdētāja: Solvita Vieško – 27020946;

 • Aleksandrs Lange;
 • Jana Jākobsone;
 • Māra Pucena;
 • Guntis Dadzis.

Sēdes norises laiks: reizi mēnesīZemes komisija izveidota saskaņā ar likumu „Par zemes komisijām", „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās. Zemes komisijas sastāvs un uzdevumi noteikti likumā „Par zemes komisijām" - Zemes komisijas galvenais uzdevums ir zemes īpašuma formēšanas jautājumu izskatīšana un lēmumu pieņemšana. Zemes komisija apkopo un izanalizē zemes pieprasījumus; izsniedz atzinumus par zemes īpašuma vai zemes lietošanas tiesībām, pieņem lēmumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, par zemes īpašuma kompensāciju, t.sk. uz līdzvērtīgu zemi; par zemes iegūšanu īpašumā par maksu un maksas apmēra apstiprināšanu. Zemes komisija pieņem lēmumu par zemes gabala platību un robežu plāna apstiprināšanu, ja ēkas (būves) tiek ierakstītas zemesgrāmatā pirms zemes ierakstīšanas zemesgrāmatā. Zemes komisija izbeidz darbību divu mēnešu laikā pēc tam, kad tiek izsludināta zemes reformas pabeigšana pilsētas teritorijā, šajā laikā jāsagatavo nodošanai Zemes komisijas arhīvs.

Transporta komisija

Priekšsēdētājs: Kaspars Rasa - 27840580;

 • Gints Preiss;
 • Andris Upmalis;
 • Gatis Ozols;
 • Vaira Brūdere;
 • Māris Taurīte;
 • Rinalds Gūtpelcs.

Transporta komisijas uzdevumi: pārzināt un koordinēt transporta sistēmas attīstību Kuldīgas novadā; izvērtēt transporta sistēmas nepilnības un sagatavot priekšlikumus tās uzlabošanai.

Vecpilsētas vides komisija

Priekšsēdētāja: Jana Jākobsone - 27020638;

 • Kaspars Rasa;
 • Ilze Zariņa;
 • Artis Gustovskis;
 • Ivo Brūklis;
 • Diāna Zalāne;
 • Rita Ķirķe;
 • Ilze Supe;
 • Sigita Vaivade.

Sēdes norises laiks: pēc vajadzības.

Komisijas darbības mērķis ir veicināt un organizēt vienotu vecpilsētas attīstību, uzraudzīt projektus, vīzijas, programmu izstrādi, kas ietekmē vecpilsētas saglabāšanu.

Komisijas uzdevumi:

 1. uzraudzīt vecpilsētas saglabāšanas un attīstības programmas izstrādi, īstenošanu, nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus kultūras vēsturiskā mantojuma korekcijām un aktualizācijai;
 2. sniegt ierosinājumus par teritorijas plānojumu, zemes ierīcības un lietojuma dokumentiem, apbūves noteikumiem un vides vizuālās noformēšanas noteikumiem un, ja nepieciešams, ierosināt Domei lemt par jaunu saistošo noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanu;
 3. piedalīties attīstības, investīciju projektu un būvniecības ieceru izvērtēšanā, izvērtējot to ietekmi uz vecpilsētas vidi un atbilstību vecpilsētas saglābšanas un attīstības programmai;
 4. dot ieteikumus Būvniecības komisijai par vecpilsētas teritorijā notiekošiem būvniecības procesiem;
 5. uzraudzīt un virzīt UNESCO pieteikuma sagatavošanu; veicināt sabiedrības ieinteresētību, līdzdalību un līdzatbildību Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanā.

Uzņēmējdarbības atbalsta komisija

Priekšsēdētāja: Inga Bērziņa;

 • Aldis Dilāns;
 • Anda Gutlande;
 • Kaspars Bergmanis;
 • Aivars Siliņš;
 • Gatis Zonenbergs;
 • Ģirts Vēvers;
 • Baiba Mikāla;
 • Raimonds Lapuķis.

Sēdes norises laiks: mēneša trešajā pirmdienā 17.00.

Komisijas darbības mērķis ir atbalstīt uzņēmēju iniciatīvas un sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Kuldīgas novadā. Komisijas galvenais uzdevums ir priekšlikumu izskatīšana un savu risinājumu iesniegšana  attīstības plānu, koncepciju un citu stratēģiski svarīgu dokumentu izstrādei; papildus uzdevumi – apzināt un izvērtēt ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas un sagatavot priekšlikumus to risināšanai; kompetences robežās sagatavot lēmumprojektus un iesniegt tos izskatīšanai komitejās.
Komisija veidota pēc nozaru principa - iekļauts viens pārstāvis no sekojošām nozarēm: sabiedriskā ēdināšana; viesnīcas/tūrisma pakalpojumi; tirdzniecība/pakalpojumu sniedzēji; kokapstrāde; amatniecība; būvniecība; lauksaimniecība.

Komisijas uzdevumi

 • priekšlikumu izskatīšana un savu risinājumu iesniegšana  attīstības plānu, koncepciju un citu stratēģiski svarīgu dokumentu izstrādei;
 • apzināt un izvērtēt ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas un sagatavot priekšlikumus to risināšanai;
 • kompetences robežās sagatavot lēmumprojektus un iesniegt tos izskatīšanai komitejās.

Komisijas darba kārtības jautājumi 2013. gadā

 • Par Pils ielas 4a nomas līguma pagarināšanu;
 • Par atbalsta nodrošināšanu Biznesa ideju autoriem un jaunveidojamiem uzņēmumiem Kuldīgā Pirms-inkubatora jeb KBI Biznesa skolas ietvaros;
 • Par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma (TP) un Kuldīgas teritorijas izmantošanas un atļautās izmantošanas (KTIAN) priekšlikumu;
 • Par uzņēmējdarbības atbalsta virzieniem 2013. gadā;
 • Par Izglītības nodaļas jautājumu - uzņēmēju loma karjeras izglītības veicināšanā Kuldīgas novadā;
 • Par iepazīšanos ar ieceres „Trošu ceļa nobrauciena „Putna lidojums” pāri Ventas upei” izveidošanu skiču projektu;
 • Par pašvaldības izstrādātajiem ārvalstu investoru piesaistes prezentācijas materiāliem;
 • Par NVA sezonas vakanču gadatirgu.

Apstādījumu uzraudzīšanas komisija

Priekšsēdētāja: Dace Jansone - 27025423;

 • Kristīne Kalniņa;
 • Sigita Vaivade;
 • Lija Šēle;
 • Dzintra Strazda.

Sēdes norises laiks: pēc vajadzības

Komisija pilda padomdevēja funkcijas, lai palīdzētu Domei risināt apzaļumošanas un labiekārtošanas jautājumus, kas saistīti ar vides saglabāšanu un pilnveidošanu Kuldīgas novadā, kā arī nodrošina Kuldīgas pilsētas un novada teritorijā esošo dabas objektu un elementu saglabāšanu un aizsardzību, koordinē pilsētas un novada labiekārtošanas un apzaļumošanas projektus.

Komisijas uzdevumi:

 1. kompetences ietvaros dot slēdzienus, atļaujas un priekšlikumus par novada vides aizsardzību;
 2. novada labiekārtošanas un apzaļumošanas projektu koordinēšana;
 3. izskatīt jautājumus, kas saistīti ar koku ciršanu ārpus meža saskaņā ar 02.05.2012. MK noteikumiem Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.i., izvērtējot koku ciršanas atbilstību, pieņem lēmumus par atļauju izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju;
 4. sagatavo un izsniedz atļaujas koku ciršanai ārpus meža;
 5. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos rīko publisko apspriešanu.